ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

particularize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *particularize*, -particularize-

particularize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
particularize (vi.) แยกรายละเอียด See also: แยกเป็นข้อๆ Syn. expatiate, differentiate
particularize (vt.) ทำให้เฉพาะเจาะจง See also: ทำให้เป็นพิเศษ, เจาะจง, ระบุ Syn. specify, indicate
particularized (adj.) ซึ่งมีรายละเอียดมาก See also: อย่างละเอียด
particularized (adj.) เฉพาะเจาะจง See also: เป็นพิเศษ Syn. detiailed, itemized
English-Thai: HOPE Dictionary
particularize(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ,ระบุ,แจ้งละเอียด,แยกรายละเอียด,เจาะจง,กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
English-Thai: Nontri Dictionary
particularize(vt) ชี้เฉพาะ,กล่าวโดยละเอียด,เจาะจง,ระบุ

particularize ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
detailliert; ausführlich angegeben; ins Einzelne gehend; spezifiziert {adj}particularized

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า particularize
Back to top