ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intermediate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intermediate*, -intermediate-

intermediate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intermediate (n.) คนกลาง See also: ตัวกลาง, สื่อกลาง Syn. ge-between, intermediary, mediator
intermediate (adj.) ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง See also: ซึ่งอยู่ตรงกลาง Syn. in-between
intermediate (vi.) เป็นคนกลาง See also: เป็นตัวกลาง, เป็นสื่อกลาง Syn. mediate
English-Thai: HOPE Dictionary
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง,ปานกลาง,n. สิ่งปานกลาง,ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) ,รถยนต์ขนาดปานกลาง,คนไกล่เกลี่ย,คนกลาง,ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง,ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย,สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator
English-Thai: Nontri Dictionary
intermediate(adj) กลางทาง,อยู่ระหว่างกลาง,ปานกลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intermediateระยะกลาง, ขั้นกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intermediateระหว่างปฎิกิริยา, ปานกลาง, ระยะกลาง, ระดับกลาง, อินเทอร์มิเดียต [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm interested in intermediate range system, high cyclic rate.ผมสนใจปืนกลที่แม่นยำ ในระยะกลาง
And, you know, there are a Iot of people who go straight from denial to despair without pausing on the intermediate step of actually doing something about the problem.รู้ไหมว่ามีผู้คนมากมายที่ตรงดิ่งจากการปฏิเสธ กลับไปเป็นสิ้นหวัง โดยไม่มีการหยุดระหว่างกลาง
I do not think its intermediate from the alarm and locked the doors.ฉันไม่คิดว่าสัญญาญมันจะดังขึ้น จากการที่เราล๊อกประตูหรอก
He told me I did not pass the course, - alternately surprised intermediate exam and cope with it honorably.เขาบอกฉันว่าฉันไม่ผ่านวิชา... ฉันแปลกใจกับการสอบกลางภาค และฉันทำที่สุดแล้วนะ
It's an intermediate level move. Watch itยากขึ้นมาอีกหน่อย เป็นท่าระดับปานกลางน่ะ ดูซะ
I mean, take an intermediate classฉันหมายความว่าไปลงเรียนคลาสขั้นกลางสิ
We're close, but there's an intermediate step.เราใกล้ชิด แต่ม ขั้นกลาง.
If you're intermediate.ถ้าคุณอยู่ในขั้นกลางแล้ว
"Principles of Intermediate?"หลักการของตัวกลาง" "ศึกษาวิทยา" "ชั้นเรียนขั้นต้น"

intermediate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
京二胡[jīng èr hú, ㄐㄧㄥ ㄦˋ ㄏㄨˊ, 京二胡] Jing'erhu, a two-stringed fiddle intermediate in size and pitch between the Jinghu 京胡 and Erhu 二胡, used to accompany Chinese opera; also called 京胡
中间纤维[zhōng jiān xiān wéi, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 中间纤维 / 中間纖維] intermediate filament
类金属[lèi jīn shǔ, ㄌㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 类金属 / 類金屬] metalloid (chem.), element with properties intermediate between metals and nonmetals, usually taken to include Boron B 硼, Silicon Si 硅, Germanium Ge 鍺|锗, Arsenic As 砷, Antimony Sb 銻|锑, Tellurium Te 碲, Polonium Po 釙|钋 (sometimes also the halogen Astatine A
中间[zhōng jiān, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 中间 / 中間] between; intermediate; mid; middle
介于[jiè yú, ㄐㄧㄝˋ ㄩˊ, 介于 / 介於] between; intermediate; to lie between
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 仲] second month of the season; middle; intermediate; 2nd in seniority

intermediate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドルギヤ;アイドルギア[, aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear
中間コード[ちゅうかんコード, chuukan ko-do] (n) {comp} intermediate code
中間システム[ちゅうかんシステム, chuukan shisutemu] (n) {comp} intermediate system; IS
中間値[ちゅうかんち, chuukanchi] (n) (1) (col) (See 中間値の定理) intermediate value; (2) (See 中央値) median
中間製品[ちゅうかんせいひん, chuukanseihin] (n) intermediate product; partly-finished product
中間集計[ちゅうかんしゅうけい, chuukanshuukei] (n) preliminary results; intermediate results; in-progress total
中陰[ちゅういん, chuuin] (n) (in Buddhism) state (or period) of intermediate existence (bardo) between one's death and rebirth (in Japan, 49 days)
中鷺[ちゅうさぎ, chuusagi] (n) intermediate heron (Mesophoyx intermedia)
控訴棄却[こうそききゃく, kousokikyaku] (n) dismissal of an intermediate appeal
権現造り;権現造[ごんげんづくり, gongendukuri] (n) style of Shinto architecture in which the main hall and worship hall share one roof, and are connected via an intermediate passageway
草仮名[そうがな, sougana] (n) cursive form of man'yougana; man'yougana written in sousho style, an intermediate stage between hiragana and man'yougana
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
口入れ人[くちいれにん, kuchiirenin] (n) go-between; intermediate; agent (e.g. for employing servants)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
中軌道[ちゅうきどう, chuukidou] ICO, Intermediate Circular Orbit
中間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node
中間バイト[ちゅうかんバイト, chuukan baito] intermediate byte
中間文字[ちゅうかんもじ, chuukanmoji] intermediate character
中間節点[ちゅうかんせってん, chuukansetten] intermediate node
中間装置[ちゅうかんそうち, chuukansouchi] intermediate equipment
中間言語[ちゅうかんげんご, chuukangengo] intermediate language
中間言語レベル[ちゅうかんげんごレベル, chuukangengo reberu] intermediate language level
中間配線盤[ちゅうかんはいせんばん, chuukanhaisenban] IDF, Intermediate Division Frame

intermediate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จักจั่นเรไรเขียว[n. exp.] (jakkajan rē) EN: Intermediate imperial cicada FR:
จุดกึ่งกลาง[n. exp.] (jut keungkl) EN: middle point ; midpoint ; mid point ; intermediate point FR: point central [m]
การวางแผนระยะปานกลาง[n. exp.] (kān wāngpha) EN: intermediate range planning FR:
ขั้นกลาง[n. exp.] (khan klāng) EN: intermediate stage ; medium stage FR: étape intermédiaire [f] ; étape de transition [f]
กลาง[adj.] (klāng) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral FR: central ; moyen ; intermédiaire
มัชฌิม[adj.] (matchim) EN: middle ; middling ; medium ; moderate ; intermediate FR: moyen
มัชฌิม-[pref. (adj.)] (matchima- =) EN: middle ; middling ; medium ; moderate ; intermediate FR: moyen
มัธยม[adj.] (matthayom) EN: middle ; medium ; intermediate FR: secondaire ; moyen ; intermédiaire
มัธยม-[pref.] (matthayom- ) EN: middle ; medium ; intermediate FR: secondaire ; moyen ; intermédiaire
มัธยม-[pref.] (matthayomma) EN: middle ; medium ; intermediate FR: secondaire ; moyen ; intermédiaire
นกยางโทนน้อย[n. exp.] (nok yāngthø) EN: Intermediate Egret ; Plumed Egret ; Median Egret ; Yellow-billed Egret FR: Héron intermédiaire [m] ; Aigrette intermédiaire [f] ; Aigrette à bec jaune [f]
ผีเสื้อแผนที่แดงลายประ[n. exp.] (phīseūa pha) EN: Intermediate Maplet FR:
ระหว่างกลาง[adj.] (rawāng klān) EN: inthe middle (of) ; intermediate ; medium FR:
ระยะปานกลาง[X] (raya pānklā) EN: intermediate range FR: à moyen terme
สินเชื่อระยะปานกลาง[n. exp.] (sincheūa ra) EN: intermediate-term credit ; intermediate term credit FR:
ทฤษฎีบทค่าระหว่างกลาง[n. exp.] (thritsadībo) EN: intermediate value theorem FR:
อยู่ระหว่าง[adj.] (yū rawāng) EN: in-between ; intermediate FR:

intermediate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwischenschicht {f}intermediate layer; intermediate plating
Anpassungsteil {n}intermediate device
nukleare Mittelstreckenwaffen {pl} [mil.]intermediate range nuclear forces (INF)
Steigleitung {f}intermediate cable; riser cable
Vorgelege {n} [techn.]intermediate gear
Zwischenblick {m} (Vermessung)intermediate sight
Zwischenfrequenz {f}intermediate frequency
Zwischengetriebe {n}intermediate gear
Zwischenhandel {m}intermediate trade
Zwischenlandung {f} | ohne Zwischenlandungintermediate landing; flight stop-over; stopover | without stopover
Zwischenlauf {m} [sport]intermediate heat
Zwischenprüfung {f}intermediate examination
Zwischenring {m}intermediate ring; spacer; adaptor
Zwischenschritt {m}intermediate step

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intermediate
Back to top