ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

example

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *example*, -example-

example ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
example (n.) ตัวอย่าง See also: แบบอย่าง Syn. sample
English-Thai: HOPE Dictionary
example(อิกแซม'เพิล) {exampled,exampling,examples} n. ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่), Syn. model, lesson
English-Thai: Nontri Dictionary
example(n) ตัวอย่าง,แบบอย่าง,แบบฉบับ,อุทาหรณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นแบบ (n.) example See also: model Syn. แบบอย่าง, แบบ, แม่แบบ
ต้นแบบ (n.) example See also: model Syn. แบบอย่าง, แบบ, แม่แบบ
ตัวอย่าง (n.) example See also: model Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ
ตัวอย่าง (n.) example See also: instance
ตัวอย่าง (n.) example See also: model Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ
ตัวอย่าง (n.) example See also: instance, sample Syn. ยกตัวอย่าง
ตัวอย่าง (n.) example See also: instance, sample Syn. ยกตัวอย่าง
อุทาหรณ์ (n.) example See also: instance, model Syn. ตัวอย่าง, แบบอย่าง
ตัวอย่างเช่น (conj.) for example See also: for instance
ตัวอย่างเช่น (conj.) for example See also: for instance
ตามตัวอย่าง (adv.) as an example See also: as an instance Syn. ตามแบบ, ตามแบบอย่าง
ตามแบบ (adv.) as an example See also: as an instance Syn. ตามแบบอย่าง
ตามแบบอย่าง (adv.) as an example See also: as an instance Syn. ตามแบบ
ว่างเปล่า (adj.) empty (check example) See also: blank, void, vacant
สูญ (adj.) empty (check example) See also: blank, void, vacant Syn. ว่างเปล่า
อาทิเช่น (conj.) for example See also: for instance, such as Syn. เช่น, ตัวอย่างเช่น
เป็นต้นว่า (conj.) for example See also: such as, for instance Syn. เช่น, ได้แก่, ตัวอย่างเช่น
เป็นอาทิ (adv.) for example See also: etc. Syn. เป็นต้น
เอย (end.) a particle following a word to show it is an example Syn. เอ่ย
ได้แก่ (conj.) for example See also: such as, for instance Syn. เช่น, ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างให้ฉันฟังสักหน่อยได้ไหม?
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างสักสองสามอย่างได้ไหม?
Could you give me an example?คุณช่วยให้ตัวอย่างฉันหน่อยได้ไหม?
Let me give you an example,…ขอฉันยกตัวอย่างให้คุณฟังหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
General Dyer is but an extreme example of the principle.นายพลไดเยอร์เป็นตัวอย่าง ที่เห็นชัดอยู่แล้ว
It's an extraordinary example of man's superiority over beast.มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ธรรมดา ของความเหนือกว่าของมนุษย์มากกว่าสัตว์
How are we going to set an example for them if we behave barbarically?เราจะเป็นตัวอย่างให้มันได้ไง ถ้าเราทำตัวเถื่อนแบบนี้?
When it malfunctions - a blow to the head, for example - then the brain produces useless excess currents.เมื่อมันเกิดขัดข้อง -เช่นถูกตีหัว สมองจะผลิตกระแสไฟที่ไร้ประโยชน์มากเกิน
Always volunteering for difficult missions, both in the swarming mountains and the maze-like Casbah, he was, and a ways will be, an example for everyone who ever met him.เขามักจะอาสาในภารกิจที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะขึ้นเขา ลงห้วยดั่งคาสบาฮ์
This is yet another example of science intruding into matters of faith.ขอบคุณ นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ของวิทยาศาสตร์อื่น บุกรุกเข้าไปในเรื่อง ของความเชื่อ
They're not gonna make an example of my little girl with some trumped-up charge.พวกเขาจะเชือดไก่ให้ลิง โดยใช้ลูกสาวผม... ...กับข้อหาที่เป็นกุศโลบายนี้ไม่ได้
...is an example of Shakespearean.... pastoral comedy.นี่เป็นตัวอย่างงานของเชคสเปียร์ ละครชวนหัวแบบพาสโตรอล
It's a fine example of scientific thinking, as music is mathematical in nature.It's a fine example of scientific thinking, as music is mathematical in nature.
I think using illegal psychotropic substances... is a very positive example to set for our daughter.ฉันคิดว่าการทำตัวให้เป็นผู้ปกครองที่ดี จะช่วยหล่อหลอมลูกเราได้นะ
37 beers. You're setting a great example for the kids, Peter.กินเบียร์ไป 37 กระป๋อง เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกทีเดียวเลย ปีเตอร์
A perfect example of this school's... discriminatory preference of semen to ovaries.เป็นตัวอย่างที่ดีของ การลำเอียงเข้าหาซีเมนส์ของผู้ชายแทนที่จะเป็นไข่ของผู้หญิง

example ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三不[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, 三不] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase)
例句[lì jù, ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, 例句] example sentence
例语[lì yǔ, ㄌㄧˋ ㄩˇ, 例语 / 例語] example sentence
杀一儆百[shā yī jǐng bǎi, ㄕㄚ ㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄅㄞˇ, 杀一儆百 / 殺一儆百] lit. kill one to warn a hundred (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡儆猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, 杀鸡儆猴 / 殺雞儆猴] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, 杀鸡吓猴 / 殺雞嚇猴] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡给猴看[shā jī gěi hóu kàn, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄍㄟˇ ㄏㄡˊ ㄎㄢˋ, 杀鸡给猴看 / 殺雞給猴看] lit. to kill a chicken in front of a monkey; fig. to make an example of sb (by punishment) to frighten others
德治[dé zhì, ㄉㄜˊ ㄓˋ, 德治] rule by virtue; rule by setting virtuous example (Confucian ideal)
见贤思齐[jiàn xián sī qí, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˊ ㄙ ㄑㄧˊ, 见贤思齐 / 見賢思齊] see a worthy, think to imitate (成语 saw, from Analects); emulate the virtuous; Follow the example of a virtuous and wise teacher.
例子[lì zi, ㄌㄧˋ ㄗ˙, 例子] case; (for) instance; example
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
事例[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, 事例] example; exemplar; typical case
[lì, ㄌㄧˋ, 例] example; precedent; rule; case; instance
例证[lì zhèng, ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ, 例证 / 例證] example; case in point
例题[lì tí, ㄌㄧˋ ㄊㄧˊ, 例题 / 例題] example
榜样[bǎng yàng, ㄅㄤˇ ㄧㄤˋ, 榜样 / 榜樣] example; model
範例[fàn lì, ㄈㄢˋ ㄌㄧˋ, 範例] example; model
表率[biǎo shuài, ㄅㄧㄠˇ ㄕㄨㄞˋ, 表率] example; model
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 训 / 訓] example; pattern; to teach; to train; instruction
例如[lì rú, ㄌㄧˋ ㄖㄨˊ, 例如] for example; for instance; such as
比如[bǐ rú, ㄅㄧˇ ㄖㄨˊ, 比如] for example; for instance; such as
举例来说[jǔ lì lái shuō, ㄐㄩˇ ㄌㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 举例来说 / 舉例來說] for example
譬如[pì rú, ㄆㄧˋ ㄖㄨˊ, 譬如] for example; for instance; such as
典範[diǎn fàn, ㄉㄧㄢˇ ㄈㄢˋ, 典範] model; example
模范[mó fàn, ㄇㄛˊ ㄈㄢˋ, 模范 / 模範] model; fine example
标兵[biāo bīng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥ, 标兵 / 標兵] parade guards (usually spaced out along parade routes); example; model; pacesetter
[fàn, ㄈㄢˋ, 范 / 範] pattern; model; example
样板[yàng bǎn, ㄧㄤˋ ㄅㄢˇ, 样板 / 樣板] template; prototype; model; example

example ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エグザンプル[, eguzanpuru] (n) example
ガリバー[, gariba-] (n) (1) Gulliver; (2) preeminent example of its kind; (P)
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it
ひとつとっても[, hitotsutottemo] (exp) one example of (when there are more examples)
やり玉[やりだま, yaridama] (n) make an example of; singled out
一罰百戒[いちばつひゃっかい, ichibatsuhyakkai] (n) punishing a crime to make an example for others
例えるなら[たとえるなら, tatoerunara] (exp) (See 例えば) for example
実施例[じっしれい, jisshirei] (n) example of execution (e.g. in patents); practical example; working example; embodiment
市に虎あり[いちにとらあり, ichinitoraari] (exp) (id) people will believe something false if many agree that it is true (an example of argumentum ad populum); there's a tiger in the market
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp,v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.)
手のひらを返す;手の平を返す;掌を返す[てのひらをかえす;たなごころをかえす(掌を返す), tenohirawokaesu ; tanagokorowokaesu ( tenohira wo kaesu )] (exp,v5s) (1) to change one's attitude quickly; (2) (たなごころをかえす is often used figuratively as an example of something easy) to flip over one's hand
擬音語[ぎおんご, giongo] (n) {ling} example of onomatopoeia; onomatopoeic word
槍玉に挙げる;槍玉にあげる;槍玉に上げる(iK)[やりだまにあげる, yaridamaniageru] (exp,v1,vt) to make an example of; to make a victim of; to hold up somebody (something) to ridicule; to single out someone for criticism
浅茅[あさじ;あさぢ, asaji ; asadi] (n) (often used in literature as an example of a bleak landscape) (See 茅・ちがや) sparsely growing cogon grass; short cogon grass
犬と猿[いぬとさる, inutosaru] (exp) (See 犬猿) dogs and monkeys (esp. as an example of a bad relationship, like that between cats and dogs)
犬猿[けんえん, ken'en] (n) dogs and monkeys (esp. as an example of a bad relationship, like that between cats and dogs)
率先垂範[そっせんすいはん, sossensuihan] (n) set an example worth following; take the initiative in doing something thereby setting an example for others to follow
率先躬行[そっせんきゅうこう, sossenkyuukou] (n) taking a lead in (doing); setting an example of (doing)
筆跡(P);筆蹟;筆迹[ひっせき(P);ふであと(筆跡), hisseki (P); fudeato ( hisseki )] (n,adj-no) (1) handwriting; (n) (2) calligraphy specimen; example of penmanship; holograph; (P)
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked))
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end)
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
亀鑑;龜鑑(oK)[きかん, kikan] (n) pattern; example; model; paragon; mirror
代名詞[だいめいし, daimeishi] (n) (1) {ling} pronoun; (2) synonym; classic example; pattern; byword; representative; (P)
代表[だいひょう, daihyou] (n,vs,adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P)
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P)
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n,pref,adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P)
例え(P);譬え;喩え[たとえ, tatoe] (n) (1) (esp. 例え) example; (2) (esp. 譬え, 喩え) simile; metaphor; allegory; fable; parable; (P)
例えば[たとえば, tatoeba] (adv) for example; e.g.; (P)
則る[のっとる, nottoru] (v5r,vi) to conform to; to be in accordance with; to follow (rule, tradition, example, etc.)
実例[じつれい, jitsurei] (n) example; illustration; precedent; (P)
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P)
悪例[あくれい, akurei] (n) bad example; bad precedent
肖る(oK)[あやかる, ayakaru] (v5r,vi) (1) to share good luck; to follow (someone's) example; (2) to be named after
腐るほど;腐る程[くさるほど, kusaruhodo] (exp,n-adv) more than one can possibly use; countless (e.g. examples); (money) to burn; rolling in (cash)
軌範(P);規範(P)[きはん, kihan] (n) model; standard; pattern; norm; criterion; example; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[れい, rei] Thai: ตัวอย่าง English: example

example ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthi chen) EN: for example ; like ; for instance ; such as FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind ; way ; version ; mode FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f] ; version [f] ; mode [m]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: exemple [m] ; modèle [m]
ชักตัวอย่าง[v. exp.] (chak tūayān) EN: give an example FR:
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เช่น[conj.] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance FR:
ดั่งเช่น[X] (dang chen) EN: for example FR:
ขนบ[n.] (khanop) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom ; pattern ; example FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
คือ[adv.] (kheū) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
ควรเป็นแบบอย่าง[v. exp.] (khūan pen b) EN: set a good example FR: montrer le bon exemple
เลียน[v.] (līen) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of FR: imiter ; copier ; simuler ; singer ; reproduire
เป็นอาทิ[adv.] (pen āthi) EN: for example ; and so on ; et cetera ; etc. FR: etc. ; et ainsi de suite
เป็นต้น[adv.] (penton) EN: for example ; for instance ; e.g. ; at first FR: par exemple ; tout d'abord
สาธิต[v.] (sāthit) EN: demonstrate ; show ; display ; set an example FR: démontrer
สาธก[v.] (sāthok) EN: cite as an example ; illustrate ; demonstrate FR: citer en exemple
ตามตัวอย่าง[adv.] (tām tūayāng) EN: as an example ; as an instance ; by sample FR: par exemple
ทำตามแบบ[v. exp.] (tham tām ba) EN: follow the pattern ; follow an example FR: suivre l'exemple
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง[v. exp.] (theū pen yī) EN: treat as a good example ; take as a role model ; emulate FR:
ตัวอย่าง[n.] (tūayāng) EN: example ; sample ; model ; instance FR: exemple [m] ; échantillon [m] ; spécimen [m] ; illustration [f] ; parangon [m] (vx - litt.)
ตัวอย่างเช่น[conj.] (tūayāng che) EN: for example ; for instance FR: par exemple ; à titre d'exemple
ตัวอย่างเลว[n. exp.] (tūayāng lēo) EN: bad example FR: mauvais exemple [m]
ตัวอย่างนามธรรม[n. exp.] (tūayāng nām) EN: abstract example FR:
ตัวอย่างประกอบ[n. exp.] (tūayāng pra) EN: illustration ; example ; illustrative example FR:
ตัวอย่างรูปธรรม[n. exp.] (tūayāng rūp) EN: concrete example FR: exemple concret [m]
อุทาหรณ์[n.] (uthāhøn) EN: example ; instance ; model ; precedent FR: exemple [m] ; cas [m]
อย่าง[adv.] (yāng) EN: as ; such as ; as for example ; like ; similar ; analogus ; thus FR: comme ; tel ; de façon ; de manière ; comme par exemple
อย่างเช่น[X] (yāngchen) EN: such as ; for example ; like for example ; for instance ; so ; such ; like ; as FR: comme par exemple; tel que
เยี่ยง[n.] (yīeng) EN: model ; example ; precedent FR:
เยี่ยงอย่าง[n.] (yīengyāng) EN: model ; example ; precedent FR:
ยก[v.] (yok) EN: cite ; quote ; refer ; allude ; illustrate ; show an example FR: citer
ยกตัวอย่าง[v.] (yok tūayāng) EN: exemplify ; illustrate ; typify ; instance ; embody ; give an example (of) ; cite an instance FR: donner un exemple ; exemplifier
ยกตัวอย่างเช่น[conj.] (yok tūayāng) EN: for example ; e.g. FR: par exemple ; p. ex.
ยกอุทาหรณ์[v. exp.] (yok uthāhøn) EN: give an example ; cite an instance ; exemplify FR: exemplifier
กรณี[n.] (karanī = kø) EN: [classif. : case, instance, example, contingency, event] FR:
ตัวอย่างค้าน[n. exp.] (tūayāng khā) EN: counterexample FR: contre-exemple [m]

example ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besetzungsbeispiel {n}configuration example
Fallbeispiel {n}case example
klassisch {adj} | ein klassisches Beispiel für etw.classic | a classic example of something
Ausführungsbeispiel {n}execution example
Modellfall {m}model; perfect example
Musterbeispiel {n}perfect example
Zahlenbeispiel {n}numerical example
Anwendungsbeispiel {n}example of use
Gegenbeispiel {n}example to prove (show) the opposite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า example
Back to top