ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

passport

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *passport*, -passport-

passport ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
passport (n.) หนังสือเดินทาง See also: ใบผ่านทาง Syn. indentification, visa, travel permit, authorization
passport (n.) สิ่งได้รับการยอมรับ See also: หนทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
passport(พาส'พอร์ท) n. หนังสือเดินทาง,ใบผ่าน
English-Thai: Nontri Dictionary
passport(n) หนังสือเดินทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
passportหนังสือเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passportหนังสือเดินทาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาสปอร์ต (n.) passport Syn. หนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทาง (n.) passport
หนังสือเบิกทาง (n.) passport Syn. ใบเบิกทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Blood has no nationality. As long as it's got what they are looking for, it's the only passport you need.ให้สิ่งที่พวกนั้นอยากเห็นเป็นพอ
Inside is a clean passport and 10000 dollars cash.ข้างในมีหนังสือเดินทาง และเงินสด 10,000 ดอลลาร์
A border patrol has his passport photo, but nothing has shown up yet.ตำรวจชายแดนมีรูปถ่าย แต่ยังไม่พบอะไร
That was a big surprise for Mr. Murdock, whose passport and wallet were stolen 16 days ago at the Helsinki-Airport.แปลกใจมาก หนังสือเดินทางของเขา หายไปที่สนามบินที่เฮลซิงกิ - เมื่อ 16 วันก่อน
If we got nothing for the Interpol by 5pm the counterfeit passport case is offถ้าเราไม่ได้ข่าวจากตำรวจสากลก่อน 5 โมง คดีปลอมพาสปอร์ตเป็นอันจบ
You'll only get a passport if we never see each other again.คุณจะยอมไปทำพาสปอร์ต ถ้าเราจะไม่พบกันอีก
Excuse me, sir, but Jason Bourne's passport just came up on the grid in Naples.ขอโทษครับท่าน แต่ท่านต้องไม่เชื่อเรื่องนี้แน่ พาสปอร์ตของเจสัน บอร์น ปรากฏขึ้นมาที่เนเปิ้ลครับ
I just need your passport and a signature right here, please.ผมขอพาสปอร์ต และช่วยเซ็นต์ชื่อตรงนี้ด้วยครับ
You have a passport to prove you are Lithuanian?มีพาสปอร์ตพิสูจน์ว่าคุณเป็นชาวลิทัวเนียมั้ย?
Can you create a flap for me in the tongue here so I could hide my American passport inside of here should I need it?ช่วยทำปีกที่ลิ้นตรงนี้ให้ที ได้เอาไว้ซ่อนพาสปอร์ตอเมริกัน คิดว่าจำเป็นต้องมีไหม
Tell your brother to get me my passport by this week!บอกให้พี่ชายแกเอาพาสปอร์ตมาให้ข้าอาทิตย์นี้
I'm Gonna Go Gramy Passport From The Safe-Deposit Boxผมจะไปเอาพาสพอร์ทจากตู้เซฟ

passport ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
护照[hù zhào, ㄏㄨˋ ㄓㄠˋ, 护照 / 護照] passport

passport ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マゼランパスポート[, mazeranpasupo-to] (n) {comp} Magellan Passport
偽造パスポート[ぎぞうパスポート, gizou pasupo-to] (n) fake passport; forged passport
数次旅券[すうじりょけん, suujiryoken] (n) multiple journey passport
パスポート[, pasupo-to] (n) passport; (P)
交付年月日[こうふねんがっぴ, koufunengappi] (n) date of issuance (e.g. of a license or passport)
押す(P);圧す;捺す[おす, osu] (v5s,vt) (1) (押す only) to push; to press; (2) (押す, 圧す only) to apply pressure from above; to press down; (3) (押す, 捺す only) (See 判を押す) to stamp (i.e. a passport); to apply a seal; (P)
旅券[りょけん, ryoken] (n) (See パスポート) passport; (P)
証明写真[しょうめいしゃしん, shoumeishashin] (n) photograph for passports, ID cards, etc. (usu. 4x3cm)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マゼランパスポート[まぜらんぱすぽーと, mazeranpasupo-to] Magellan Passport

passport ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การตรวจหนังสือเดินทาง[n. exp.] (kān trūat n) EN: passport control FR: contrôle des passeports [m]
หมายเลขหนังสือเดินทาง[n. exp.] (māilēk nang) EN: passport number FR: numéro de passeport [m]
หนังสือเดินทาง[n.] (nangseūdoēn) EN: passport FR: passeport [m]
หนังสือเดินทางชั่วคราว[n. exp.] (nangseūdoēn) EN: temporary passport FR: passeport provisoire [m]
หนังสือเดินทางราชการ[n. exp.] (nangseūdoēn) EN: official passport FR: passeport officiel [m]
หนังสือเดินทางต่างชาติ[n. exp.] (nangseūdoēn) EN: foreign passport FR: passeport étranger [m]
หนังสือเดินทางไทย[n. exp.] (nangseūdoēn) EN: Thai passport FR: passeport thaï [m] ; passeport thaïlandais [m]
หนังสือเดินทางทูต[n. exp.] (nangseūdoēn) EN: diplomatic passport FR: passeport diplomatique [m]
พาสปอร์ต[n.] (phāspøt = p) EN: passport FR: passeport [m]
ทำพาสปอร์ต[v. exp.] (tham phātsa) EN: passport FR: demander un passeport
ยกเลิกหนังสือเดินทาง[v. exp.] (yokloēk nan) EN: revoke a passport FR: révoquer un passeport

passport ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Passbild {n}passport photograph
Passfoto {n}passport photo
Passkontrolle {f}passport inspection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า passport
Back to top