ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

permission

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *permission*, -permission-

permission ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
permission (n.) ความยินยอม See also: การอนุญาต, การยินยอม Syn. license, permit
English-Thai: HOPE Dictionary
permission(เพอมิช'เชิน) n. การอนุญาต,การอนุมัติ,การยินยอม,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ
English-Thai: Nontri Dictionary
permission(n) การยอม,การยินยอม,การอนุญาต,การเปิดโอกาส,การอนุมัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
permission๑. การอนุญาต๒. การออกใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขออนุญาต (v.) ask for permission Syn. ขอ
พระบรมราชานุญาต (n.) royal permission
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They didn't sign the permission formพวกเขาไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์มขออนุญาต
Nobody is to leave school without permissionไม่มีใครออกจากโรงเรียนได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
The parent or guardian must give permissionพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้คำอนุญาต
You are old enough to go out without my permissionคุณอายุมากพอแล้วที่จะออกไปข้างนอกโดยไม่ต้องขออนุญาตฉัน
He will not give us permissionเขาจะไม่ให้อนุญาตพวกเรา
With your permission, I'd like to remain at your sideด้วยคำยินยอมของท่าน ผมอยากจะอยู่เคียงข้างท่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย
Sir! Permission to fall out, sir?ได้รับอนุญาตให้ตก ออกมาครับ?
Then you go to take a leak. No, better still, you ask permission to go.แล้วคุณไปที่จะเกิดการรั่วไหล ไม่มีดีกว่ายังคงคุณขออนุญาตที่จะไป
"Who gave you permission to disturb me?""ผู้ซึ่งที่ให้ permission to ที่ให้คุณทำให้ฉันรำคาญ?"
Your Honor, I'd like permission to question this witness.ผมขออนุญาตซักถามพยานคนนี้ครับ
I want your permission to ask Lord Greystoke for your hand.ฉันต้องการสิทธิ์ของคุณที่ จะขอให้พระเจ้าโตสำหรับมือของคุณ
This is the daughter you wanted permission to bring?นี่คือลูกสาวคน ที่เธอขออนุญาตพามาอยู่ด้วยสินะ
And now with your permission I'm going to do my stuffและตอนนี้ด้วยความยินยอมของนาย
Mathilda left school without permission nearly two weeks ago.มาธิวดาหนีโรงเรียน โดยไม่ขออนุญาติมาเกือบสองอาทิตย์แล้ว
RED: 40 years I've been asking permission to piss.RED: 40 ปีที่ฉันได้รับการขออนุญาตที่จะฉี่
All systems are go. Requesting permission to launch--ระบบเรียบร้อยแล้ว กำลังรอคำยืนยันในการดำเนินการ--
Houston, do we have permission to launch?เฮาส์ตัน พวกเรายืนยันการ ดำเนินการหรือยัง?

permission ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
获准[huò zhǔn, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄨㄣˇ, 获准 / 獲准] obtain permission
书面许可[shū miàn xǔ kě, ㄕㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ, 书面许可 / 書面許可] written permission; written authorization

permission ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] (n) {comp} access permission
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] (n) {comp} search permission
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
てもいい;ていい[, temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission
パーミッション[, pa-misshon] (n) permission
ファイルパーミッション[, fairupa-misshon] (n) {comp} file permission
ファイル許可ビット[ファイルきょかビット, fairu kyoka bitto] (n) {comp} file permission bits
一般公開[いっぱんこうかい, ippankoukai] (n,vs) (1) open to the public; (n) (2) {comp} read permission
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] (n) {comp} execute permission
無断欠勤[むだんけっきん, mudankekkin] (n,vs) absence from work without permission
結婚を許す[けっこんをゆるす, kekkonwoyurusu] (exp,v5s) to give permission to marry
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] (n) right of access; access permission; access right
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission)
允可[いんか, inka] (n,vs) permission; assent; compliance
允許[いんきょ, inkyo] (n,vs) permission; licence; license
加入権[かにゅうけん, kanyuuken] (n) NTT permission-to-procure-a-phone-line
御免(P);ご免(P)[ごめん, gomen] (int,n) (uk) your pardon; declining (something); dismissal; permission; (P)
御免を蒙る[ごめんをこうむる, gomenwokoumuru] (exp,v5r) (1) to receive permission; (2) (See 御免蒙る・2) to leave (with someone's permission); to retire; (3) (See 御免蒙る・3) to refuse; to beg off doing
御免蒙る;御免被る;ご免被る;ご免こうむる[ごめんこうむる, gomenkoumuru] (exp,v5r) (1) (See 御免を蒙る・1) to receive permission; (2) to leave (with someone's permission); to retire; (3) to refuse; to beg off doing
断り(P);断わり[ことわり, kotowari] (n) (1) notice; notification; warning; (2) permission; consent; (3) rejection; refusal; nonacceptance; declination; declining; (4) excuse; plea; (P)
無許可[むきょか, mukyoka] (adj-no) (1) unauthorized; without permission; unapproved; (n) (2) lack of permission; absence of authorization
特許[とっきょ, tokkyo] (n,adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P)
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P)
許可[きょか, kyoka] (n) (1) permission; approval; authorization; license; (vs) (2) to permit; to authorize; (P)
許容[きょよう, kyoyou] (n,vs,adj-no) permission; pardon; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission
ファイルパーミッション[ふぁいるぱーみっしょん, fairupa-misshon] file permission
ファイル許可ビット[ファイルきょかびっと, fairu kyokabitto] file permission bits
参照許可[さんしょうきょか, sanshoukyoka] access permission
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] execute permission
書き込み許可[かきこみきょか, kakikomikyoka] write permission
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no)
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval

permission ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement ; give permission FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
โดยความยินยอมของ[X] (dōi khwām y) EN: by permission of ; with the consent of FR: avec l'accord de
การอนุมัติ[n.] (kān anumat) EN: approval ; permission ; authorization FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f] ; approbation [f] ; acceptation [f]
การอนุญาต[n.] (kān anuyāt) EN: allowance ; permission ; permitting FR: autorisation [f] : permission [f]
การยินยอม[n.] (kān yinyøm) EN: approval ; acceptance ; permission FR: permission [f]
ขออนุญาต[v. exp.] (khø anuyāt) EN: ask for permission FR: demander la permission
พระบรมราชานุญาต[n.] (phrabøromma) EN: royal permission FR:

permission ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baugenehmigung {f}building permission; planning permission
Baugenehmigungsverfahren {n}proceeding on the granting of permission
Versagung {f} einer Baugenehmigungrefusal of a building permission
Aufenthaltserlaubnis {f}permission to stay; permit of residence; residence permit
Ausgeherlaubnis {f}permission to go out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า permission
Back to top