ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

corridor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *corridor*, -corridor-

corridor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
corridor (n.) ทางเดินยาวในตึก Syn. hallway, passage
English-Thai: HOPE Dictionary
corridor(คอ'ริดอรฺ) n. ระเบียง,เฉลียง,เขตฉนวน,เส้นทางการบิน, Syn. hallway,hall
English-Thai: Nontri Dictionary
corridor(n) ฉนวน,ทางเดิน,เฉลียง,ระเบียง,เส้นทางบิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
corridor๑. ทางเดินในอาคาร๒. ทางเดินเชื่อมอาคาร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Go along the corridorเดินไปตามทางเดินนั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's the central corridor that you're in now. It connects the personnel areas at the front of the ship to Engineering at the rear.ที่คุณยืนอยู่คือทางเชื่อมใหญ่ ระหว่างศูนย์บังคับการกับห้องเครื่องด้านหลัง
In an emergency, they destroy the central corridor and split the ship in halfถ้าเกิดเหตุร้าย ใช้ระเบิดทางเชื่อมกลาง แยกยานออกเป็นสองเสี่ยง
Detonator release is authorized. The main corridor is now armed."รีโมตระบบพร้อมทำงาน ตั้งระเบิดทางเชื่อมแล้ว"
Through this corridor and up the stairway... or through this secret passageway to the floor above... are the rooms of your mistress, Christine.ไปตามระเบียงและขึ้นบันได หรือจะมาทางลับก็ถึงห้อง สนมของเจ้า...
Also, our caretaker, Mr. Filch, has asked me to remind you that the third-floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to die a most painful death.อีกอย่างผู้ดูแลของเรา คุณฟิลช์ ฝากฉันให้เตือนพวกเธอด้วยว่า ทางเดินของชั้นที่สามด้านขวา อยู่นอกขอบเขต ของทุกคนที่ไม่ประสงค์จะตาย อย่างเจ็บปวดรวดร้าว
All teachers to the second-floor corridor immediately.อาจารย์ทุกคน เชิญที่ระเบียงชั้นสองด่วน
Into that narrow corridor we march where Xerxes' numbers count for nothing.สปาร์เทิน พลเมืองผู้กล้า, ทาสที่เป็นไท กรีกผู้ห้าวหาญทั้งมวล
Farther down the corridor will be the operating theaters... which the president has paid for himself.ข้ามไปตรงนั้นคือห้องผ่าตัด ที่ท่านประธานาธิบดีได้สร้างไว้
I'm outside the corridor and I'm going in.ชั้นอยู่ระเบียงข้างนอก กำลังเข้าไป
In the corridor we heard the steps.น่าจะทางเดินนะ เราได้ยินเสียงมันตรงนั้นนิ
Do you want to stay in bed to sleep in this raahatuksi and enter the corridor again?เธออยากจะนอนหลับ - อยากจะให้ไอ้พวกผีนั้นเข้ามาอีกเหรอ
So why don't we all take a corridor and cover as much ground as possible?เราทั้งหมดจะไปรวมกันที่ทางเดิน และเราจะไปด้วยกัน

corridor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǔn, ㄎㄨㄣˇ, 壼] palace corridor or passageway
楼道[lóu dào, ㄌㄡˊ ㄉㄠˋ, 楼道 / 樓道] corridor; passageway (in storied building)
甬道[yǒng dào, ㄩㄥˇ ㄉㄠˋ, 甬道] corridor
走廊[zǒu láng, ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, 走廊] corridor; aisle; hallway; colonnade; passageway; piazza; veranda
过道[guò dào, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄠˋ, 过道 / 過道] passageway; corridor

corridor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中廊下[なかろうか, nakarouka] (n) central corridor; middle corridor
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り,対の屋,釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse)
中門廊[ちゅうもんろう, chuumonrou] (n) (See 中門・1,寝殿造り) corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture)
千本鳥居[せんぼんどりい, senbondorii] (n) many torii; torii corridor
柱廊[ちゅうろう, chuurou] (n) pillared corridor
渡殿;渡り殿[わたどの(渡殿);わたりどの, watadono ( watari dono ); wataridono] (n) (See 寝殿造) roofed corridor connecting two buildings (in traditional palatial-style architecture)
門廊[もんろう, monrou] (n) (See 中門・1,寝殿造り) corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture)
ギャラリー[, gyarari-] (n) (1) (See 廊下,回廊) gallery; corridor; (2) (See 画廊) art gallery; (3) (See 天井桟敷) upper gallery (in a theatre); (4) spectators (esp. at a golf tournament); (P)
回廊(P);廻廊[かいろう, kairou] (n) corridor; gallery; hallway; cloister (i.e. covered walk typically circling a building or garden, esp. in a palace or place of worship); (P)
廊下[ろうか, rouka] (n) corridor; hallway; passageway; (P)
歩廊[ほろう, horou] (n) corridor; gallery; platform; passageway
縁側(P);椽側[えんがわ, engawa] (n) (1) (See 縁・えん・6) veranda; porch; balcony; open corridor; (2) (縁側 only) (See 担鰭骨) bone at the base of a fin; meat at the base of a fin (esp. of a flatfish); (P)

corridor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: covered walk ; corridor ; cloister ; breezeway ; strip FR: corridor [m] ; cloître [m] ; corridor cloisonné [m]
มุขกระสัน[n.] (mukkrasan) EN: corridor connecting two sanctuary towers FR:
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ระเบียงบ้าน[n. exp.] (rabīeng bān) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ทางเดิน[n.] (thāng doēn) EN: corridor ; FR: corridor [m] ; couloir [m] ;

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า corridor
Back to top