ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mere

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mere*, -mere-

mere ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mere (adj.) เพียงเท่านั้น See also: ไม่เกินกว่า, เท่านั้น Syn. small, minor, insignificant
mere (adj.) บริสุทธิ์ See also: ไม่มีสิ่งเจือปน, แท้ๆ
mere (n.) บึง (ทางวรรณกรรม) See also: ทะเลสาบ, หนองน้ำ, สระน้ำ
merely (adv.) เพียงเท่านั้น See also: เพียงแต่, เท่านั้น, อย่างง่ายๆ Syn. only, exclusively
meretricious (adj.) น่าดึงดูดใจแต่เพียงภายนอก See also: หรูหราแต่เพียงภายนอก Syn. tawdry, garish, gaudy, showy, flashy
meretricious (adj.) หลอกลวง See also: เสแสร้ง Syn. spurious, sham, false, pretentious Ops. true
meretricious (adj.) ซึ่งเป็นกริยาท่าทางของโสเภณี
meretriciously (adv.) อย่างหลอกลวง
meretriciousness (n.) ความหลอกลวง
English-Thai: HOPE Dictionary
mere(เมียร์) adj. เป็นเพียง,เท่านั้น,เฉย ๆ ,บริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน,แท้ ๆ ,อุดมสมบูรณ์
merely(เมียร์'ลี) adv. เท่านั้น,เป็นเพียง,ง่าย ๆ ,เฉย ๆ ,บริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน, Syn. simply,purely
meretricious(เมอริทริช'เชิส) adj. บาดตา,ฉูดฉาดและหรูหราแต่ไม่มีราคา,หลอกลวง,ไม่จริงใจ,แพศยา,ชั่วช้า., See also: meretriciousness n., Syn. tawdry
English-Thai: Nontri Dictionary
mere(adj) เท่านั้น,แท้ๆ,เป็นเพียง,เฉยๆ,บริสุทธิ์,อุดมสมบูรณ์
merely(adv) เป็นเพียง,เท่านั้น,เฉยๆ,ง่ายๆ,บริสุทธิ์
meretricious(adj) บาดตา,ฉูดฉาด,หลอกลวง,แพศยา,ไม่จริงใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mere motion; ex mero motu (L.)การกระทำตามที่ศาลเห็นสมควร, การกระทำที่ตนเองริเริ่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก็แค่ (adv.) merely See also: only, just
เพียงแต่ (adv.) merely See also: only, just Syn. ก็แค่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a mere scrap of paper.มันเป็นเพียงแค่เศษกระดาษ
The medicines are make-believe. The dressings are mere paper.ยาทั้งหลายที่ดูเหมือนจริง กับผ้าผ่อนที่เหมือนทำจากกระดาษ
You as a mere butler have no access to government secrets.คุณเป็นแค่พ่อบ้าน ไม่มีข้อมูลความลับของรัฐบาล
We're mere soldiers working on the Queen's business.พวกข้ากระหม่อมเป็นทหารตาดำๆ ทำงานตามพระเสาวนีย์ในพระราชินี
My poor sister-in-law is breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty.น้องสะใภ้ผู้น่าสงสารของฉัน ตกหลุมรักจากการพินิจ ความงามทั้งภายใน และภายนอกของเธอ
As you see, she degenerates into a mere slut.ก็อย่างที่เห็น หล่อนกลับกลายเป็น หญิงส่ำสอน
Winifred, thou art a mere sprig of a girl.พี่วินนี่, ดูพวกเราสิ ยังกับเด็กผู้หญิงผู้บริสุทธิ์
The wild ones are mere beasts.โดยพระเจ้าโบราณที่คนป่ามีสัตว์เพียง
I asked the opinion of the ministers, not that of a mere secretary.เราถามความเห็นของคณะรัฐมนตรีNมิใช่เลขาธิการอย่างเจ้า
I am only a mere secretary.กระหม่อมเป็นเพียงเลขาธิการเท่านั้น
And most likely smarter than a mere killer.และแน่นอนว่า ฉลาดกว่าฆาตกรธรรมดา
Live off another. A mere parasite.อาศัยคนอื่นอยู่ เหมือนกาฝากตัวนึง

mere ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 侥 / 僥] by mere luck
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 儌] by mere luck
骨头架子[gǔ tou jià zi, ㄍㄨˇ ㄊㄡ˙ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, 骨头架子 / 骨頭架子] skeleton; skinny person; a mere skeleton
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 仅 / 僅] barely; only; merely
仅仅[jǐn jǐn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ, 仅仅 / 僅僅] barely; only; merely; only (this and nothing more)
[dàn, ㄉㄢˋ, 但] but; yet; however; only; merely; still
[guāng, ㄍㄨㄤ, 光] light; ray; bright; only; merely; to use up
击弦类[jī xián lèi, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ, 击弦类 / 擊弦類] hammered string type (of musical instrument)
击弦类乐器[jī xián lèi yuè qì, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 击弦类乐器 / 擊弦類樂器] hammered string musical instrument
不过尔尔[bù guò ěr ěr, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄦˇ ㄦˇ, 不过尔尔 / 不過爾爾] merely mediocre; just middling
只是[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, 只是] merely; simply; only; but
不过[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, 不过 / 不過] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic)
[zhǐ, ㄓˇ, 只] only; merely; just; but
单纯[dān chún, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ, 单纯 / 單純] simple; pure; alone; merely
竹叶青[zhú yè qīng, ㄓㄨˊ ㄧㄝˋ ㄑㄧㄥ, 竹叶青 / 竹葉青] Trimeresurus stejnegeri (poisonous snake)
竹叶青蛇[zhú yè qīng shé, ㄓㄨˊ ㄧㄝˋ ㄑㄧㄥ ㄕㄜˊ, 竹叶青蛇 / 竹葉青蛇] Trimeresurus stejnegeri (poisonous snake)

mere ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P)
どうかした;どうかして[, doukashita ; doukashite] (exp) by mere chance; by some chance; somehow or other; in some way
九牛の一毛[きゅうぎゅうのいちもう, kyuugyuunoichimou] (n) mere fraction; drop in the bucket
儚い(P);果敢無い;果敢ない;果無い;果ない;果敢い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P)
児戯[じぎ, jigi] (n) mere child's play
千慮一失[せんりょいっしつ;せんりょのいっしつ, senryoisshitsu ; senryonoisshitsu] (n) mere slip by someone who is usually very careful; simple mistake by a wise person; point overlooked by a cautious person
口先(P);口さき[くちさき, kuchisaki] (n) (1) lip service; mere words; professions; (2) lips; mouth; snout; proboscis; (P)
子供騙し[こどもだまし, kodomodamashi] (n,exp) trick that may deceive a child; transparent ploy; mere child's play; kid stuff; puerile trick
平の社員[ひらのしゃいん, hiranoshain] (n) mere clerk
形骸[けいがい, keigai] (n) ruin; wreck; mere skeleton; framework
形骸化[けいがいか, keigaika] (n,vs) becoming a mere shell or dead letter
御飾り;お飾り[おかざり, okazari] (n) decorations; offerings; mere window dressing
新聞辞令[しんぶんじれい, shinbunjirei] (n) Appointment conjecturally reported in a newspaper; announcement of an appointment which is (turns out to be) mere press speculation
気休め;気安め[きやすめ, kiyasume] (n) mere consolation; temporary peace of mind
真似事[まねごと, manegoto] (n) sham; make-believe; mere form
見かけ倒し;見掛け倒し[みかけだおし, mikakedaoshi] (adj-na,n) false impression; deceptive appearance; mere show
論語読みの論語知らず[ろんごよみのろんごしらず, rongoyominorongoshirazu] (exp) a mere scholar, unable to practically use what he has learned; someone who knows a theory, but cannot apply it
路傍の人[ろぼうのひと, robounohito] (exp) utter stranger; mere passerby; outsider
イメレス[, imeresu] (n) (abbr) (sl) {comp} image response
カシミア山羊[カシミアやぎ, kashimia yagi] (n) Cashmere goat
カシミア糸[カシミアいと, kashimia ito] (n) cashmere yarn
カシミヤ;カシミア[, kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat)
カメレオン[, kamereon] (n) chameleon; (P)
クイーンズランドイエローテールエンジェルフィッシュ[, kui-nzurandoiero-te-ruenjierufisshu] (n) Queensland yellowtail angelfish (Chaetodontoplus meredithi); Meredith's angelfish
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds)
たった[, tatta] (adj-f,adv) only; merely; but; no more than; (P)
ダルシマー[, darushima-] (n) (hammered) dulcimer
に過ぎない[にすぎない, nisuginai] (exp) no more than; just; only; mere; goes no further than
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance
ぽっきり[, pokkiri] (adv) (See こっきり) merely; having just ...
ミアリー;ミアリ[, miari-; miari] (adv) (sometimes メアリ) merely
メレナ;メレーナ[, merena ; mere-na] (n) melena (melaena) (stool containing partially digested blood)
メレンゲ[, merenge] (n) meringue (fre
一寸やそっと[ちょっとやそっと, chottoyasotto] (n) (uk) (followed by a word in negative form) (not) merely; (not) simply
仮面浪人[かめんろうにん, kamenrounin] (n) college student who is merely marking time to get into a better college
僅々;僅僅[きんきん, kinkin] (adv) merely; no more than
僅か(P);纔か[わずか, wazuka] (adj-na,adv,n) only; merely; (a) little; small quantity; (P)
冷やかし[ひやかし, hiyakashi] (n) jeering; raillery; chaffing; merely asking the price; just looking at goods; window-shopping; browsing
出る杭は打たれる[でるくいはうたれる, derukuihautareru] (exp,v1) the nail that sticks out gets hammered in; the best policy is to keep your head down
出る釘は打たれる[でるくぎはうたれる, derukugihautareru] (exp,v1) (See 出る杭は打たれる) the nail which sticks out gets hammered down (used to encourage conformity)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カメレオン[かめれおん, kamereon] Chameleon

mere ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิการิณี[n.] (athikārinī) EN: woman rector FR: rectrice [f] ; prieure [f] ; mère supérieure [f]
บิดามารดา[n.] (bidā-māndā) EN: parents FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl]
บริษัทแม่[n. exp.] (børisat maē) EN: parent company FR: société mère [f] ; maison mère [f]
กำพร้าแม่[adj.] (kamphrā maē) EN: motherless FR: orphelin de mère [m]
คุณแม่[n. exp. - pr.] (khun maē) EN: mother FR: mère [f] ; maman [f]
คุณพ่อคุณแม่[n. exp.] (khun phø kh) EN: FR: père et mère [mpl] ; parents [mpl]
แม่[n.] (maē) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater FR: mère [f] ; maman [f]
แม่[n. - pr.] (maē) EN: mum (term of endearment) FR: mère [f] (terme affectif)
แม่[n.] (maē) EN: FR: maquerelle [f] ; mère maquerelle [f]
แม่อุ้มบุญ[n. exp.] (maē um bun) EN: hired mother ; surrogate mother FR: mère porteuse [f] ; mère de substitution [f]
ม่าม้า[n.] (māmā) EN: mother FR: mère [f]
มาม่าซัง[n.] (māmāsang) EN: mama-san = mamasan ; madam FR: mamasan [f] ; maquerelle [f] ; mère maquerelle [f] ; chaperon [m] ; duègne [f]
มารดา[n.] (māndā) EN: mother FR: mère [f]
มารดาชื่อ [n. exp.] (māndā cheū) EN: mother's name FR: nom de la mère [m]
มารดร[n.] (māndøn) EN: mother FR: mère [f]
มาตุ[n.] (mātu) EN: mother FR: mère [f]
นนทลี[n.] (nonthalī) EN: mother FR: mère [f]
พ่อกับแม่[n. exp.] (phø kap maē) EN: father and mother ; mum and dad FR: père et mère ; parents [mpl]
พ่อแม่[n. exp.] (phø maē) EN: parents ; father and mother FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl] ; vieux [mpl] (fam.)
ปิตุภูมิ[n.] (pituphūm) EN: fatherland ; native land ; birthplace ; motherland ; mother country FR: patrie [f] ; mère patrie [f]
สักแต่[X] (sak tāe) EN: mere ; merely ; just ; just ; only ; just only FR:
ต้นแม่[n. exp.] (ton maē) EN: FR: plante mère [f]
อาม่า[n.] (āmā) EN: grandmother FR: grand-mère [f]
ไบโอพอลิเมอร์[n.] (bai-ōphølim) EN: biopolymer FR: biopolymère [m]
ชั่วแล่น[adj.] (chūalaen) EN: fleeting ; brief ; passing ; momentary FR: passager ; éphémère ; momentané
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify FR: énumérer
แจงนับ[v. exp.] (jaēng nap) EN: enumerate FR: énumérer
กัมพุชพากย์[n.] (kamphutchap) EN: Khmer language FR: langue khmère [f] ; khmer [m]
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่นี้[adv.] (khaēnī) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; this far ; up to here FR: aussi ; à ce point ; aussi peu
เขมร[adj.] (Khamēn) EN: Cambodgian ; Khmer FR: cambodgien ; khmer ; khmère [f]
เขียวหางไหม้[n.] (khīohāngmai) EN: Trimeresurus FR: Trimeresurus
คิดถึงแม่[v. exp.] (khittheung ) EN: FR: penser à sa mère
ของขม[n. exp.] (khøng khom) EN: FR: chose amère [f]
คุณป้า[n. exp. - pr.] (khun pā) EN: aunt (elder sister of one's father or mother) FR: tante (soeur aînée du père ou de la mère) [f]
คุณย่า[n.] (khun yā) EN: grandmother (paternal – form.) FR: grand-mère paternelle (form.) [f]
คุณยาย[n.] (khun yāi) EN: grandmother (maternal – form.) FR: grand-mère maternelle [f] (form.)
ลิ้นมังกร[n.] (linmangkøn) EN: Sansevieria ; mother-in-law's tongue ; devil's tongue ; jinn's tongue ; bow string hemp ; snake plant ; snake tongue FR: sansevière [f] ; langue de belle-mère [f]
ลุง[n.] (lung) EN: uncle ; mother's older brother ; father's older brother FR: oncle [m] ; tonton [m] (enf.) ; [frère aîné du père ou de la mère]

mere ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nur; bloß; rein {adv} | nur fürs Augemere | mere window-dressing
Zeitverschwendung {f}; Kleinkrämerei
Zimmermann {m}; Zimmerer
Kaschmirschal {m}cashmere shawl
Kämmerei {f} | Kämmereien
Schlemmermahl {n}; Schlemmerei
Isomer {n} | Isomere
Aufdringlichkeit {f}meretriciousness
aufdringlich {adv}meretriciously
dirnenhaft {adv}meretriciously
Polymer {n} [chem.] | Polymere
Träumerei {f} | Träumereien
See {m}merest (poetical)
Thermoregulation {f}; Wärmeregulation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mere
Back to top