ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assassin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assassin*, -assassin-

assassin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assassin (n.) ผู้ร้ายที่ลอบฆ่า See also: ผู้ที่ลอบสังหาร, ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า Syn. murderer, slayer, butcher
assassinate (vt.) ทำลาย See also: ทำอันตราย Syn. harm
assassinate (vt.) ลอบสังหาร See also: ลอบฆ่า, สังหาร, กำจัด Syn. kill, murder
assassination (n.) การทำลาย Syn. destruction
assassination (n.) การลอบสังหาร See also: การลอบฆ่า Syn. killing, shooting
English-Thai: HOPE Dictionary
assassin(อะแซส'ซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง) ,ผู้ทำลาย, Syn. killer)
assassinate(อะแซส'ซิเนท) vt. ลอบฆ่า
English-Thai: Nontri Dictionary
assassin(n) ฆาตกร,ผู้ลอบฆ่า,ผู้ลอบสังหาร
assassinate(vt) ลอบฆ่า,ลอบสังหาร
assassination(n) การลอบฆ่า,การลอบสังหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assassinผู้ลอบสังหาร, ผู้สังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinationการลอบสังหาร, การสังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assassinationการลอบฆ่า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ลอบสังหาร (n.) assassin
ฆ่า (v.) assassinate See also: kill, murder, slay, slaughter Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต, ประหาร
ประหาร (v.) assassinate See also: kill, murder, slay, slaughter Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต
ลอบฆ่า (v.) assassinate See also: kill, murder Syn. ลอบสังหาร
ลอบสังหาร (v.) assassinate See also: kill, murder Syn. ลอบฆ่า
การลอบฆ่า (n.) assassination See also: murder
การลอบสังหาร (n.) assassination See also: murder Syn. การลอบฆ่า
คดีลอบฆ่า (n.) assassination See also: killing
คดีลอบสังหาร (n.) assassination See also: killing Syn. คดีลอบฆ่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I knew you were my real assassin when you pointed the gun at me in the restaurant.ฉันรู้ คุณเป็นนักฆ่าของฉันตัวจริง เมื่อคุณอาปืนชี้มาที่ฉันในร้านอาหาร
Even less is known about his companion, an assassin who controls his machines."ไม่เว้นแม้แต่บรรดาเพื่อนๆของเขา หรือเหล่ามือสังหารซึ่งควบคุมเครื่องจักรที่เขาสร้าง
Turns out the assassin was one of our ownแต่มือสังหารกลับกลายเป็นคนของเรา...
I'll take an assassin and kill Song-Yang.ข้าจะลอบสังหารซองหยาง
You've got an invisible assassin out there fighting his own war.คุณยังต้องเผชิญกับนักฆ่าล่องหนอีกคน ที่พยายามดิ้นรนเพื่อตัวเองอยู่
Doakes was also a trained assassin in special forces.และทำร้ายเขา โดคส์ยังฝึก เป็นผู้สังหารในกองกำลังพิเศษ
Benedictine agents within the Vatican report that assassin is still out there.พระสายลับในวาติกัน รายงานว่ามือสังหารยังคงอยู่ที่นั่น พวกเขาได้รับอนุมัติจากดีเอ็นซี...
The assassin will kl her.มือสังหารจะฆ่าเธอได้
The assassin Agent Walker shot was a member of Fulcrum.นักฆ่าที่สายลับวอคเกอร์ยิงไปนั้น เป็นสมาชิกของFulcrum
The assassin Agent Walker shot was a member of FULCRUM.นักฆ่าที่สายลับวอล์คเกอร์ยิง เป็นสมาชิคของฟัลครัม
An assassin will show up... go to hellนักฆ่ากำลังมา.. ไปตายซะ!
These assassin droids can be very unpredictable.มันคือดรอยด์ลอบสังหาร เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมาก

assassin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, 凶手 / 兇手] assailant; murderer; assassin
刺客[cì kè, ㄘˋ ㄎㄜˋ, 刺客] assassin; murderer
暗杀[àn shā, ㄢˋ ㄕㄚ, 暗杀 / 暗殺] assassinate
太子丹[Tài zǐ Dān, ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, 太子丹] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC
燕太子丹[Yān Tài zǐ Dān, ㄧㄢ ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, 燕太子丹] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC
[cì, ㄘˋ, 刺] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder

assassin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサシン[, asashin] (n) assassin
兇手;凶手[きょうしゅ, kyoushu] (n) assassin
兇漢;凶漢[きょうかん, kyoukan] (n) villain; outlaw; assassin
暗殺者[あんさつしゃ, ansatsusha] (n) assassin
アサシネイション[, asashineishon] (n) assassination
アサシネイト[, asashineito] (vs) assassinate
人斬り[ひときり, hitokiri] (n) assassination
兇変;凶変[きょうへん, kyouhen] (n) catastrophe; assassination; calamity; disaster
刺客[しかく;しきゃく, shikaku ; shikyaku] (n,adj-no) (1) assassin; (vs) (2) to assassinate
刺客候補[しきゃくこうほ, shikyakukouho] (n) candidate for assassination
刺客戦術[しきゃくせんじゅつ, shikyakusenjutsu] (n) assassination tactics
名誉毀損;名誉棄損;名誉き損[めいよきそん, meiyokison] (n,adj-no) libel; defamation; slander; character assassination
寝首をかく;寝首を掻く[ねくびをかく, nekubiwokaku] (exp,v5k) (1) to cut off the head of a sleeping person; to assassinate someone while he sleeps; (2) to catch someone off his guard by setting traps
忍者[にんじゃ, ninja] (n) (See 忍術) ninja (persons in feudal Japan who used ninjutsu for the purposes of espionage, assassination, sabotage, etc.); (P)
斬奸状[ざんかんじょう, zankanjou] (n) letter explaining the reasons for cutting down an alleged villain; assassin's written vindication of his killing
暗殺[あんさつ, ansatsu] (n,vs) assassination; (P)
暗殺を謀る[あんさつをはかる, ansatsuwohakaru] (exp,v5r) to plot an assassination
暗殺事件[あんさつじけん, ansatsujiken] (n) assassination
暗殺未遂[あんさつみすい, ansatsumisui] (n) attempted assassination
虎ノ門事件;虎の門事件[とらのもんじけん, toranomonjiken] (n) Toranomon Incident (assassination attempt on Prince Regent Hirohito, Dec. 27, 1923)

assassin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
มวนเพชฌฆาต[n. exp.] (mūan phetch) EN: Assassin bug FR:
ผู้ฆ่า[n. exp.] (phū khā) EN: killer ; assassin FR: tueur [m]
ผู้ลอบฆ่า[n. exp.] (phū løpkhā) EN: assassin FR: assassin [m]
ผู้ร้ายฆ่าคน[n. exp.] (phūrāi khā ) EN: killer ; murderer FR: meurtrier [m] ; tueur [m] ; assassin [m]
ผู้สังหาร[n. exp.] (phū sanghān) EN: assassin FR:
การลอบฆ่า[n. exp.] (kān løpkhā) EN: assassination FR:
การลอบสังหาร[n. exp.] (kān løp san) EN: assassination FR: assassinat [m] ; meurtre [m]
การปลงชีพ[n. exp.] (kān plong c) EN: assassination FR:
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; éliminer ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
คดีลอบสังหาร[n. exp.] (khadī løpsa) EN: assassination ; killing FR: assassinat [m] ; meutre [m]
ฆ่าคน[v. exp.] (khā khon) EN: murder FR: tuer ; assassiner
ฆ่าคนโดยเจตนา[v. exp.] (khā khon dō) EN: kill intentionally ; murder FR: assassiner
ฆ่าคนตาย[v. exp.] (khā khon tā) EN: murder FR: assassiner
ฆ่าคนตายโดยเจตนา[v. exp.] (khā khon tā) EN: FR: assassiner ; tuer avec préméditation
ฆาตกรรม[n.] (khāttakam) EN: manslaughter ; homicide ; murder FR: meurtre [m] ; homicide [m] ; assassinat [m]
ลอบฆ่า[v.] (løpkhā) EN: assassinate FR: assassiner
ลอบสังหาร[v. exp.] (løp sanghān) EN: assassinate FR: assassiner ; éliminer
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire

assassin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attentat {n} (auf) | ein Attentat auf jdn. verübenassassination attempt (on); (attempted) assassination | to assassinate someone
Rufmord {m}character assassination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assassin
Back to top