ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

digestion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *digestion*, -digestion-

digestion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
digestion (n.) การย่อยอาหาร Syn. digesting, eupepsia
English-Thai: Nontri Dictionary
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
digestion๑. การย่อยอาหาร๒. การย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digestionการย่อยอาหาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การย่อยอาหาร (n.) digestion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How's your digestion now?อาหารย่อยเป็นไงบ้างตอนนี้?
No digestion medicine lately. Seeing a doctor?ไม่ยอมกินยา ช่วยย่อย ไปหาหมอเหรอ
Show me an old person's digestion that can handle this.โชว์ให้รู้ว่ากระเพาะคนแก่ ก็จัดการกับนี้ได้
My digestion alone... I'll probably die.แค่ระบบย่อยรวน ฉันก็ตายแล้ว
Trace the path of digestion, Gold. Label everything along the way.บอกชื่ออวัยวะทุกชิ้น ในระบบย่อยอาหาร
It helps with digestion.มันจะช่วยในการย่อยอาหาร
All these're doing nothing for my indigestion ....ท้องไส้ฉันปั่นป่วนไปหมดแล้ว
It's just--It's just could be indigestions, I'm not poisoned. No.มันอาจจะเป็นอาการอาหารไม่ย่อย หรืออาหารเป็นพิษ
You should know that my son has extremely delicate digestion.เธอควรจะรู้ว่าลูกชายของฉัน มีระบบการย่อยอาหารที่ละเอียดอ่อนมาก
And there's that trouble with your digestion.แล้วเธอก็ยังมีปัญหาเรื่องการย่อยอีกต่างหาก
Yeah, just a little indigestion, you know.ไม่เป็นไรก็แค่อาหารไม่ย่อยน่ะเพื่อน
I read a study online that walking after a meal not only aids in digestion, but increases serotonin, and you know me, if there's one thing I like more than a refreshing beverage, it's serotonin.ฉันอ่านผลการศึกษาทางออนไลน์ว่า การเดินย่อยหลังอาหาร ไม่ใช่แค่ช่วยในการย่อย แต่ยังเพิ่มเซราโทนิน และนายก็รู้จักฉันดี ถ้ามีสิ่งนึงที่ฉันชอบมากกว่า

digestion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消化[xiāo huà, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ, 消化] digest; digestion; digestive
消食[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ, 消食] digestion
消化不良[xiāo huà bù liáng, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 消化不良] indigestion
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, 瘲] spasms or convulsions in young children, caused by indigestion

digestion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
化学的消化[かがくてきしょうか, kagakutekishouka] (n,vs) chemical digestion
細胞内消化[さいぼうないしょうか, saibounaishouka] (n) intracellular digestion
胃弱[いじゃく, ijaku] (n,adj-no) dyspepsia; indigestion; weak digestion
腹ごなし;腹熟し[はらごなし, haragonashi] (n,vs) exercise to help digestion
腹持ち[はらもち, haramochi] (n) feeling of fullness; slow digestion
不消化[ふしょうか, fushouka] (adj-na,n) indigestion
咀嚼[そしゃく, soshaku] (n,vs,adj-no) (1) chewing; mastication; breaking into bite-sized pieces; (2) digestion; assimilation
消化[しょうか, shouka] (n,vs,adj-no) (1) digestion; (2) thorough understanding; (3) selling accumulated (excess) products; dealing with a large amount of work; (4) losing one's form and turning into something else; (P)
消化不良[しょうかふりょう, shoukafuryou] (n,adj-no) indigestion; dyspepsia
熟れ[こなれ, konare] (n) digestion; digestibility

digestion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟธาตุ[n.] (faithāt) EN: digestion FR: digestion [f]
ไฟธาตุไม่ดี[X] (faithāt mai) EN: have poor digestion ; suffer indigestion FR: avoir une indigestion
การย่อยอาหาร[n.] (kān yǿi āhā) EN: digestion FR: digestion [f]
กระบวนการย่อยอาหาร[n. exp.] (krabūankān ) EN: digestive process FR: processus de digestion [m]
ยาธาตุ[n.] (yāthāt) EN: stomachic ; digestion preparation FR: stomachique [m]
อาหารไม่ย่อย[n. exp.] (āhān mai yø) EN: indigestion FR: indigestion [f]
แน่นท้อง[X] (naenthøng) EN: have indigestion FR:
ท้องอืด[v.] (thøng-eūt) EN: feel bloated ; feel gassy ; have indigestion FR: ballonner
ท้องเฟ้อ[v.] (thøngfoē) EN: have indigestion FR:
ท้องขึ้น[v.] (thøngkheun) EN: have indigestion FR:
ท้องเสีย[v.] (thøngsīa) EN: have indigestion ; have an upset stomach ; suffer from diarrhea FR: avoir l'estomac dérangé ; avoir la diarrhée ; souffrir de coliques ; avoir la chiasse (vulg.) ; avoir la courante (pop.)

digestion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magenverstimmung {f} [med.]indigestion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า digestion
Back to top