ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-nod-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nod, *nod*,

-nod- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All you have to do is get through tonight. Smile and nod a lot.ขอแค่เจ้าผ่านคืนนี้เท่านั้น ยิ้มนิดๆ พยักหน้า
I just wonder how he will cope if he does get the nod at some point today.ถ้าวันนี้ได้ลงเตะ ดูสิเขาจะวาดลวดลายออกมั้ย
Maybe you could nod yes or no for me.แค่เธอ.. แค่เธอพยักหน้าหรือส่ายหน้า ก็ได้นะ
There's a scale. One nod is good. Two nods, very good.พยักหน้าหนึ่งครั้งคือดี พยักหน้าสองครั้งคือดีมาก
If you want us to come inside, just nod your head.ถ้าหากคุณต้องการให้พวกเราเข้าไปข้างในบ้าน คุณแค่พยักหน้าก็พอ
I WANT YOU TO STAND NEXT TO ME AND NOD THOUGHTFULLY. MM.ฉันต้องการให้เธอยืนข้าง ๆ ฉัน และพยักหน้า อืม
I'll give you a nod to come in there, yeah?มันอยู่ในห้า-สี่ และช่วงที่ 2
People talk to me,and I just kind of tune them out and nod my head.เวลาคนคุยกับฉัน ฉันไม่ได้ฟังหรอกแค่พยักหน้า
Hold by stem, nod to mark.จับที่ก้าน พยักหน้าเพื่อยืนยัน
To smile and nod at neighborsคอยยิ้มและพยักหน้ากับเพื่อนบ้าน
Well... Carlos, just nod your head, 'cause I ain't leaving this pool.คาร์ลอส พยักหน้ารับสิ
Look, if you think all you've got to do is nod your head confirming what I already know, then we've got a problem.ฟังนะ ถ้าคุณคิดว่าทั้งหมดที่คุณต้องทำแค่พยักหน้า ยืนยันว่าผมรู้อะไรบ้าง งั้นเรามีปัญหาแล้ว

-nod- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こくん;コクン[, kokun ; kokun] (adv-to) (1) (on-mim) nod deeply; (2) glugging; drinking deeply
こっくりとうなずく;こっくりうなずく[, kokkuritounazuku ; kokkuriunazuku] (v5k) to nod in agreement; to nod in assent
船を漕ぐ;舟を漕ぐ;船をこぐ;舟をこぐ[ふねをこぐ, funewokogu] (exp,v5g) (1) to row a boat; (2) to nod off; to doze off

-nod- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โค้งให้[v. exp.] (khōng hai) EN: bow to ; nod to/at (s.o.) FR:
ก้มศีรษะให้[v. exp.] (kom sīsa ha) EN: nod in assent ; take off one's hat to s.o. ; hand it to s.o. FR:
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze FR: faire la sieste ; faire un somme
โงก[v.] (ngōk) EN: nod ; nod in sleep ; nod sleepily ; doze ; fall asleep FR: somnoler
งุบ[X] (ngup) EN: nod FR:
งุบ ๆ = งุบๆ[X] (ngup-ngup) EN: nod FR:
งุด ; งุด ๆ = งุดๆ[v.] (ngut ; ngut) EN: nod FR: incliner la tête
นิทรารมณ์[X] (nithrārom) EN: Land of Nod FR:
ผงก[v.] (pha-ngok) EN: nod ; raise ; rear ; lift FR: lever ; relever ; hocher
ผงกหัว[v. exp.] (pha-ngok hū) EN: nod one's head ; give a nod ; make a nod FR: hocher la tête
ผงกศีรษะ[v. exp.] (pha-ngok sī) EN: nod one's head ; give a nod ; make a nod FR: incliner la tête
พยัก[v.] (phayak) EN: nod ; give a nod FR: hocher la tête
พยักหน้า[v. exp.] (phayak nā) EN: nod ; nod in assent FR: hocher la tête ; opiner du bonnet
พยักหน้าหงึก ๆ = พยักหน้าหงึกๆ[v. exp.] (phayak nā n) EN: nod ; give a nod FR:
พยักพเยิด[v.] (phayakphayo) EN: nod in agreement FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -nod-
Back to top