ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

killer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *killer*, -killer-

killer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
killer (n.) ผู้ฆ่า See also: นักฆ่า, ฆาตกร Syn. murderer, assassin
killer whale (n.) ปลาวาฬเพชรฆาต Syn. orca
English-Thai: HOPE Dictionary
killer(คิล'เลอะ) n. ผู้ฆ่า,มือสังหาร,สิ่งสังหาร
killer whalen. ปลาวาฬเพชรฆาต
English-Thai: Nontri Dictionary
killer(n) ฆาตกร,มือสังหาร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Killerเหวี่ยงแขนคู่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนฆ่า (n.) killer See also: slayer
นักฆ่า (n.) killer See also: assassin, slyer, gunman, hit man Syn. มือสังหาร
ผู้ฆ่า (n.) killer See also: slayer Syn. คนฆ่า
มือสังหาร (n.) killer See also: assassin, slyer, gunman, hit man
ยาแก้ปวด (n.) painkiller (medicine) See also: analgesic, anesthetic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A palpitating syncopation of the killer diller... with the wicky wacky stomping of the floy joy.คนละแปลปิเททินของ ดิเลอฆาตกรกับปั๊มแปลก ประหลาดวิกี ของความสุขเฟลย
He said he got to his own door in, at most, 15 seconds. If the killer ran immediately...เขาบอกว่าเขาได้ไปที่ประตูของตัวเองในที่ส่วนใหญ่ 15 วินาที หากนักฆ่าวิ่งทันที ...
(Man) Killer of demons, gorge on this flesh, our offering.นักฆ่าของปีศาจกินเนื้อนี้ ให้บริการของเรา
A cloud in the shape of a killer shark.เมฆในรูปของฉลามกินคน
Callin' me baby killer and all kinds of vile crap!เรียกผมว่านักฆ่าเบบีและทุกชนิดของอึ
Hey, come on. There's only one admitted killer here.ไม่เอาน่า มีเพียงคนเดียว ที่ยอมรับเรื่องการฆ่ากัน
If we split up into pairs, whichever one of us is left with the killer might get killed.ถ้าเราแบ่งออกเป็นคู่ ใครคนหนึ่งจะอยู่กับฆาตกร แล้วอาจจะถูกฆ่าก็ได้
I have loved more deeply than a killer like yourself could ever dream.ฉันเคยรักอย่างสุดซึ้ง... เกินกว่าที่ฆาตกรอย่างนายจะเคยได้สัมผัส
That means the killer must have come up behind him, someone already in the restaurant!ดังนั้น คนฆ่าต้องอยู่ข้างหลังเขา บางคนที่อยู่ใน ภัตตาคาร !
A sexy, omnipotent killer with a Random House contract.ฆาตรกรที่มีอำนาจสุดเซ็กซี่ กับสัญญาของสำนักพิมพ์แรนดอมเฮ้าส์
How about Kevin Franks and the Case of the Killer Orgasm?แล้วเรื่องเควิน แฟร็งค์ และกรณีของฆาตกรถึงจุดสุดยอดล่ะ?
The real killer all along was the shrink.ฆาตกรต่อเนื่องตัวจริงคือ... ...คือ จิตแพทย์คนนั้น

killer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杀手级应用[shā shǒu jí yìng yòng, ㄕㄚ ㄕㄡˇ ㄐㄧˊ ˋ ㄩㄥˋ, 杀手级应用 / 殺手級應用] killer application; killer app
镇痛[zhèn tòng, ㄓㄣˋ ㄊㄨㄥˋ, 镇痛 / 鎮痛] analgesic; pain killer
屠伯[tú bó, ㄊㄨˊ ㄅㄛˊ, 屠伯] butcher; fig. brutal killer
二氯苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 二氯苯胺苯乙酸钠 / 二氯苯胺苯乙酸鈉] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林
屠杀者[tú shā zhě, ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄓㄜˇ, 屠杀者 / 屠殺者] killer; butcher
残杀者[cán shā zhě, ㄘㄢˊ ㄕㄚ ㄓㄜˇ, 残杀者 / 殘殺者] killer; butcher; slaughterer
杀手[shā shǒu, ㄕㄚ ㄕㄡˇ, 杀手 / 殺手] killer
扶他林[fú tā lín, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄣˊ, 扶他林] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer
服他灵[fú tā líng, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄥˊ, 服他灵 / 服他靈] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called 扶他林
除草剂[chú cǎo jì, ㄔㄨˊ ㄘㄠˇ ㄐㄧˋ, 除草剂 / 除草劑] weed killer; herbicide
双氯芬酸钠[shuāng lǜ fēn suān nà, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄈㄣ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 双氯芬酸钠 / 雙氯芬酸鈉] diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林

killer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カテゴリーキラー[, kategori-kira-] (n) category killer
キラーダスト[, kira-dasuto] (n) killer dust
キラー細胞[キラーさいぼう, kira-saibou] (n) killer cell
キラー衛星[キラーえいせい, kira-eisei] (n) killer satellite
ハンターキラー[, hanta-kira-] (n) hunter killer
マダムキラー[, madamukira-] (n) madam killer
沖巨頭[おきごんどう;オキゴンドウ, okigondou ; okigondou] (n) (uk) false killer whale (Pseudorca crassidens)
[しゃち;シャチ, shachi ; shachi] (n) (1) (uk) orca (Orcinus orca); killer whale; grampus; (2) (しゃち only) (abbr) (See 鯱・しゃちほこ) mythical carp with the head of a lion and the body of a fish (auspicious protectors of well-being)
キラー[, kira-] (n) killer; (P)
キラーアプリケーション[, kira-apurike-shon] (n) {comp} "killer" application
すけこまし[, sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer
女垂らし;女誑し[おんなたらし, onnatarashi] (n) guy who knows how to play the ladies; skillful playboy; lady-killer; philanderer; Don Juan
女殺し[おんなごろし, onnagoroshi] (n) (1) lady-killer (i.e. a man who is popular with women); knocking a woman dead (with sex appeal); (2) murderer of women; (3) murder of women
殺し屋[ころしや, koroshiya] (n) professional killer; hit man
痛み止め[いたみどめ, itamidome] (n) painkiller
色事師[いろごとし, irogotoshi] (n) lady-killer
色男[いろおとこ, irootoko] (n) lover; lady-killer; sexy guy
藪枯らし;藪枯[やぶがらし;ヤブガラシ, yabugarashi ; yabugarashi] (n) (uk) bushkiller (species of herbaceous plant, Cayratia japonica)
鎮痛剤[ちんつうざい, chintsuuzai] (n) analgesic; painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser; (P)
鎮静剤[ちんせいざい, chinseizai] (n) painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser
雀蜂;胡蜂[すずめばち;スズメバチ, suzumebachi ; suzumebachi] (n) (1) (uk) hornet; yellow jacket; wasp (of subfamily Vespinae); (2) (uk) (See 大雀蜂・おおすずめばち) Asian giant hornet (Vespa mandarinia); yak-killer hornet
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キラーアプリケーション[きらーあぷりけーしょん, kira-apurike-shon] "killer" application

killer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไข้หวัดมรณะ[n. exp.] (khaiwat mør) EN: killer flu FR:
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
ฆาตกรต่อเนื่อง[n. exp.] (khāttakøn t) EN: serial killer FR: tueur en série [m]
คนฆ่า[n. exp.] (khon khā) EN: killer FR: tueur [m]
มือปืน[n.] (meūpeūn) EN: gunman ; gun-used killer ; hitman FR: tueur à gages [m]
มือสังหาร[n. exp.] (meū sanghān) EN: killer FR:
นักฆ่า[n.] (nak khā) EN: killer FR: tueur [m]
ผู้ฆ่า[n. exp.] (phū khā) EN: killer ; assassin FR: tueur [m]
ผู้ร้ายฆ่าคน[n. exp.] (phūrāi khā ) EN: killer ; murderer FR: meurtrier [m] ; tueur [m] ; assassin [m]
วาฬเพชฌฆาต[n. exp.] (wān phetcha) EN: Killer Whale FR:
วาฬเพชฌฆาตเล็ก[n. exp.] (wān phetcha) EN: Pygmy Killer Whale FR:
วาฬเพชฌฆาตแปลง[n. exp.] (wān phetcha) EN: False Killer Whale FR:
วธกะ[n.] (wathaka) EN: killer FR: tueur [m]
ยาแก้ปวด[n. exp.] (yā kaē pūat) EN: anodyne pain-killing drug ; painkiller (medicine) ; analgesic ; anesthetic FR: médicament antidouleur [m] ; antidouleur [m] ; analgésique [m] ; antalgique [m]

killer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzensbrecher {m}amorist; ladykiller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า killer
Back to top