ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

component

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *component*, -component-

component ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
component (n.) ส่วนประกอบ Syn. element, ingredient
component system (n.) ระบบรอง See also: ระบบที่อยู่ภายใต้ระบบใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
component(คัมโพ'เนินทฺ) n. ส่วนประกอบ,ส่วนเสริม adj. เป็นส่วนประกอบ, See also: componential,componental adj., Syn. ingredient,constituent
English-Thai: Nontri Dictionary
component(adj) ที่เป็นส่วนประกอบ,ที่เป็นส่วนเสริม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
componentส่วนประกอบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
component bar chartแผนภูมิแท่งส่วนประกอบ, แผนภูมิแท่งที่ใช้แสดงรายละเอียดส่วนย่อยของข้อมูลที่นำเสนอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชิ้นส่วน (n.) component See also: element, accessory, constituent, part Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, เครื่องประกอบ
ส่วนผสม (n.) component See also: ingredient, admixture, composition Syn. ส่วนประกอบ
องค์ประกอบ (n.) component See also: element, accessory, constituent, part Syn. ส่วนประกอบ, เครื่องประกอบ
ตีนผี (n.) sewing machine´s component
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, according to tox, the hemolytic component of the venom had time to break down tissue, which means that it had to have been in his system at least a few hours.ตามรายงานของผลวิเคราะห์พิษ ส่วนประกอบที่ได้จากการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงหลังโดนพิษ มีเวลาในการยับยั้งเนื้อเยื่อ ซึ่งนั่นก็หมายความว่า มันจะต้องอยู่ในกระแสเลือดของเขาอย่างน้อย2-3ฃม
There is a genetic component to this disease.มันดำเนินไปตามอาการของโรค
The key component of this catalystส่วนประกอบสำคัญของตัวเร่งปฏิกิริยานี้
And with the added component of adrenaline,และด้วยการเติมส่วนผสมของอดรีนาลีน
The key component of this catalyst would be something that couldn't be stored or created synthetically.ส่วนประกอบสำคัญของตัวเร่งนี้จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง มันเก็บไว้ไม่ได้หรือสังเคราะห์ขี้นมาไม่ได้
No, actually, I think if I tell the truth at this point, it'll end the sexual component of our relationship.ไม่นะ, ที่จริง, ฉันคิดว่า ถ้าฉันบอกความจริงไป มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของจุดจบ ความสัมพันธ์ของเราก็ได้
"Happiness consultant" is a key component to our marketing plan."ที่ปรึกษาด้านความสุข" เป็นองค์ประกอบสำคัญ เพื่อวางแผนการตลาดของเรา
That seems to be the key component in the mystery- enough for them to kill for.นั่นเป็นกุญแจหลัก ในความลี้ลับ-- ของพวกเขา นั่นเพียงพอแล้ว ที่จะต้องโดนสังหาร
It splits up the component businesses of Fischer Morrow.มันแยกธุรกิจส่วนประกอบของฟิชเชอร์พรุ่งนี้
That seems to be the key component in the mystery,นั่นใช่เลยกับการเป็นองค์ประกอบหลักของเรื่องลึกลับนี้
Now the only component that's evading us is a bullet that caused this injury.เอาล่ะ มีเพียงองค์ประกอบเดียว ที่ทางเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้เลย คือลูกกระสุน ที่ทำให้เกิด การบาดเจ็บในครั้งนี้
No, that is not the only component evading us.เปล่า นี่ไม่ใช่องค์ประกอบเดียว ที่ทางเราหลีกเลี่ยงไม่ได้

component ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
螺栓[luó shuān, ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨㄢ, 螺栓] bolt (male component of nut and bolt); screw
隐位[yǐn wèi, ˇ ㄨㄟˋ, 隐位 / 隱位] cryptic epitope (immunology, a protein component that becomes effective when activated by antigen)
馏分[liú fèn, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄣˋ, 馏分 / 餾分] fraction (of a distillate); key (one component part of a distillate)
螺帽[luó mào, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄠˋ, 螺帽] nut (female component of nut and bolt)
螺母[luó mǔ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄨˇ, 螺母] nut (female component of nut and bolt)
元器件[yuán qì jiàn, ㄩㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 元器件] component
组分[zǔ fèn, ㄗㄨˇ ㄈㄣˋ, 组分 / 組分] components; individual parts making up a compound
组成[zǔ chéng, ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, 组成 / 組成] component; part; element; constitute; make up
成份[chéng fèn, ㄔㄥˊ ㄈㄣˋ, 成份] composition; ingredients; element; makeup; component
器件[qì jiàn, ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 器件] device; component
电子元件[diàn zǐ yuán jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 电子元件 / 電子元件] electronic component
电子元器件[diàn zǐ yuán qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄩㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 电子元器件 / 電子元器件] electronic component
元件[yuán jiàn, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 元件] element; component
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 件] item; component; classifier for events, things, clothes etc
语素[yǔ sù, ㄩˇ ㄙㄨˋ, 语素 / 語素] language component; morpheme; individual characters (making up an expression)
插件[chā jiàn, ㄔㄚ ㄐㄧㄢˋ, 插件] plug-in (software component)

component ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] (n) {comp} address component
オリゴ糖[オリゴとう, origo tou] (n) {chem} oligosaccharide (sugar polymer containing several but not many component simple sugars)
コンポ[, konpo] (n) (abbr) component; component stereo; (P)
コンポーネント[, konpo-nento] (n) component
コンポーネントステレオ[, konpo-nentosutereo] (n) component stereo
コンポーネントソフト[, konpo-nentosofuto] (n) {comp} Component software
コンポーネントタイプ[, konpo-nentotaipu] (n) component type
コンポーネントトランザクションモニター[, konpo-nentotoranzakushonmonita-] (n) {comp} component transaction monitor; CTM
コンポーネント信号[コンポーネントしんごう, konpo-nento shingou] (n) {comp} component signal
パラ言語[パラげんご, para gengo] (n) paralanguage (nonlexical component of communication)
個別部品[こべつぶひん, kobetsubuhin] (n) {comp} discrete component
必す構成要素[ひっすこうせいようそ, hissukouseiyouso] (n) {comp} mandatory (M) component
直交性[ちょっこうせい, chokkousei] (n) orthogonal; quadrature component
範疇部門[はんちゅうぶもん, hanchuubumon] (n,adj-no) categorial component
素子[そし, soshi] (n) (1) element (esp. component in electronics); elemental device; device; (2) data; datum; (P)
音韻部門[おんいんぶもん, on'inbumon] (n) {ling} phonological component
コンデンサー(P);コンデンサ[, kondensa-(P); kondensa] (n) condenser (electrical component); capacitor; (P)
シスコン[, shisukon] (n) (1) (abbr) {comp} system component; (2) (abbr) (See ブラコン) sister complex; unnatural attachment to one's sister
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)
同相[どうそう, dousou] (n,adj-no) (1) (id) the said (cabinet) minister; (n) (2) in-phase (component of a wave); (3) homeomorphism
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんオーアーアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin o-a-adoresu kouseiyouso] (n) {comp} extension of postal OR address components
筐体(P);きょう体;筺体[きょうたい, kyoutai] (n) {comp} cabinet; case; housing; component; unit; chassis; main frame; (P)
組み付ける;組付ける[くみつける, kumitsukeru] (v1) (1) to impose (printing); to lay out the page order; (2) to assemble (e.g. components)
要素[ようそ, youso] (n) (1) component; factor; item (e.g. in list); (2) {comp} element (e.g. in array); member (e.g. data structure); (P)
集積化[しゅうせきか, shuusekika] (n,vs) integration, e.g. of electronic components into integrated circuits
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component
シスコン[しすこん, shisukon] system component (abbr)
システムコンポ[しすてむこんぽ, shisutemukonpo] system component (abbr)
パス名の構成要素[ぱすめいのこうせいようそ, pasumeinokouseiyouso] pathname component
主成分分析[しゅせいぶんぶんせき, shuseibunbunseki] principal component analysis
任意選択構成要素[にんいせんたくこうせいようそ, nin'isentakukouseiyouso] optional (O) component
個別部品[こべつぶひん, kobetsubuhin] discrete component
基本構成部品[きほんこうせいぶひん, kihonkouseibuhin] basic component
外部コンポーネント[がいぶコンポーネント, gaibu konpo-nento] external component
必す構成要素[ひっすこうせいようそ, hissukouseiyouso] mandatory (M) component
末端成分[まったんせいぶん, mattanseibun] ultimate component
構成要素型[こうせいようそがた, kouseiyousogata] component type
複合構成部品[ふくごうこうせいぶひん, fukugoukouseibuhin] composite component
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんORアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin OR adoresu kouseiyouso] extension of postal OR address components
構成機器[こうせいきき, kouseikiki] components
物理的配達郵便局アドレス構成要素[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくアドレスこうせいようそ, butsuritekihaitatsuyuubinkyoku adoresu kouseiyouso] physical delivery office address components
筐体[きょうたい, kyoutai] cabinet, case, component, unit, housing
郵便ORアドレス構成要素[ゆうびんORアドレスこうせいようそ, yuubin OR adoresu kouseiyouso] postal OR address components

component ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิ้นส่วน[n. exp.] (chin suan) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment FR: composant [m] ; pièce [f] ; élément [m]
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (chin suan i) EN: electronic component FR: composant électronique [m]
ชิ้นส่วนประกอบ[n. exp.] (chin suan p) EN: component parts FR:
ความเร็วในแนวรัศมี[n. exp.] (khwāmreo na) EN: radial component of velocity FR:
องค์ประกอบ[n.] (ongprakøp) EN: element ; constituent ; component ; composition ; factor ; requisite FR: élément [m] ; composant [m] ; composante [f] ; composition [f]
แผนภูมิแท่งส่วนประกอบ[n. exp.] (phaēnphūm t) EN: component bar chart FR:
ส่วนผสม[n.] (suanphasom) EN: ingredient ; composition ; component ; constituent ; contents FR: ingrédient [m] ; composant [m]
ส่วนประกอบ[n.] (suanprakøp ) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; ingrédient [m] ; facteur [m] ; accessoire [m] ; partie [f] ; composante [f]
ส่วนประกอบของเวกเตอร์[n. exp.] (suanprakøp ) EN: component of a vector FR:
ส่วนประกอบแนวฉาก[n. exp.] (suanprakøp ) EN: normal component FR:
ธาตุ[n.] (thāt) EN: element ; essence ; component ; constituent ; factor FR: élément [m] ; constituant [f] ; facteur [m]
ตีนผี[n.] (tīnphī) EN: sewing machine' s component FR:
ตัวประกอบ[n.] (tūaprakøp) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; factor ; accessory FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; facteur [m] ; ingrédient [m] ; accessoire [m]
วัสดุประกอบ[n. exp.] (watsadu pra) EN: component materials FR:
อาการสามสิบสอง = อาการ 32[n. exp.] (ākān sāmsip) EN: the thirty-two body components FR:
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์[n. exp.] (ongprakøp k) EN: computer components FR: composants d'un ordinateur [mpl]
ส่วนประกอบ x = ส่วนประกอบ x[n. exp.] (suanprakøp ) EN: x-component FR:
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์[n. exp.] (suanprakøp ) EN: computer components FR: composants d'ordinateur [mpl]

component ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonfertigteil {n}concrete component
Schlüsselkomponente {f}key component
Gleichanteil {m}steady component
Bestückungsseite {f} einer Platinecomponent side
Komponentenbezeichung {f}component identification; unit identification
Komponentenuntersuchung {f}component investigation
Dokumentationsunterlagen {pl}documentation components
Normalien {pl}standard components; standard elements
Qualitätsbausteine {pl}quality components

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า component
Back to top