ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

delegation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *delegation*, -delegation-

delegation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delegation (n.) คณะผู้แทน See also: คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญ่ Syn. embassy, deputation
English-Thai: HOPE Dictionary
delegation(เดลละเก'เชิน) n. การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน,ภาวะที่เป็นตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,คณะผู้แทน
English-Thai: Nontri Dictionary
delegation(n) คณะผู้แทน,กลุ่มตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
delegation๑. คณะผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การมอบอำนาจ (ก. แพ่ง)๓. การมอบหมายอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delegationการมอบอำนาจหน้าที่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะผู้แทน (n.) delegation See also: deputation, mission, representative
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Chinese delegation will be checking into the Lexington Suite.The Chinese delegation will be checking into the Lexington Suite.
Here. I was on a conference call with a trade delegation from taiwan.ที่นี้ ประชุมกับพวกตัวแทนจากไตหวัน
A Japanese delegation is in Washington right now trying to negotiate a withdrawal from China.ผู้แทนญี่ปุ่นกำลังอยู่ในวอชิงตันตอนนี้ พยายามต่อรองเรื่องการถอนทัพออกจากจีน
Once Mrs. Hassan and the IRK delegation have hashed out a few remaining points of protocol with President Taylor the signing will commence as scheduled.อีกครั้งหนึ่งแล้วที่คุณนายฮาสซาน และผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศ IRK ได้คุยกันในบางประเด็น ที่ยังเป็นปัญหาค้างกันอยู่ เทย์เลอร์... ...การลงนามจะดำเนินการ ไปตามกำหนดการ
I... I told the Russian delegation I had evidence of that fact and the names of everybody involved.ผมบอกคณะผู้แทนรัสเซียว่า ผมมีหลักฐานความจริง
It's administrative. (knock on door) Now if you'll excuse me, I have delegation disasters to fix.แต่เป็นเรื่องงาน ถ้าเธอไม่ว่าอะไร ฉันจะขอตัวจัดการหายนะนี้ก่อน
Kalume will attend with his father's delegation and afterwards he'll be throwing one of his legendary parties at his home.คาลูเมจะไปร่วมเป็นตัวแทนพ่อของเขา และหลังจากนั้นเขาจะจัดงานเลี้ยง แบบมหากาพย์ที่บ้านริมทะเลสาบของเขา
He and a Chinese delegation just landed at JFK an hour ago.เข้ามาถึงสนามบินJFK เมื่อชั่วโมงก่อน
When the Chinese delegation comes out we pick up the pace.พอรถตัวแทนจากจีนออกมา เราเร่งฝีเท้า
There's a foreign delegation coming tomorrow.พรุ่งนี้จะมีคณะผู้แทนต่างชาติมาด้วย
Toydarian Royal Delegation, this is the Republican envoy, please respond.สภาขุนนางทอยดาเรี่ยน นี่คือยานทูตสหพันธรัฐ ตอบด้วย
What do I tell the Japanese trade delegation?จะให้ดิฉันบอกตัวแทนการค้า.. จากญี่ปุ่นว่าอย่างไรเหรอคะ?

delegation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代表团[dài biǎo tuán, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄊㄨㄢˊ, 代表团 / 代表團] delegation
代表队[dài biǎo duì, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄨㄟˋ, 代表队 / 代表隊] delegation
一行[yī xíng, ㄧ ㄒㄧㄥˊ, 一行] party; delegation
团长[tuán zhǎng, ㄊㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, 团长 / 團長] regimental command; head of a delegation

delegation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリゲーション[, derige-shon] (n) delegation
代表団[だいひょうだん, daihyoudan] (n) delegation
代議員団[だいぎいんだん, daigiindan] (n) delegation
使節団[しせつだん, shisetsudan] (n) mission; delegation
団長[だんちょう, danchou] (n) leader of a delegation (body, party); (P)
日本代表[にほんだいひょう;にっぽんだいひょう, nihondaihyou ; nippondaihyou] (n,adj-no) Japanese representative; Japanese delegate; Japanese delegation
権限委譲[けんげんいじょう, kengen'ijou] (n) delegation of authority (power); devolution; empowerment
デレゲーション[, derege-shon] (n) delegation; (P)
代表[だいひょう, daihyou] (n,vs,adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P)
日本側[にほんがわ, nihongawa] (n) the Japanese; Japanese side; Japanese delegation; Japanese representatives
派遣団[はけんだん, hakendan] (n) delegation; contingent

delegation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance ; authority FR: mandat [m] ; délégation [f]
การมอบอำนาจ[n.] (kān møp-amn) EN: delegation ; assignation FR: délégation [f]
การมอบหมาย[n.] (kān møpmāi) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge FR: délégation [f]
การมอบหมายอำนาจ[n. exp.] (kān møpmāi ) EN: delegation of powers FR:
การมอบหมายอำนาจหน้าที่[n. exp.] (kān møpmāi ) EN: delegation of authority FR:
การมอบหมายความรับผิดชอบ[n. exp.] (kān møpmāi ) EN: delegation of responsibility FR:
การมอบหมายงาน[n. exp.] (kān møpmāi ) EN: delegation of work FR:
คณะผู้แทน[n. exp.] (khana phūth) EN: delegation ; deputation ; mission ; representative FR: délégation [f] ; mission [f]
คณะผู้แทนถาวร[n. exp.] (khana phūth) EN: permanent delegation ; permanent mission FR: délégation permanente [f] ; mission permanente [f]

delegation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abordnung {f}; Delegation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า delegation
Back to top