ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slayer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slayer*, -slayer-

slayer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slayer (n.) ผู้ร้ายที่ลอบฆ่า See also: ผู้ที่ลอบสังหาร, ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า Syn. murderer, butcher
slayer (n.) ฆาตกร See also: คนฆ่า, ผู้ร้ายฆ่าคน Syn. killer, assassin, cutthroat, criminal

slayer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芭菲[bā fēi, ㄅㄚ ㄈㄟ, 芭菲] Buffy (the vampire slayer), star of TV series

slayer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スレイヤー[, sureiya-] (n) slayer

slayer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slayer
Back to top