ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

itemized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *itemized*, -itemized-

itemized ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
itemized (adj.) เฉพาะเจาะจง See also: เป็นพิเศษ Syn. particularized, detiailed
English-Thai: HOPE Dictionary
itemized(ไอ'ทะไมซดฺ) adj. เป็นข้อ ๆ ,ซึ่งลงรายการไว้, Syn. list,specify
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
itemized appropriationงบจัดสรรจำแนกรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you would like to give us an itemized list of the content of your boxes, we may be able to ascertain...ถ้าคุณอยากจะให้รายการของกับเรา ที่เก็บไว้ในตู้ของคุณ - เราก็อาจไปดูให้คุณได้...
Ask me what's in each one of our closets, and I'll give you an itemized list.ถามได้เลยว่า ตู้เสื้อผ้าเรามีอะไรบ้าง
You know, go through it in an itemized way, but,คุณจะรู้ว่าไปถึงมันในทางแยก แต่
And it was completely itemized, very detailed.แล้วมันก็มีเยอะมากๆเลยนะ เรื่องมันเยอะมาก
The bill's itemized.บิลแจกแจงรายละเอียดค่าใช่จ่ายไว้

itemized ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一つ(P);1つ;一(io)[ひとつ, hitotsu] (num) (1) one; (n) (2) for one thing (often used in itemized lists); (3) (after a noun) only; (4) (with a verb in negative form) (not) even; (n-adv) (5) just (i.e. "just try it"); (P)
一条[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P)
仕切り書;仕切書[しきりしょ, shikirisho] (n) (See 送り状) consolidated monthly invoice; itemized invoice; itemised invoice; statement of accounts
明細表[めいさいひょう, meisaihyou] (n) itemized account; itemised account
箇条書き;個条書き;箇条書[かじょうがき, kajougaki] (n) itemized form; itemised form; itemization; itemisation
項目別控除[こうもくべつこうじょ, koumokubetsukoujo] (n) itemized deduction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า itemized
Back to top