ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meta

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meta*, -meta-

meta ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meta (prf.) หลัง See also: ข้าม, ท่ามกลาง, เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
metabolic (adj.) เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหาร
metabolise (vt.) ทำให้เผาผลาญอาหาร See also: เผาผลาญ
metabolism (n.) กระบวนการเผาผลาญอาหาร See also: เมตาบอลิซึม, การสันดาป Syn. digestion
metabolize (vt.) ทำให้เผาผลาญอาหาร See also: เผาผลาญ
metal (n.) โลหะ See also: โลหะผสม, สารผสมที่มีโลหะ Syn. ore
metal (n.) ธาตุโลหะ (ทางเคมี) (สัญลักษณ์ย่อคือ M)
metal (n.) เพลงแนวเฮฟวี่เมทัล
metal (vt.) ปกคลุมด้วยโลหะ See also: ใส่โลหะ
metal (adj.) ซึ่งทำด้วยโลหะ See also: ซึ่งทำมาจากโลหะ
metal detector (n.) เครื่องตรวจหาโลหะที่ฝังหรือจมดินอยู่
metalanguage (n.) คำหรือวลีที่คนใช้พูดหรืออธิบายภาษา Syn. language
metalled (adj.) ซึ่งทำด้วยกรวดหรือหินก้อนเล็กๆ
metallic (adj.) เกี่ยวกับโลหะ See also: ซึ่งประกอบด้วยโลหะ, ทำด้วยโลหะหรือเหล็ก Syn. ory, iron, leaden
metallically (adv.) ทางโลหะ
metalliferous (adj.) ซึ่งประกอบด้วยโลหะ
metallurgic (adj.) เกี่ยวกับการแยกโลหะออกจากแร่ Syn. metallic
metallurgical (adj.) เกี่ยวกับการแยกโลหะออกจากแร่
metallurgically (adv.) โดยการแยกโลหะออกจากแร่
metallurgist (n.) ผู้แยกโลหะออกจากแร่
metallurgy (n.) วิธีการแยกโลหะออกจากแร่ Syn. engineering
metalluric (adj.) ที่เป็นแร่ See also: ที่มีแร่, ที่ผสมด้วยแร่, ซึ่งประกอบด้วยแร่ Syn. geologic
metalware (n.) เครื่องใช้ประเภทโลหะ Syn. hardware
metalwork (n.) การทำเครื่องใช้โลหะ See also: สิ่งที่ทำด้วยโลหะ Syn. blacksmith
metalworker (n.) คนทำเครื่องใช้โลหะ Syn. plumber
metalworking (n.) การทำเครื่องใช้โลหะ
metamorphic (adj.) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ Syn. variable, versatile, changeable
metamorphism (n.) การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ Syn. change
metamorphose (vi.) เปลี่ยนรูปร่างหรือลักษณะ Syn. transform, alter, diverge
metamorphose (vi.) เปลี่ยนรูปร่างหรือลักษณะ Syn. transform, alter, diverge
metamorphose into (phrv.) เปลี่ยน (รูปร่างหรือธรรมชาติของบางสิ่ง) ไปเป็น Syn. change into
metamorphosis (n.) การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ See also: การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ Syn. metasomatism, transformation, evolution
metaphor (n.) คำอุปมา See also: คำเปรียบเทียบ Syn. simile, trope
metaphor (n.) การใช้คำอุปมา See also: การพูดเปรียบเทียบ Syn. figure of speech
metaphoric (adj.) เกี่ยวกับการใช้คำอุปมา Syn. symbolical, allegorical, figurative
metaphorical (adj.) เกี่ยวกับการใช้คำอุปมา Syn. symbolical, allegorical, figurative
metaphorically (adv.) อย่างเปรียบเทียบ
metaphrase (n.) การถอดความ See also: การแปลความ Syn. translation
metaphysical (adj.) เกี่ยวกับอภิปรัชญา Syn. mystical, spiritual, transcendental
metaphysically (adv.) ทางอภิปรัชญา
English-Thai: HOPE Dictionary
metabolic(เมท'ทะบอล'ลิค) adj. เกี่ยวกับการสันดาป,เกี่ยวกับกระบวนการ
metabolise(มะแทบ'บะไลซ) vt.,vi. สันดาป,เผาผลาญ
metabolism(มะแทบ'บะลิสซึม) n. การสันดาป,การเผาผลาญ,การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ
metabolite(มะแทบ'บะไลทฺ) n. ผลิตผลของกระบวนการสันดาปหรือ metabolism
metabolize(มะแทบ'บะไลซ) vt.,vi. สันดาป,เผาผลาญ
metacarpus(เมททะคาร์'พัส) n. กระดูกฝ่ามือ
metal(เมท'เทิล) n. โลหะ
metalist(เมท'ทะลิสท) n. ช่างโลหะ
metalled(เมท'เทิลดฺ) adj. (ถนน) โรยหิน
metallic(มะแทล'ลิค) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยโลหะ,เกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติของโลหะ
metallurgy(เมท'ทะเลอจี) n. เทคนิคหรือวิทยาศาสตร์ของการทำโลหะผสม
metalsmith(เมท'เทิลสมิธ) n. ช่างโลหะ
metalware(เมท'เทิลแวร์) n. เครื่องโลหะ
metalworking(เมท'เทิลเวิร์คคิง) n. การทำหรือเทคนิคการทำเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ
metamorphic(เมททะมอร์'ฟิค) adj. เกี่ยวกับmetamorphosisหรือmetamorphism
metamorphose(เมททะมอร์'โฟซ) vt. เปลี่ยนรูปแบบหรือธรรมชาติของ
metamorphosis(เมททะมอร์'โฟซิส) n.การเปลี่ยนแปลงรูปร่างโครงสร้างหรือสารที่สมบูรณ์,การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์,การเปลี่ยนแปลงของแมลงจากตัวอ่อน (larva) เป็นแมลง pl. metamorphoses
metaphaseเป็นระยะที่สามของการแบ่งตัวแบบ mitosis chromatid ทุกอันเริ่มแยกตัวไปตามยาว อย่างละครึ่งเท่า ๆ กัน
metaphor(เมท'ทะฟอร์) n. คำอุปมา,การใช้คำอุปมา.
metaphysical(เมท'ทะฟิส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับ metaphysics,สมมุติขึ้นเอง,เลื่อนลอย,แต่งขึ้นเอง
metaphysics(เมททะฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับความจริงในธรรมชาติ,ปรัชญา (โดยเฉพาะในสาขาต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ยาก)
metaplasm(เมท'พะแพลส'ซึม) n. สิ่งที่ไม่มีชีวิต
metapsychology(เมททาไซคอล'โลจี) n. จิตวิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกายและจิตหรือเกี่ยวกับแหล่งของจิตในจักรวาล.
metastasis(มะแทส'ทะซิส) n. การย้ายของโรคหรือเชื้อหรือเซลล์จากส่วนหนึ่งหรืออวัยวะหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งหรืออวัยวะหนึ่งที่ไม่ติดต่อกันโดยตรง., See also: metastatic adj. pl. metastases
metatarsus(เมททะทาร์'ซัส) n. กระดูกฝ่าเท้า
English-Thai: Nontri Dictionary
metabolism(n) ขบวนการสันดาป
metal(adj) ทำด้วยโลหะ
metallic(adj) เหมือนโลหะ,ประกอบด้วยโลหะ
metallurgy(n) โลหกรรม
metamorphic(adj) ซึ่งเปลี่ยนรูป,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
metamorphose(vt) ทำให้เปลี่ยนรูป,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ทำให้เปลี่ยนลักษณะ
metamorphosis(n) การเปลี่ยนรูป,การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนลักษณะ
metaphor(n) คำเปรียบเทียบ,คำอุปมาอุปไมย
metaphorical(adj) เชิงเปรียบเทียบ,เชิงอุปมาอุปไมย
metaphysical(adj) เกี่ยวกับปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ
metaphysics(n) ปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
meta-anthraciteแอนทราไซต์แปร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
metabolismกระบวนการสร้างและสลาย, เมแทบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
metacarpusส่วนมือไม่รวมนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metal active-gas welding; MAG weldingการเชื่อมแม็ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
metal run-outโลหะไหลหนี [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
metalanguageอภิภาษา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
metallic soundเสียงกังวาน(แบบโลหะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metamorphic aureole; aureoleปริมณฑลสัมผัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
metamorphismการแปรสภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
metamorphosisการเปลี่ยนสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
metaphaseเมทาเฟส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
metaphorอุปลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
metaphysical paintingจิตรกรรมแนวอภิปรัชญา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metaphysicsอภิปรัชญา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
metastasisการแพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metastatic abscessฝีแพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metatarsal๑. -ส่วนเท้าไม่รวมนิ้ว๒. กระดูกฝ่าเท้า [มีความหมายเหมือนกับ bone, metatarsal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metatarsusส่วนเท้าไม่รวมนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metaถัดออกไป, เมต้า, กรดเมตา [การแพทย์]
Metabolicจากเมตาบอลิสม [การแพทย์]
Metaboliseเบตาบอไลซ์ [การแพทย์]
Metabolismการเผาผลาญ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Metaboliteเมทาบอไลท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Metabolizeการใช้ไป [การแพทย์]
Metacarpusส่วนกลางของมือ, กระดูกฝ่ามือ [การแพทย์]
metalโลหะ, ธาตุที่มีสมบัติต่าง ๆ คือ ผิวเป็นมันวาว ตีแผ่หรือดึงเป็นเส้นลวดได้ มีความถ่วง จำเพาะสูง นำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี เช่น ทองแดง โพแทสเซียม เหล็ก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Metal detectorsเครื่องตรวจจับโลหะ [TU Subject Heading]
Metalanguageอภิภาษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Metallicโลหะ [การแพทย์]
Metallographyโลหศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Metallurgical furnancesเตาหลอมโลหะ [TU Subject Heading]
Metallurgyโลหวิทยา [TU Subject Heading]
Metamorphic Rock หินแปร เป็นหินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหินเดิม ซึ่งอาจจะเป็นหินอัคนีหรือหินชั้นก็ตามโดยได้รับความร้อน และความด้นจากภายในโลกทำให้หินเดิมแปรสภาพไป คืออาจจะทำให้ส่วนประกอบ หรือโครงสร้าง หรือรูปร่าง หรือเนื้อหินเปลึ่ยนแปลงไปได้ [สิ่งแวดล้อม]
Metamorphoseเปลี่ยนรูป [การแพทย์]
metamorphosisเมทามอร์โฟซิส, กระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์บางชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไปเป็นขั้น ๆ จากตัวอ่อนจน ถึงตัวโตเต็มวัย เช่น การเจริญเติบโตของตัวไหมซึ่งเปลี่ยนแปลงจากไข่เป็นหนอน (ตัวอ่อน) ดักแด้ และตัวโตเต็มวัยตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Metaperiodic Acidกรดเมตาเพอริโอดิก [การแพทย์]
Metaphaseเมตาเฟส [TU Subject Heading]
Metaphorอุปลักษณ์ [TU Subject Heading]
Metaphysicsอภิปรัชญา [TU Subject Heading]
Metastasisเนื้องอกส่วนที่กระจายออกมา, การแพร่กระจาย, การลามเข้าไปในเนื้อเยื่อใกล้ๆ, เนื้องอกกระจายไปที่อื่น, การกระจายไปตามเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ, การลุกลามไปสู่ส่วนอื่น, เนื้องอกที่ลามไปที่กะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Metastasis, Hematogenousการแพร่กระจายทางเลือด [การแพทย์]
Metastaticกระจายมาจากที่อื่น, กระจายไปที่อื่น [การแพทย์]
Metatarsalกระดูกฝ่าเท้า, กระดูกเมตตาทาสัล [การแพทย์]
Metatarsusส่วนกลางของเท้า, กระดูกฝ่าเท้า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเผาผลาญอาหาร (n.) metabolism
เนื้อโลหะ (n.) metal
โลหะ (n.) metal Ops. อโลหะ
โลหะ (n.) metal
โลหะหนัก (n.) metal
กริ่ง (n.) metal Buddha image Syn. มะหิ่ง
มะหิ่ง (n.) metal Buddha image
เหล็กไหล (n.) metal charm believed to melt when exposed to a fire See also: metal amulet said to melt at candle temperature
มโหระทึก (n.) metal drum used in state ceremonies See also: ceremonial kettledrum
ใบโพ (n.) metal made in heart shaped form
ตะบัน (n.) metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing Syn. ตะบันหมาก
ตะบันหมาก (n.) metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing
โลหะปราสาท (n.) metallic castle
กึ่งโลหะ (adj.) metalloid Syn. เมทัลลอยด์
เมทัลลอยด์ (adj.) metalloid
วิศวกรรมโลหการ (n.) metallurgical engineering
โลหะวิทยา (n.) metallurgy
ช่างโลหะ (n.) metalworker
หินแปร (n.) metamorphic rock
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง (v.) metamorphose See also: change in form
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am who you say I am. Oh, man. Okay, yeah, ooh, it's meta now.ข้าคือคนที่เจ้าบอกว่าข้าเป็น โอเค นี่มันชักจะ Meta ได้ที่แล้ว
The work that I'm doing now, the new meta algorithms,งานที่ผมทำอยู่ เมต้า อัลกริธึม
I would think this meta was really cool if everything about him didn't just terrify me to my core.ฉันขอคิดเลยว่าพลังนี้มันเจ๋งจริง ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นพวกนี้ไม่ได้ทำฉันเสียวไปจนถึงกระดูกสันหลัง
11 hours before the first meta sighting, enormous blasts of dark matter radiation were silently expelled beneath this lab.11 ชั่วโมงก่อนที่เมตาฮิวเมนคนแรกปรากฎตัว ระเบิดมหาศาลของสารรังสีมืด ถูกไล่ออกจากโรงเรียนอย่างเงียบ ๆ อยู่ที่ห้องปฏิบัติการนี้
That's what you get for trying to take on a Meta all by yourself.นั้นสำหรับความพยายาม ที่คุณจะล่มเมต้าฮิวแมน
I'm going to take this to a guy at Palmer Tech to find out how some lunatic Meta turns tattoos into lethal weapons.ฉันจะเอานี่ ไปที่เทคพาร์มเมอร์ เพื่อหาว่าเมต้าจิตป่วนนั่น เปลี่ยนรอยสัก ให้กลายเป็นอาวุธสังหาร
You think this Meta tonight is connected to Darhk?นายคิดว่า ไอ้เมต้าฮิวแมนคนนี้ เกี่ยวข้องกับ ดาร์คมั้ย?
That woman hired Lawton to kill my brother, and I'm betting she hired that Meta that tried to take you out.ผู้หญิงคนหนึ่งที่จ้างลอว์ตัน ให้ค่าน้องชายฉัน และฉันทายว่า เธอได้จ้างไอ้เมต้านั่น มาฆ่านาย
Your Meta came back to retrieve his Ace of Spades.เมต้าของคุณ กลับมาทวงไพ่เอซโพดำคืน
Cisco has our Meta in lock-up at Iron Heights.ซิสโก เอาเมต้าฮิวแมนไปขังไว้ที่คุก Iron Heights แล้ว
Metal damage, brain damage?ความเสียหายโลหะ ความเสียหายของสมอง?
Would you put all your metal objects into this dish, please?กรุณาเอาวัตถุที่เป็นโลหะ ออกมาวางไว้บนนี้ด้วยค่ะ

meta ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碱性金属[jiǎn xìng jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱性金属 / 鹼性金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱金属 / 鹼金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
[lǚ, ㄌㄩˇ, 铝 / 鋁] aluminum Al, metal, atomic number 13
变质[biàn zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓˋ, 变质 / 變質] go bad; deteriorate; metamorphism
变质作用[biàn zhì zuò yòng, ㄅㄧㄢˋ ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 变质作用 / 變質作用] metamorphism (geol.)
[tī, ㄊㄧ, 锑 / 銻] antimony Sb 銻|锑, metalloid, atomic number 51
[shēn, ㄕㄣ, 砷] arsenic As, metalloid, atomic number 33
[ài, ㄞˋ, 砹] astatine At, radioactive halogen (or metalloid), atomic number 85
[bì, ㄅㄧˋ, 铋 / 鉍] bismuth Bi, metal, atomic number 83
[péng, ㄆㄥˊ, 硼] boron B, metalloid, atomic number 5
大脑比喻[dà nǎo bǐ yù, ㄉㄚˋ ㄋㄠˇ ㄅㄧˇ ㄩˋ, 大脑比喻 / 大腦比喻] brain metaphor
气泡[qì pào, ㄑㄧˋ ㄆㄠˋ, 气泡 / 氣泡] bubble; blister (in metal)
[gé, ㄍㄜˊ, 镉 / 鎘] cadmium Cd, transition metal, atomic number 48
[sè, ㄙㄜˋ, 铯 / 銫] cesium Cs, alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 55
方釳[fāng xì, ㄈㄤ ㄒㄧˋ, 方釳] (arch.) metal horn attached as shield to horse or to the axle of a chariot
[gè, ㄍㄜˋ, 铬 / 鉻] chromium Cr, transition metal, atomic number 24
[zhēng, ㄓㄥ, 铮 / 錚] clang of metals; small gong
[dāng, ㄉㄤ, 铛 / 鐺] clank; clang; sound of metal
[gǔ, ㄍㄨˇ, 钴 / 鈷] cobalt Co, transition metal, atomic number 27
有色[yǒu sè, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ, 有色] colored; non-white; non-ferrous (metals)
比拟[bǐ nǐ, ㄅㄧˇ ㄋㄧˇ, 比拟 / 比擬] compare; draw a parallel; match; analogy; metaphor; comparison
计算机比喻[jì suàn jī bǐ yù, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄅㄧˇ ㄩˋ, 计算机比喻 / 計算機比喻] computer metaphor
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, 铜 / 銅] copper Cu, transition metal, atomic number 29
[shǔ, ㄕㄨˇ, 曙] daybreak; dawn; the dawn of a new epoch (metaphor); Taiwan pr. shu4
[yù, ㄩˋ, 喻] to describe sth as; an analogy; a simile; a metaphor; an allegory; surname Yu
[tà, ㄊㄚˋ, 錔] encase the end with metal
黑色金属[hēi sè jīn shǔ, ㄏㄟ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 黑色金属 / 黑色金屬] ferrous metals (i.e. iron, chromium, manganese and alloys containing them)
楼板[lóu bǎn, ㄌㄡˊ ㄅㄢˇ, 楼板 / 樓板] floor; floor (ie. metal plate, concrete slab, wooden planking etc)
[fāng, ㄈㄤ, 钫 / 鈁] francium Fr, unstable alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 87, disintegration product of actinium 錒|锕
[jiā, ㄐㄧㄚ, 镓 / 鎵] gallium Ga, metal, atomic number 31
[zhě, ㄓㄜˇ, 锗 / 鍺] germanium Ge, metal or metalloid, atomic number 32
[jīn, ㄐㄧㄣ, 金] gold Au, transition metal, atomic number 79; metal; money; the Jurchen Jin dynasty (1115-1234); surname Jin or Kim
[hā, ㄏㄚ, 铪 / 鉿] hafnium Hf, transition metal, atomic number 72
重金属[zhòng jīn shǔ, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 重金属 / 重金屬] heavy metal
水力鼓风[shuǐ lì gǔ fēng, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ ㄈㄥ, 水力鼓风 / 水力鼓風] hydraulic bellows; water-driven ventilation (for metal smelting furnace)
五行[wǔ xíng, ˇ ㄒㄧㄥˊ, 五行] five phases of Chinese philosophy: wood 木, fire 火, earth 土, metal 金, water 水
[yīn, , 铟 / 銦] indium In, metal, atomic number 49
[kēng, ㄎㄥ, 铿 / 鏗] onomat., clang; jingling of metals; to strike
[lǐ, ㄌㄧˇ, 锂 / 鋰] lithium Li, alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 3
[méi, ㄇㄟˊ, 鋂] lock; metal dog collar

meta ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メタ倫理学[メタりんりがく, meta rinrigaku] (n) meta-ethics
メタ数学[メタすうがく, meta suugaku] (n) {math} metamathematics
メタ燐酸[メタりんさん, meta rinsan] (n) metaphosphoric acid
メタ言語[メタげんご, meta gengo] (n,adj-no) {comp} metalanguage
メタ認知[メタにんち, meta ninchi] (n) metacognition
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism)
アイゼン[, aizen] (n) metal pins of climbing shoes (ger
アエクィデンスメタエ[, aekuidensumetae] (n) yellow acara (species of cichlid in Colombia, Aequidens metae)
アモルファス金属[アモルファスきんぞく, amorufasu kinzoku] (n) amorphous metal
アルカリ金属[アルカリきんぞく, arukari kinzoku] (n) alkali metal
インドメタシン[, indometashin] (n) indomethacin
エジソン効果[エジソンこうか, ejison kouka] (n) Edison effect (thermionic emission from a heated metal or semiconductor)
エネルギー交代[エネルギーこうたい, enerugi-koutai] (n) (obsc) (See エネルギー代謝) energy metabolism
エネルギー代謝[エネルギーたいしゃ, enerugi-taisha] (n) energy metabolism
エネルギー代謝率[エネルギーたいしゃりつ, enerugi-taisharitsu] (n) relative metabolic rate
カンペン[, kanpen] (n) (See 筆箱) metallic pencil box (wasei
ガンメタル[, ganmetaru] (n) gunmetal
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze
コンピュータグラフィクスのメタファイル[, konpyu-tagurafikusu no metafairu] (n) {comp} Computer Graphics Metafile; CGM
サーメット[, sa-metto] (n) cermet (ceramic metal)
シーズヒーター[, shi-zuhi-ta-] (n) sheath heater; electric coil heater contained in metal tube
シートパイル[, shi-topairu] (n) sheet piling (method of interlocking sheets of metal); sheet pile
シーモス[, shi-mosu] (n) {comp} complementary metal-oxide semiconductor; CMOS
システムパラメタ[, shisutemuparameta] (n) {comp} system parameter
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil)
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate
ダクロ[, dakuro] (adj-f) (abbr) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised)
ダクロダイズド[, dakurodaizudo] (adj-f) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised)
たとえ歌;譬え歌;喩え歌[たとえうた, tatoeuta] (n) (1) (See 譬喩歌) metaphorical poem (of the Man'yoshu); (2) (See 六義・2) metaphorical form (of waka)
ダミーパラメタ[, dami-parameta] (n) {comp} dummy parameter
トリハロメタン[, toriharometan] (n) trihalomethane
ニセクロスジイソハゼ[, nisekurosujiisohaze] (n) comet pygmy goby (Eviota cometa)
ニッケル水素バッテリ[ニッケルすいそバッテリ, nikkeru suiso batteri] (n) {comp} nickel metal hydride battery
ニッケル水素電池[ニッケルすいそでんち, nikkeru suisodenchi] (n) {comp} Nickel-Metal Hydride battery (NiMH battery)
ニューデリーメタロベータラクタマーゼ[, nyu-deri-metarobe-tarakutama-ze] (n) New Delhi metallo-beta-lactamase; NDM-1
パッキング(P);パッキン[, pakkingu (P); pakkin] (n) (1) packing; (2) non-metallic seal; washer; gasket; (P)
はめ倒す[はめたおす, hametaosu] (v5s) (col) to make love
パラメーター;パラメータ;パラメタ[, parame-ta-; parame-ta ; parameta] (n,adj-no) parameter
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] (n) {comp} parameter group identifier; PGI
パラメタバイト[, parametabaito] (n) {comp} parameter byte
Japanese-English: COMDICT Dictionary
メタファイル解釈系[めたファイルかいしゃくけい, meta fairu kaishakukei] metafile interpreter
メタファイル記述子[めたファイルきじゅつし, meta fairu kijutsushi] Metafile Descriptor
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS
システムパラメタ[しすてむぱらめた, shisutemuparameta] system parameter
ダミーパラメタ[だみーぱらめた, dami-parameta] dummy parameter
ニッケル水素[ニッケルすいそ, nikkeru suiso] nickel metal hydride (NiMH)
パラメタ[ぱらめた, parameta] parameter
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI)
パラメタバイト[ぱらめたばいと, parametabaito] parameter byte
パラメタフィールド[ぱらめたふぃーるど, parametafi-rudo] parameter field
パラメタ値[パラメタち, parameta chi] parameter value, (PV)
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite
パラメタ方式[パラメタほうしき, parameta houshiki] parameter-driven (a-no)
パラメタ方式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive
パラメタ空間[パラメタくうかん, parameta kuukan] parameter space
パラメタ範囲[パラメタはんい, parameta han'i] parameter range
パラメタ結合[パラメタけつごう, parameta ketsugou] parameter association
パラメタ限界値[パラメタげんかいち, parameta genkaichi] parameter range limits
メタサーチ[めたさーち, metasa-chi] metasearch
メタシンタックス[めたしんたっくす, metashintakkusu] metasyntax
メタライズ[めたらいず, metaraizu] metalize (vs)
メタリックコネクション[めたりっくこねくしょん, metarikkukonekushon] metallic connection
メタリック回線[メタリックかいせん, metarikku kaisen] metallic line, metallic circuit
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] unstable state, metastable state, quasistable state
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (formal) parameter, dummy argument
実パラメタ[じつパラメタ, jitsu parameta] actual parameter, (actual) argument
抽象結合パラメタ[ちゅうしょうけつごうパラメタ, chuushouketsugou parameta] abstract-bind-parameters
抽象結合解放パラメタ[ちゅうしょうけつごうかいほうパラメタ, chuushouketsugoukaihou parameta] abstract-unbind-parameters
提案パラメタ[ていあんパラメタ, teian parameta] proposed parameter
条件付きパラメタ[じょうけんつきパラメタ, joukentsuki parameta] conditional (parameter)
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS
種別型パラメタ[しゅべつがたパラメタ, shubetsugata parameta] kind type parameter
等パラメタ曲線[とうパラメタきょくせん, tou parameta kyokusen] isoparametric curve
選択パラメタ[せんたくパラメタ, sentaku parameta] selected parameter, selective parameter
金属被膜加工[きんぞくひまくかこう, kinzokuhimakukakou] metalization (vs)
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS

meta ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโลหะ[n.] (alōha) EN: non-metal FR: non-métal [m]
อภิปรัชญา[n.] (aphipratyā ) EN: metaphysics FR: métaphysique [f]
อภิวิเคราะห์[n.] (aphiwikhrǿ) EN: meta-analysis FR:
อโศกอินเดีย [n. exp.] (asōk Indīa) EN: Asoke tree ; Cemetary tree ; Mast tree FR:
ใบโพ[n.] (baiphō) EN: heart-shaped metal piece FR:
บันไดหนีไฟ[n. exp.] (bandai nī f) EN: ladder; steel sadder FR: échelle métallique [f]
ช่างแกะ[n. exp.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างโลหะ[n. exp.] (chang lōha) EN: metal worker ; metalsmith FR: métallurgiste [m] ; ferronnier [m]
ดิ้น[n.] (din) EN: braid ; metallic thread ; tinsel FR:
ดินส้ม[n.] (dinsom) EN: abrasive for metals FR:
ฝีแพร่กระจาย[n. exp.] (fī phraēkra) EN: metastatic abscess FR:
หินแปร[n. exp.] (hinpraē) EN: metamorphic rock FR: roche métamorphique [f]
โฮโลเมตาโบลัส[adj.] (hōlōmētābōl) EN: holometabolous FR:
จอก[n.] (jøk) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
การเผาผลาญอาหาร[n. exp.] (kān phao ph) EN: metabolism FR:
การผุกร่อนของโลหะ[n. exp.] (kān phukrǿn) EN: corrosion of metals FR: corrosion des métaux [f]
การเปลี่ยนรูปร่าง[n. exp.] (kān plīen r) EN: metamorphosis FR:
การเปลี่ยนสัณฐาน[n. exp.] (kān plīen s) EN: metamorphosis FR: métamorphose [f]
การรีไซเคิลโลหะ[n. exp.] (kān rīsaikh) EN: FR: recyclage des métaux [m]
การวิเคราะห์อภิมาน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: meta-analysis FR:
การวิเคราะห์เมตา[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: meta-analysis FR:
การวิเคราะห์รวมผล[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: meta-analysis FR:
กษาปณ์[n.] (kasāp) EN: coin ; money ; coinage ; metalic coins FR:
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: precious metal FR:
กัดกร่อนโลหะ[v. exp.] (katkrǿn lōh) EN: attack metal FR: attaquer les métaux
กะตรุด[n.] (katrut) EN: tiny rolled metal amulet inscribed with magic words FR:
กะตุด[n.] (katut) EN: tiny rolled metal amulet with sacred letter FR:
กึ่งโลหะ[n.] (keung lōha) EN: metalloid FR: métalloïde [m]
คำอุปลักษณ์[n.] (kham uppala) EN: metaphor FR: métaphore [f]
คำอุปมา[n.] (kham uppamā) EN: metaphor FR: métaphore [f]
คำอุปมาอุปไมย[n. exp.] (kham uppamā) EN: metaphor ; figure of speech FR:
ครุวนา[n.] (kharuwanā) EN: metaphor ; simile ; analogy FR:
ขด[n.] (khot) EN: [classif. : coils of something (wire, rope ...), rings] FR: [classif. : rouleaux (fil métallique, corde ...)]
เครื่องเหล็ก[n.] (khreūanglek) EN: ironware ; metalware FR:
เครื่องตรวจหาโลหะ[n. exp.] (khreūang tr) EN: metal detector FR: détecteur de métaux [m]
เครื่องตรวจจับโลหะ[n. exp.] (khreūang tr) EN: metal detector FR: détecteur de métaux [m]
โครงเหล็ก[n. exp.] (khrōng lek) EN: FR: structure métallique [f]
โครงสร้างของโลหะ[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: metal structure FR:
โครงสร้างทำจากวัสดุเหล็ก[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: FR: structure en acier [f] ; structure métallique [f]
เกี่ยวกับกระดูกฝ่ามือ[adj.] (kīo kap kra) EN: metacarpal FR: métacarpien

meta ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Metallographie {f}metallography
Metamorphismus {m}metamorphism
Vergütung {f} (Metall)artificial aging
Grundumsatz {m} [med.]basal metabolic rate
Metallwinkel {m}metal bracket
Buntmetall {n}non-ferrous heavy metal
Blechunterlage {f}metal support
Kupferglanzschwänzchen {n} [ornith.]Coppery Metaltail
Edelmetall {n}noble metal
Edelmetall {n}precious metal
Elefantenohr {m} (Metarhodactis spp.) [zool.]elephant ear
Streckmetall {n}expanded metal
Sprengplattierung {f} (Metallurgie)explosion cladding
Dessinblech {n}fancy sheet metal
Schweißzusatzwerkstoff {m}filler metal
Schweißzusatz {m}filler metal
Folie {f}; Metallfolie
Hartmetall {n}carbid metal
Rückkühler {m}; Wärmetauscher
Schmelze {f} einer Metallherstellungheat code
Schwermetall {n}heavy metal
Lochcode {m} (Wärmetauscher)hole pattern (heat exchanger)
Ventilkörper {m}insert (valve); metal insert; valve body; valve insert; valve stem
Leichtmetall {n}light metal
Lochblechdiffusor {m} [techn.]perforated sheet-metal air flow diffuso
Mantelleitung {f}non-metallic sheated cable
Schmelze {f} (Metall)melting; molten mass
Metabolit {m} (Substanz beim Stoffwechsel) [biochem.]metabolite
Metadaten {pl}meta data
Meta-Modell {n}meta-model
Metall {n} | Metalle
Metallarbeit {f}metalwork
Metallarbeiter {m}; Metallarbeiterin
Metallbearbeitung {f}metalworking
Metallbeschichtung {f}; Metallisierung
Metalldetektor {m}metal detector
Metalllegierung {f}; Metallegierung
Metallfaden {m}metal thread
Metallindustrie {f} | Metallindustrien
Stoffwechselkrankheit {f} [med.]metabolic disorder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meta
Back to top