ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nod

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nod*, -nod-

nod ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nod (vi.) พยักหน้ารับ See also: ผงกศรีษะรับ, แสดงอาการรับรู้ Syn. agree, greet, salaam Ops. dissent, deny
nod (vt.) พยักหน้ารับ See also: ผงกศรีษะรับ, แสดงอาการรับรู้ Syn. agree, greet, salaam Ops. dissent, deny
nod (n.) การพยักหน้า See also: การผงกศรีษะ Syn. acceptance
nod off (phrv.) หลับ (คอตก) Syn. doze off
nodal (adj.) เป็นปุ่ม See also: เป็นปม, เป็นตุ่ม
nodding (n.) อาการครึ่งหลับครึ่งตื่น See also: อาการสัปหงก, สภาวะเกือบจะหลับ Syn. somnolence
noddle (n.) หัว (คำสแลง) See also: หัวสมอง, ศีรษะ
noddy (n.) คนโง่
node (n.) ต่อม See also: ปม, ปุ่ม, ตุ่ม Syn. joint
node (n.) ส่วนที่บวม
nodular (adj.) ซึ่งเป็นปุ่ม See also: ซึ่งเป็นตุ่มเล็กๆ Syn. nodulated, noduled
nodulated (adj.) ซึ่งเป็นปุ่ม See also: ซึ่งเป็นตุ่มเล็กๆ Syn. noduled
nodule (n.) ตุ่มเล็กๆ See also: ปุ่มเล็กๆ, ส่วนที่บวม Syn. tubercle
noduled (adj.) ซึ่งเป็นปุ่ม See also: ซึ่งเป็นตุ่มเล็กๆ Syn. nodulated
English-Thai: HOPE Dictionary
nod(นอด) {nodded,nodding,nods} v.,n. (การ) ผงกศีรษะ,ก้มศีรษะ,พยักหน้าให้มา,สัปหงก,สะเพร่า,เอนลง,ห้อย,ยาน., See also: noddingly adv.
nodal(โนด'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ปุ่ม,ปม,รอยโปน,ส่วนที่บวมหรือโน,ตาตุ่ม, See also: nodality n.
noddle(นอด'เดิล) n. ศีรษะ. vi. ก้มศีรษะเล็กน้อย
noddy(นอด'ดี) n. ต้นสนลำต้นสีดำจำพวกหนึ่ง,คนโง่,คนเซ่อ
node(โนด) n. ปุ่ม,ปม,รอยโปน,ตา,ตุ่ม,จุด,จุดที่ลำบาก,สถานการณ์ที่ลำบาก., See also: nodical adj., Syn. knob
nodular(นอด'ดิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของnode (ดู)
nodule(นอด'ดิว) n. ปุ่มเล็ก,ปมเล็ก,ตุ่มเล็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
nod(n) การผงกศีรษะ,การสัปหงก
node(n) ปุ่ม,ตาไม้,ปม,รอยโน,ตุ่ม
nodule(n) ปมเล็ก,ตุ่มเล็กๆ,ปุ่มเล็กๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nodal diaphragmผนังกั้นที่ข้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nodeข้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nodular๑. คล้ายปุ่ม๒. -เป็นปุ่ม, -เป็นปม, ปุ่มป่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
noduleเป็นปม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Node๑. บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ ๒. สถานีเชื่อมโยง, ๑. บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ
nodulesปมรากถั่ว, ปมขนาดเล็กที่รากถั่ว เป็นที่อาศัยของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้มศีรษะ (v.) nod See also: nod in assent Syn. ผงกศีรษะ Ops. สั่นหน้า
งุด (v.) nod See also: doze Syn. งุดๆ, งุบๆ, ก้ม
งุด (v.) nod See also: doze Syn. งุดๆ, งุบ, ก้ม
งุดๆ (v.) nod See also: doze Syn. งุด, งุบๆ, ก้ม
งุดๆ (v.) nod See also: doze Syn. งุด, งุบ, ก้ม
งุบ (v.) nod See also: doze Syn. งุด, งุดๆ, งุบๆ, ก้ม
งุบๆ (v.) nod See also: doze Syn. งุด, งุดๆ, งุบ, ก้ม
ผงก (v.) nod See also: raise, rear Syn. เงยขึ้น
พยัก (v.) nod
พยักหน้า (v.) nod See also: nod in assent Syn. ผงกศีรษะ, ก้มศีรษะ Ops. สั่นหน้า
หงุบ (v.) nod Syn. สัปหงก, โงก
เงยขึ้น (v.) nod See also: raise, rear
โงก (v.) nod See also: nod in sleep, nod sleepily, doze, fall asleep Syn. โงกหัว, ง่วง
โงกหัว (v.) nod See also: nod in sleep, nod sleepily, doze, fall asleep Syn. ง่วง
พยักพเยิด (v.) nod in agreement See also: nod in approval, nod one´s consent
ผงกศีรษะ (v.) nod one´s head See also: give a nod, make a nod Syn. ผงกหัว
ผงกหัว (v.) nod one´s head See also: give a nod, make a nod Syn. ผงกศีรษะ
ปม (n.) node See also: blotch, knob Syn. ปุ่มปม, ตุ่ม, ปุ่มป่ำ
ปุ่มปม (n.) node See also: blotch, knob Syn. ตุ่ม, ปุ่มป่ำ
กะพอง (n.) nodes on the two sides of elephant´s head Syn. กระพอง, ตะพอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All you have to do is get through tonight. Smile and nod a lot.ขอแค่เจ้าผ่านคืนนี้เท่านั้น ยิ้มนิดๆ พยักหน้า
I just wonder how he will cope if he does get the nod at some point today.ถ้าวันนี้ได้ลงเตะ ดูสิเขาจะวาดลวดลายออกมั้ย
Maybe you could nod yes or no for me.แค่เธอ.. แค่เธอพยักหน้าหรือส่ายหน้า ก็ได้นะ
There's a scale. One nod is good. Two nods, very good.พยักหน้าหนึ่งครั้งคือดี พยักหน้าสองครั้งคือดีมาก
If you want us to come inside, just nod your head.ถ้าหากคุณต้องการให้พวกเราเข้าไปข้างในบ้าน คุณแค่พยักหน้าก็พอ
I WANT YOU TO STAND NEXT TO ME AND NOD THOUGHTFULLY. MM.ฉันต้องการให้เธอยืนข้าง ๆ ฉัน และพยักหน้า อืม
I'll give you a nod to come in there, yeah?มันอยู่ในห้า-สี่ และช่วงที่ 2
People talk to me,and I just kind of tune them out and nod my head.เวลาคนคุยกับฉัน ฉันไม่ได้ฟังหรอกแค่พยักหน้า
Hold by stem, nod to mark.จับที่ก้าน พยักหน้าเพื่อยืนยัน
To smile and nod at neighborsคอยยิ้มและพยักหน้ากับเพื่อนบ้าน
Well... Carlos, just nod your head, 'cause I ain't leaving this pool.คาร์ลอส พยักหน้ารับสิ
Look, if you think all you've got to do is nod your head confirming what I already know, then we've got a problem.ฟังนะ ถ้าคุณคิดว่าทั้งหมดที่คุณต้องทำแค่พยักหน้า ยืนยันว่าผมรู้อะไรบ้าง งั้นเรามีปัญหาแล้ว

nod ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阳极[yáng jí, ㄧㄤˊ ㄐㄧˊ, 阳极 / 陽極] anode; positive electrode; positive pole
阳电极[yáng diàn jí, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, 阳电极 / 陽電極] anode; positive electrode (i.e. attracting electrons)
棘皮动物[jí pí dòng wù, ㄐㄧˊ ㄆㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 棘皮动物 / 棘皮動物] echinoderm, the phylum containing sea urchins, sea cucumbers etc
人类免疫缺陷病毒[rén lèi miǎn yì quē xiàn bìng dú, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 人类免疫缺陷病毒 / 人類免疫缺陷病毒] human immunodeficiency virus (HIV)
淋巴结[lín bā jié, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄚ ㄐㄧㄝˊ, 淋巴结 / 淋巴結] lymphatic node; lymph gland
淋巴腺[lín bā xiàn, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄚ ㄒㄧㄢˋ, 淋巴腺] lymph node; lymphatic gland
锰结核[měng jié hé, ㄇㄥˇ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 锰结核 / 錳結核] manganese nodule
[yóu, ㄧㄡˊ, 疣] nodule; wart
节点[jié diǎn, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧㄢˇ, 节点 / 節點] node
结节[jié jié, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄝˊ, 结节 / 結節] nodule; tubercle
结点[jié diǎn, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧㄢˇ, 结点 / 結點] node
网点[wǎng diǎn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˇ, 网点 / 網點] node in a network; branch; website
点头[diǎn tóu, ㄉㄧㄢˇ ㄊㄡˊ, 点头 / 點頭] nod
悲歌[bēi gē, ㄅㄟ ㄍㄜ, 悲歌] sad melody; stirring strains; elegy; dirge; threnody; sing with solemn fervor
结核[jié hé, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 结核 / 結核] tuberculosis; consumption; nodule
网站[wǎng zhàn, ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, 网站 / 網站] website; network station; node

nod ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こくん;コクン[, kokun ; kokun] (adv-to) (1) (on-mim) nod deeply; (2) glugging; drinking deeply
こっくりとうなずく;こっくりうなずく[, kokkuritounazuku ; kokkuriunazuku] (v5k) to nod in agreement; to nod in assent
船を漕ぐ;舟を漕ぐ;船をこぐ;舟をこぐ[ふねをこぐ, funewokogu] (exp,v5g) (1) to row a boat; (2) to nod off; to doze off
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV
Iノード[アイノード, aino-do] (n) {comp} i-node (Unix)
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID
アカマタ;あかまた[, akamata ; akamata] (n) Ryukyu odd-tooth snake (Dinodon semicarinatum)
アノード[, ano-do] (n) anode
アノードスライム[, ano-dosuraimu] (n) anode slime
アルマイト[, arumaito] (n) anodized aluminum (from Alumite (brand name)); anodised aluminium
アンコウザメ[, ankouzame] (n) grey sharpnose shark (Rhizoprionodon oligolinx, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific)
イグアノドン[, iguanodon] (n) iguanodon (lat
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service
うつらうつら[, utsurautsura] (adv) drowsily; nodding off
エンペラーペンギン[, enpera-pengin] (n) (See 皇帝ペンギン) emperor penguin (Aptenodytes forster)
オペロン説[オペロンせつ, operon setsu] (n) operon theory (Jacob & Monod, 1961)
お気の毒[おきのどく, okinodoku] (adj-na) (See 気の毒) pitiful; pity
お気の毒に[おきのどくに, okinodokuni] (exp) my sympathies; that's too bad; my condolences
カイヤン[, kaiyan] (n) sutchi catfish (Pangasianodon hypophthalmus); iridescent shark catfish
キングペンギン[, kingupengin] (n) (See 王様ペンギン) king penguin (Aptenodytes patagonicus)
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
こくんこくん;コクンコクン[, kokunkokun ; kokunkokun] (adv-to) (1) (on-mim) glugging; drinking deeply; (2) nodding deeply
こっくり;こくり[, kokkuri ; kokuri] (n,vs,adv-to) (1) nodding; dozing off; (adv,adv-to) (2) (See ぽっくり) suddenly
ことので[, kotonode] (exp) from the fact that ...
しないのではないか(P);ないのではないか[, shinainodehanaika (P); nainodehanaika] (exp) I think (something) won't (something); probably (something) isn't (something); (P)
シノドンティス[, shinodonteisu] (n) squeaker (upside-down catfish of family Mochokidae, esp. members of genus Synodontis) (lat
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that
ツノダシ属[ツノダシぞく, tsunodashi zoku] (n) Zanclus (sole genus of the family Zanclidae containing the moorish idol as its sole extant species)
つまらない物ですが;詰まらない物ですが;詰らない物ですが[つまらないものですが, tsumaranaimonodesuga] (exp) (uk) "It's not much, but..." (phrase often used when giving gifts)
データ処理ノード[データしょりノード, de-ta shori no-do] (n) {comp} data processing node
どうかしたのか;どうかしたのですか;どうかしたんですか[, doukashitanoka ; doukashitanodesuka ; doukashitandesuka] (exp) is something up?; is something wrong?
どこのどいつ[, dokonodoitsu] (exp) Who on earth?
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ...
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is...
ニューファウンドランドヒラガシラ[, nyu-faundorandohiragashira] (n) Atlantic sharpnose shark (Rhizoprionodon terraenovae, species of requiem shark found in the northwestern Atlantic)
ので(P);んで[, node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P)
のです(P);のだ(P);んです;んだ[, nodesu (P); noda (P); ndesu ; nda] (exp) the expectation is that ...; the reason is that ...; the fact is that ...; it is that ...; (P)
ノドジロオオトカゲ[, nodojiroootokage] (n) rock monitor (Varanus albigularis, species of carnivorous monitor lizard found in southern Africa); legavaan; white-throated monitor
のどに詰まる[のどにつまる, nodonitsumaru] (exp,v5r) to stick in one's throat; to choke on something
のど袋;喉袋[のどぶくろ, nodobukuro] (n) dewlap; gular pouch
Japanese-English: COMDICT Dictionary
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix)
センタノード[せんたのーど, sentano-do] center node
データ処理ノード[データしょりノード, de-ta shori no-do] data processing node
ノード[のーど, no-do] node
ノードネーム[のーどねーむ, no-done-mu] nodename
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation
フロアノード[ふろあのーど, furoano-do] floor node
ホストノード[ほすとのーど, hosutono-do] host node
中間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node
中間節点[ちゅうかんせってん, chuukansetten] intermediate node
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior
周辺ノード[しゅうへんノード, shuuhen no-do] endpoint node, peripheral node
周辺節点[しゅうへんせってん, shuuhensetten] endpoint node, peripheral node
固有の大小順序[こゆうのだいしょうじゅんじょ, koyuunodaishoujunjo] native collating sequence
文字の大小順序[もじのだいしょうじゅんじょ, mojinodaishoujunjo] collating sequence
未定義の動作[みていぎのどうさ, miteiginodousa] undefined behavior, unspecified behavior
端点[たんてん, tanten] anchor, endpoint node, peripheral node
節点[せってん, setten] node
観点表示[かんてんひょうじ, kantenhyouji] node label
隣接ノード[りんせつノード, rinsetsu no-do] adjacent node
隣接節点[りんせつせってん, rinsetsusetten] adjacent node
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: น่าสงสาร น่าสมเพช English: pitiful (an)
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: เรื่องที่น่าสมเพช English: a pity

nod ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โค้งให้[v. exp.] (khōng hai) EN: bow to ; nod to/at (s.o.) FR:
ก้มศีรษะให้[v. exp.] (kom sīsa ha) EN: nod in assent ; take off one's hat to s.o. ; hand it to s.o. FR:
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze FR: faire la sieste ; faire un somme
โงก[v.] (ngōk) EN: nod ; nod in sleep ; nod sleepily ; doze ; fall asleep FR: somnoler
งุบ[X] (ngup) EN: nod FR:
งุบ ๆ = งุบๆ[X] (ngup-ngup) EN: nod FR:
งุด ; งุด ๆ = งุดๆ[v.] (ngut ; ngut) EN: nod FR: incliner la tête
นิทรารมณ์[X] (nithrārom) EN: Land of Nod FR:
ผงก[v.] (pha-ngok) EN: nod ; raise ; rear ; lift FR: lever ; relever ; hocher
ผงกหัว[v. exp.] (pha-ngok hū) EN: nod one's head ; give a nod ; make a nod FR: hocher la tête
ผงกศีรษะ[v. exp.] (pha-ngok sī) EN: nod one's head ; give a nod ; make a nod FR: incliner la tête
พยัก[v.] (phayak) EN: nod ; give a nod FR: hocher la tête
พยักหน้า[v. exp.] (phayak nā) EN: nod ; nod in assent FR: hocher la tête ; opiner du bonnet
พยักหน้าหงึก ๆ = พยักหน้าหงึกๆ[v. exp.] (phayak nā n) EN: nod ; give a nod FR:
พยักพเยิด[v.] (phayakphayo) EN: nod in agreement FR:
บัพ[n.] (bap) EN: node FR:
บัพใบ[n. exp.] (bap bai) EN: leaf node FR:
บัพไขว้[n. exp.] (bap khwai) EN: crunode FR:
บัพแหลม[n. exp.] (bap laēm) EN: cusp ; spinode FR:
บัพล่าง[n. exp.] (bap lāng) EN: descendant node FR:
บัพลูก[n. exp.] (bap lūk) EN: child node FR:
บัพปลาย[n. exp.] (bap plāi) EN: terminal node FR:
ชะมดแปลงลายจุด[n. exp.] (chamot plaē) EN: Prionodon pardicolor FR: Prionodon pardicolor
เอชไอวี[abv.] (Ētch-Ai -Wī) EN: HIV (Human immunodeficiency virus) FR:
จุดเอกเทศ[n. exp.] (jut ēkkathē) EN: acnode ; isolated point FR:
จุดต่อ[n. exp.] (jut tø) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link ; node FR: point de contact [m]
ข่าทราย[n. exp.] (khā sāi) EN: Alpinia macrostaminodia FR: Alpinia macrostaminodia
ข้อ[n.] (khø) EN: articulation ; joint ; knuckle ; node ; coupling FR: articulation [f] ; joint [m]
โคก[n.] (khōk) EN: Anodontostoma ; Nematalosa FR:
ขั้วบวก[n.] (khūabūak) EN: anode ; positive pole FR: anode [f] ; pôle positif [m] ; électrode positive [f]
ขั้วปฏิฐาน[n. exp.] (khūa patith) EN: anode ; positive electrode FR:
ควั่น[n.] (khwan) EN: joint ; point of connection ; node FR:
กุลาดำ[n.] (kulādam) EN: Penaeus monodon FR: Penaeus monodon
มะดูก[n.] (madūk) EN: Siphonodon celastrineus FR: Siphonodon celastrineus
ไม่มีกลิ่น[adj.] (mai mī klin) EN: FR: inodore
มอธเหยี่ยวปีกใส[n. exp.] (møt yīo pīk) EN: Cephonodes picus FR:
งึก ๆ = งึกๆ[adj.] (ngeuk-ngeuk) EN: nodding ; bobbing FR:
หงึก ๆ = หงึกๆ[adj.] (ngeuk-ngeuk) EN: nodding ; bobbing FR:
โงก[adj.] (ngōk) EN: nodding FR:
นกน็อดดี้[n. exp.] (nok notdī) EN: Brown Noddy ; Common Noddy FR: Noddi brun [m] ; Noddi niais [m] ; Macoua [m]

nod ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant)
Anode {f}anode
Anodengitter {f}anode gate
Anodenkennung {f}anode characteristics
Anodensperrstrom {m}anode cutoff current
Anodenzündstrom {m}anode trigger current
Knotenamt {n} (Telefon)gateway exchange; nodal switching center
Hymnengesang {m}hymnody
Knoten {m} [math.]knot; node
Knotenpunkt {m}nodal point
Kalknadeln {pl}lime nodules
Lymphknoten {m} [anat.]lymph node; lymphatic gland
Lymphadenopathie {f}; Erkrankung der Lymphknoten [med.]lymphadenopathy; lymph node disease
nodös; knotig {adj}nodose
Noddi; Noddiseeschwalbe {f}; Noddy-Seeschwalbe
Netzknoten {m}nodal points; network node
Synode {f} | Synoden
Schwingungsknoten {m}vibration node

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nod
Back to top