ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

equation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *equation*, -equation-

equation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equation (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความสมดุล Syn. balance, equality, equivalence
equation (n.) สมการ (คณิตศาสตร์)
English-Thai: HOPE Dictionary
equation(อีเคว'เชิน) n. สมการ,การทำให้เท่ากัน,ความเท่าเทียมกัน,ความสมดุล, Syn. equality
English-Thai: Nontri Dictionary
equation(n) สมการ,ความสมดุล,ความเท่าเทียมกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
equationสมการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
equationสมการ, ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quadratics (n.) สาขาพีชคณิตที่ศึกษาเกี่ยวกับ quadratic equation
สมการ (n.) (algebraic) equation
สมการเคมี (n.) chemical equation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From this equation comes the idea for the drug, Expectane... which acts to neutralize the interfering antibodies... and promote successful embryo attachment.จากแนวความคิดนั้น จึงมีการสร้างยาเอ็กซ์เพกเทน ซึ่งทำให้แอนติบอดี้มีสถานะเป็นกลาง และช่วยส่งเสริมให้ไข่มีการฝังตัว
That's probably the hardest geometry equation in the world.นั่นเป็นสมการเรขาคณิตที่ยากที่สุดในโลก
Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix.ชีวิตของคุณกำเนิดมาจาก เศษของผลรวมที่ไม่เท่ากันของสมการ... ...ในการเขียนโปรแกรมของเมทริกซ์
The result of the equation trying to balance itself out.ผลลัพธ์ของสมการ ก็คือสร้างความสมดุลย์
Now, it's a very simple equation here. Somebody give me the answer to this.เอาหล่ะ คำถามง่ายๆ ใครพอจะตอบได้ไหม
I want you to take your ego out of the equation and to judge the situation dispassionately.ฉันอยากให้เธอละทิ้งความอวดดีซะ ...และตัดสินสถานการณ์เบื้องหน้า ด้วยความสงบเยือกเย็น
I remember a substantial wire transfer to an offshore account that took the word "impossible" out of the equation or tell me,ฉันจำได้ว่ามีบัญชีที่ไกลโพ้น เอาคำว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปหรือไม่ก็บอกฉันมา
And the other part of that equation is maybe not.ในทางกลับกันบางคนอาจไม่
There must be some sort of mathematical equation to do this.มันต้องมีสมการอะไรสักอย่างที่จะทำแบบนั้นได้
By whose mathematical equation is this not feasible?อะไรคือสิ่งที่สมการคณิตเป็นไปไม่ได้
Add drugs or alcohol To the equation And now we're dealing With eager victims.ว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ หรือแม้กระทั่งมีอำนาจเหนือกว่าเหยื่อได้
It's the same. You can't solve an equation by giving up.ถ้ายอมแพ้ก็แก้สมการไม่ได้หรอก

equation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三次方程[sān cì fāng chéng, ㄙㄢ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 三次方程] cubic equation (math.)
差分方程[chā fēn fāng chéng, ㄔㄚ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 差分方程] difference equation (math.)
微分方程[wēi fēn fāng chéng, ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 微分方程] differential equation (math.)
反应式[fǎn yìng shì, ㄈㄢˇ ˋ ㄕˋ, 反应式 / 反應式] equation of a chemical reaction
关系式[guān xì shì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕˋ, 关系式 / 關係式] equation expressing a relation
积分方程[jī fēn fāng chéng, ㄐㄧ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 积分方程 / 積分方程] integral equation (math.)
一次方程式[yī cì fāng chéng shì, ㄧ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 一次方程式] linear equation (math.)
线性方程[xiàn xìng fāng chéng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 线性方程 / 線性方程] linear equation (math.)
[jī, ㄐㄧ, 积 / 積] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing
常微分方程[cháng wēi fēn fāng chéng, ㄔㄤˊ ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 常微分方程] ordinary differential equation (ODE)
偏微分方程[piān wēi fēn fāng chéng, ㄆㄧㄢ ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 偏微分方程] partial differential equation (PDE)
代数方程[dài shù fāng chéng, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 代数方程 / 代數方程] algebraic equation; polynomial equation
解答[jiě dá, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄚˊ, 解答] answer; explanation; (math.) solution (of an equation)
化学方程式[huà xué fāng chéng shì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 化学方程式 / 化學方程式] chemical equation
消元[xiāo yuán, ㄒㄧㄠ ㄩㄢˊ, 消元] elimination (math); to eliminate one variable from equations
方程式[fāng chéng shì, ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 方程式] equation
运动方程[yùn dòng fāng chéng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 运动方程 / 運動方程] equations of motion
一次方程[yī cì fāng chéng, ㄧ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 一次方程] linear equation
方程[fāng chéng, ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 方程] mathematical equation
相平面[xiàng píng miàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 相平面] phase plane (math., ordinary differential equations)
相空间[xiàng kōng jiān, ㄒㄧㄤˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 相空间 / 相空間] phase space (math., ordinary differential equations)
配方[pèi fāng, ㄆㄟˋ ㄈㄤ, 配方] prescription; cooking recipe; formulation; completing the square (to solve quadratic equation, math)
二次方程[èr cì fāng chéng, ㄦˋ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 二次方程] quadratic equation
配方法[pèi fāng fǎ, ㄆㄟˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ, 配方法] completing the square (method of solving quadratic equation, math)
薛定谔方程[Xuē dìng è fāng chéng, ㄒㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄜˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 薛定谔方程 / 薛定諤方程] Schrödinger's wave equation
不定方程[bù dìng fāng chéng, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 不定方程] (math.) indeterminate equation
三次[sān cì, ㄙㄢ ㄘˋ, 三次] third; three times; (math.) degree three, cubic (equation)

equation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュレーディンガー方程式[シュレーディンガーほうていしき, shure-deinga-houteishiki] (n) Schroedinger equation
一次方程式[いちじほうていしき, ichijihouteishiki] (n) linear equation
不定方程式[ふていほうていしき, futeihouteishiki] (n) indeterminate equation
与式[よしき, yoshiki] (n) {math} the assigned equation (used in maths to avoid writing out the original equation again in full)
二項方程式[にこうほうていしき, nikouhouteishiki] (n) binomial equation
個人誤差[こじんごさ, kojingosa] (n) personal equation
偏微分方程式[へんびぶんほうていしき, henbibunhouteishiki] (n) partial differential equation
化学方程式[かがくほうていしき, kagakuhouteishiki] (n) chemical equation
回帰式[かいきしき, kaikishiki] (n) regression equation
多元方程式[たげんほうていしき, tagenhouteishiki] (n) hypercomplex equation; plural equation
演算方式[えんざんほうしき, enzanhoushiki] (n) {comp} arithmetic equation
積分方程式[せきぶんほうていしき, sekibunhouteishiki] (n) integral equation
運動方程式[うんどうほうていしき, undouhouteishiki] (n) equation of motion
関数方程式[かんすうほうていしき, kansuuhouteishiki] (n) functional equation
マクスウェルの方程式[マクスウェルのほうていしき, makusuueru nohouteishiki] (n) Maxwell's equations (summarizing the classical properties of the electromagnetic field)
一次[いちじ, ichiji] (adj-na,n,adj-no) first; primary; linear (equation); first-order
代数多様体[だいすうたようたい, daisuutayoutai] (n) {math} algebraic variety; locus defined by polynomial equations
[げん, gen] (n) (1) {math} unknown (e.g. in an equation); (2) {math} element (of a set); (3) yuan (monetary unit of China); (4) Yuan dynasty (China)
[しき, shiki] (n,n-suf) (1) equation; formula; expression; (2) ceremony; (3) style; (4) (arch) (See 律令) enforcement regulations (of the ritsuryo); (P)
[かい, kai] (n) solution (of equation)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
微分方程式[びぶんほうていしき, bibunhouteishiki] differential equation
演算方式[えんざんほうしき, enzanhoushiki] arithmetic equation
線形方程式[せんけいほうていしき, senkeihouteishiki] linear equation
左辺値[さへんち, sahenchi] left side value (of an equation)
方程式[ほうていしき, houteishiki] equation, formula
線形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an)
[かい, kai] solution (of an equation)
解ける[とける, tokeru] to solve (an equation)
連立方程式[れんりつほうていしき, renritsuhouteishiki] simultaneous equations

equation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันดับของสมการเชิงอนุพันธ์[n. exp.] (andap khøng) EN: order of a differential equation FR: ordre d'une équation différentielle [m]
แก้สมการ[v. exp.] (kaē samakān) EN: solve an equation FR: résoudre une équation
ระดับชั้นสมการเชิงอนุพันธ์[n. exp.] (radap chan ) EN: degree of a differential equation FR: équation différentielle [f]
ระดับขั้นสมการเชิงอนุพันธ์ [n. exp.] (radap khan ) EN: degree of a differential equation FR:
รากของสมการ[n. exp.] (rāk khøng s) EN: root of an equation FR: racine d'une équation [f]
สมการ[n.] (samakān = s) EN: equation ; algebraic equation FR: équation [f] ; équation algébrique [f]
สมการอนุพันธ์เชิงเส้น[n. exp.] (samakān anu) EN: linear differential equation FR:
สมการอนุพัทธ์[n. exp.] (samakān anu) EN: derived equation FR:
สมการแบร์นูลลี[n. exp.] (samakān Baē) EN: Bernoulli's equation ; Bernoulli equation FR:
สมการบัญชี[n. exp.] (samakān ban) EN: accounting equation FR: équation comptable [f]
สมการเชิงอนุพันธ์[n. exp.] (samakān cho) EN: differential equation FR: équation différentielle [f]
สมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรง[n. exp.] (samakān cho) EN: exact differential equation FR:
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น[n. exp.] (samakān cho) EN: linear differential equation FR: équation différentielle linéaire [f]
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นเอกพันธุ์[n. exp.] (samakān cho) EN: homogeneous linear differential equation FR:
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นไม่เอกพันธุ์[n. exp.] (samakān cho) EN: non-homogeneous linear differential equation FR:
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ[n. exp.] (samakān cho) EN: ordinary differential equation FR:
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย[n. exp.] (samakān cho) EN: partial differential equation (PDE) FR:
สมการเชิงฟังก์ชัน[n. exp.] (samakān cho) EN: functional equation FR: équation fonctionnelle [f]
สมการเชิงขั้ว[n. exp.] (samakān cho) EN: polar equation FR: équation polaire [f]
สมการเชิงผลต่าง[n. exp.] (samakān cho) EN: difference equation FR:
สมการเชิงผลต่างอันตะ[n. exp.] (samakān cho) EN: finite difference equation FR:
สมการเชิงเส้น[n. exp.] (samakān cho) EN: linear equation FR: équation linéaire [f[
สมการเชิงตัวอักษร[n. exp.] (samakān cho) EN: literal equation FR: équation littérale [f]
สมการเชิงตัวเลข[n. exp.] (samakān cho) EN: numerical equation FR: équation numérique [f]
สมการช่วย[n. exp.] (samakān chū) EN: auxiliary equation FR:
สมการไดโอแฟนไทน์[n. exp.] (samakān Dai) EN: Diophantine equation FR:
สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น[n. exp.] (samakān Dai) EN: linear Diophantine equation FR:
สมการเอกซ์โพเนนเชียล[n. exp.] (samakān ēkp) EN: exponential equations FR: équation exponentielle [f]
สมการอิงตัวแปรเสริม[n. exp.] (samakān ing) EN: parametric equation FR: équation paramétrique [f]
สมการแก๊สอุดมคติ[n. exp.] (samakān kaē) EN: ideal gas equation FR: équation des gaz parfaits [f]
สมการกำลังห้า[n. exp.] (samakān kam) EN: quintic equation FR:
สมการกำลังสาม[n. exp.] (samakān kam) EN: cubic equation FR: équation du troisième degré [f]
สมการกำลังสี่[n. exp.] (samakān kam) EN: biquadratic equation ; quartic equation FR:
สมการกำลังสอง[n. exp.] (samakān kam) EN: quadratic equation ; quartic equation ; biquadratic equation FR: équation du second degré [f]
สมการเคมี[n. exp.] (samakān khē) EN: chemical equation FR: équation chimique [f]
สมการคลื่น[n. exp.] (samakān khl) EN: wave equation FR: équation d'onde [f]
สมการของพลังค์[n. exp.] (samakān khø) EN: Planck's equation FR:
สมการเกิน[n. exp.] (samakān koē) EN: redundant equation FR:
สมการลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (samakān lak) EN: characteristic equation FR:
สมการเลขชี้กำลัง[n. exp.] (samakān lēk) EN: exponential equation FR: équation exponentielle [f]

equation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bilanzgleichung {f}accounting equation
Differentialgleichung {f}differential equation
Normalgleichung {f} [math.]normal equation
quadratische Gleichung {f} [math.]quadratic equation
Bewegungsgleichung {f}equation of motion
Zeitgleichung {f}equation of time
Ausgleich {m}equation
Gleichungssystem {n} [math.] | lineares Gleichungssystem [math.]system of equations | linear system of equations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า equation
Back to top