ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

qa

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *qa*, -qa-

qa ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Qatar (n.) ประเทศการ์ต้า
Qatar (n.) การ์ต้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Qatกาท [TU Subject Heading]

qa ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基地组织[jī dì zǔ zhī, ㄐㄧ ㄉㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 基地组织 / 基地組織] Al Qaeda
基地[jī dì, ㄐㄧ ㄉㄧˋ, 基地] base (of operations); industrial or military base; refers to Al Qaeda 基地組織|基地组织
贝・布托[Bèi, ㄅㄟˋ· Bu4 tuo1, 贝・布托 / 貝・佈托] Benazir Bhutto (1953-2007), Pakistani politician, daughter of executed former prime minister Zulfikar Ali Bhutto and herself prime minister 1993-1996, murdered by Al Qaeda
四大盆地[sì dà pén dì, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 四大盆地] four great basin depressions of China, namely Tarim 塔里木盆地 in south Xinjiang, Jungar 準葛爾盆地|准葛尔盆地 and Tsaidam or Qaidam 柴達木盆地|柴达木盆地 in north Xinjiang Sichuan 四川盆地
可汗[kè hán, ㄎㄜˋ ㄏㄢˊ, 可汗] Khan; Qaghan
克拉玛依[Kè lā mǎ yī, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄧ, 克拉玛依 / 克拉瑪依] Qaramay shehiri (Karamay city) or Kèlāmǎyī prefecture level city in Xinjiang
克拉玛依市[Kè lā mǎ yī shì, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄧ ㄕˋ, 克拉玛依市 / 克拉瑪依市] Qaramay shehiri (Karamay city) or Kèlāmǎyī prefecture level city in Xinjiang
多哈回合[Duō hā huí hé, ㄉㄨㄛ ㄏㄚ ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 多哈回合] Dohar round (from 2001 meeting of WTO in Doha, Qatar)
达噜噶齐[dá lū gá qí, ㄉㄚˊ ㄌㄨ ㄍㄚˊ ㄑㄧˊ, 达噜噶齐 / 達嚕噶齊] Mongolian daruqachi, local commander in Mongol and Yuan times
达鲁花赤[dá lǔ huā chì, ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚ ㄔˋ, 达鲁花赤 / 達魯花赤] Mongolian daruqachi, local commander in Mongol and Yuan times

qa ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
品保[ひんぽ, hinpo] (n) (abbr) (See 品質保証) quality assurance; QA
品質保証[ひんしつほしょう, hinshitsuhoshou] (n) quality assurance; QA
アルカイダ;アルカーイダ;アルカイーダ[, arukaida ; aruka-ida ; arukai-da] (n) Al Qaeda; al-Qaeda; Al Qaida; al-Qaida; al-Qa'idah
カーヌーン[, ka-nu-n] (n) qanun (Near-Eastern string instrument) (ara
カバラ[, kabara] (n) kabbalah (qabalah, cabala) (Jewish mystic tradition)
直交振幅変調[ちょっこうしんぷくへんちょう, chokkoushinpukuhenchou] (n) {comp} Quadrature Amplitude Modulation; QAM
Japanese-English: COMDICT Dictionary
品質保証[ひんしつほしょう, hinshitsuhoshou] quality assurance, QA

qa ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้จัดการด้านคุณภาพ[n. exp.] (phūjatkān d) EN: quality manager ; QA manager FR: directeur de la qualité [m]
ระบบประกันคุณภาพ[n. exp.] (rabop praka) EN: quality assurance ; QA FR:
อัลกออิดะห์[n. prop.] (Al Kø-oda) EN: Al-Qaeda FR:
ชาวกาตาร์[n. prop.] (chāo Kātā) EN: Qatari FR:
การบริหารจัดการภาครัฐ [n. exp.] (kān børihān) EN: Public Sector Management Quality Award (PMQA) FR:
กาตาร์[n. prop.] (Kātā) EN: Qatar FR: Qatar [m]
มัสกัต[n. prop.] (Matkat = Ma) EN: Muscat ; Masqaṭ FR:
ประเทศกาตาร์[n. prop.] (Prathēt Kāt) EN: Qatar FR: Qatar [m]
รักกา[n. prop.] (Rakkā ) EN: Raqqa ; Al-Raqqah ; Rakka ; Ar-Raqqah FR: Raqqa
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ[X] (Rāngwan Khu) EN: Thailand Quality Award (TQA) FR:
รัฐกาตาร์[n. prop.] (Rat Kātā) EN: State of Qatar FR: État du Qatar [m]
สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ = สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส[TM] (Sāikānbin K) EN: Qatar Airways FR: Qatar Airways
สายการบินแควนตัส = สายการบิน แควนตัส[TM] (Sāikānbin K) EN: Qantas FR: Qantas
สถานทูตกาตาร์[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Qatar ; Qatari Embassy FR: Ambassade du Qatar [f]

qa ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quadratur-Amplitudenmodulation {f} [electr.]quadrature amplitude modulation (QAM)
Prüfungsabteilung {f}quality assurance (QA); examining division

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า qa
Back to top