ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

equip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *equip*, -equip-

equip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equip (vt.) จัดหามาให้ See also: จัดหาสิ่งจำเป็นไว้ให้ Syn. provide, supply
equip for (phrv.) มีอุปกรณ์สำหรับ See also: จัดเตรียมเพื่อ
equip with (phrv.) จัดหาให้ด้วย
equipage (n.) เครื่องมือและเสบียงที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง (โดยเฉพาะในการเดินทัพหรือเดินทางไปทางเรือ) Syn. equipment
equipage (n.) รถม้าที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งม้าและคนขับ ซึ่งมักจะเป็นรถม้าที่หรูหรา Syn. carriage
equipment (n.) อุปกรณ์ See also: เครื่องมือ Syn. apparatus, gear, tool
equipoise (vt.) ถ่วงดุล (คำทางการ) See also: ถ่วงน้ำหนัก (ให้เท่ากันทั้ง 2 ด้าน) Syn. counterbalance
equipoise (n.) ภาวะสมดุล See also: ความสมดุล Syn. balance, equilibrium
equipoise (n.) สิ่งที่ทำให้เกิดความสมดุล
equipped (adj.) ครบครัน See also: ซึ่งมีเครื่องประกอบพร้อม Syn. furnished, provided
English-Thai: HOPE Dictionary
equip(อีควิพ') {equipped,equipping,equips} vt. จัดให้มี,ติดตั้ง,ให้มีเครื่องมือ., See also: equipper n. ดูequip
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องประกอบ,การจัดให้มี,การจัดหามาให้,การติดตั้งเครื่องมือ
English-Thai: Nontri Dictionary
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง
equipage(n) รถม้า,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประกอบ,เครื่องมือเครื่องใช้
equipment(n) การจัดเตรียมไว้,อุปกรณ์,บริภัณฑ์,เครื่องมือเครื่องใช้
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
equipotential lineเส้นสมศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องใช้สอย (n.) equipment See also: tool, implement, utensil, instrument, ware Syn. ของใช้, เครื่องใช้
อุปกรณ์การเกษตร (n.) agricultural equipment Syn. เครื่องมือการเกษตร
อุปกรณ์ควบคุม (n.) control equipment
อุปกรณ์ไฟฟ้า (n.) electrical equipment See also: electric device Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องบันทึกข้อมูล (n.) data entry equipment
เครื่องมือการเกษตร (n.) agricultural equipment
เครื่องเก็บบันทึกข้อมูล (n.) data entry equipment Syn. เครื่องบันทึกข้อมูล
เครื่องใช้สำนักงาน (n.) office equipment See also: office supplies, office materials
เพียบพร้อม (v.) be fully equipped with See also: be provided with, be full of, be well-prepared Syn. สมบูรณ์, พรั่งพร้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They set up the equipmentพวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To equip an amphibious mariachi band.ที่จะเอาไปตั้งวงดนตรีเม็กซิกัน
Satsuma's objective, while talking before the Emperor about punishing Choshu is to encourage Choshu to equip itself for the overthrow the Shogunate.เป้าหมายของซัทสึมะที่ได้พูดไว้ก่อนที่องค์จักรพรรดิ์จะสั่งฆ่าโขขู คือการผลักดันโชชูให้ตนเองได้มีโอกาสโค่นล้มท่านโชกุน
When they bed down the equipment every evening, they go right to work on the hospital.{\cHFFFFFF}เมื่อพวกเขานอนลง อุปกรณ์ทุกเย็น {\cHFFFFFF}พวกเขาไปทางขวาไปทำงานในโรงพยาบาล
I cannot get the equipment...ฉันไม่สามารถได้รับอุปกรณ์
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู
Nothing. Absolutely nothing. Don't touch any of the equipment.ไม่ต้องทํา อยู่เฉยๆ ไม่ต้องเเตะอุปกรณ์อะไรทั้งนั้น
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา
Check down the field for emergency equipment.ตรวจสอบสนามบิน สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน
Every piece of emergency equipment you can reach.อุปกรณ์ฉุกเฉินทุกชิ้นที่คุณหยิบถึง
Civilian equipment, number three.อุปกรณ์ฝ่ายพลเรือน หมายเลข 3
Your seat cushions are also equipped with a flotation device.เบาะที่นั่งก็ติดอุปกรณ์ สำหรับการลอยตัวด้วย
I was in charge of a million dollar equipment!ผมจะเจ้าของอุปกรณ์ล้านดอลลาร์

equip ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, 仪表 / 儀表] appearance; bearing; a meter (measuring equipment)
武装[wǔ zhuāng, ˇ ㄓㄨㄤ, 武装 / 武裝] arms; equipment; to arm; military; armed (forces)
用户端设备[yòng hù duān shè bèi, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 用户端设备 / 用戶端設備] customer premise equipment; CPE
测距仪[cè jù yí, ㄘㄜˋ ㄐㄩˋ ㄧˊ, 测距仪 / 測距儀] distance measuring equipment
浮潜器具[fú qián qì jù, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ, 浮潜器具 / 浮潛器具] diving equipment
等分[děng fēn, ㄉㄥˇ ㄈㄣ, 等分] division into equal parts; equipartition
器材[qì cái, ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ, 器材] equipment; material
装备[zhuāng bèi, ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, 装备 / 裝備] equipment
装置[zhuāng zhì, ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 装置 / 裝置] equipment; system; device
设备[shè bèi, ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 设备 / 設備] equipment; facilities; installations
滤毒通风装置[lǜ dú tōng fēng zhuāng zhì, ㄌㄩˋ ㄉㄨˊ ㄊㄨㄥ ㄈㄥ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 滤毒通风装置 / 濾毒通風裝置] filtration equipment
全副武装[quán fù wǔ zhuāng, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ ˇ ㄓㄨㄤ, 全副武装 / 全副武裝] fully armed; armed to the teeth; fig. fully equipped
中转站[zhōng zhuǎn zhàn, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄓㄢˋ, 中转站 / 中轉站] hub (network equipment)
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, 二手] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc)
个人防护装备[gè rén fáng hù zhuāng bèi, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, 个人防护装备 / 個人防護裝備] individual protective equipment
机电[jī diàn, ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ, 机电] machinery and power-generating equipment
维修[wéi xiū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ, 维修 / 維修] maintenance (of equipment); to protect and maintain
消声器[xiāo shēng qì, ㄒㄧㄠ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 消声器 / 消聲器] noise reduction equipment
生产设备[shēng chǎn shè bèi, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 生产设备 / 生產設備] production equipment; manufacturing equipment
刑具[xíng jù, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, 刑具] punishment equipment; torture instruments
桁杨[háng yáng, ㄏㄤˊ ㄧㄤˊ, 桁杨 / 桁楊] lit. stocks and knives; fig. any punishment equipment; torture instrument
桁杨刀锯[háng yáng dāo jù, ㄏㄤˊ ㄧㄤˊ ㄉㄠ ㄐㄩˋ, 桁杨刀锯 / 桁楊刀鋸] lit. stocks and knives; fig. any punishment equipment; torture instrument
量程[liáng chéng, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄥˊ, 量程] range (of scales or measuring equipment)
卫生设备[wèi shēng shè bèi, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 卫生设备 / 衛生設備] sanitary equipment
器械[qì xiè, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, 器械] special or precision equipment; apparatus
旋梯[xuán tī, ㄒㄩㄢˊ ㄊㄧ, 旋梯] spiral stairs; winding stairs (gymnastic equipment)
核僵持[hé jiāng chí, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄤ ㄔˊ, 核僵持] nuclear equipoise; nuclear stalemate
电话机[diàn huà jī, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, 电话机 / 電話機] telephone equipment
[jù, ㄐㄩˋ, 具] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state
传输设备[chuán shū shè bèi, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 传输设备 / 傳輸設備] transmission facility; transmission equipment

equip ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM
イクイップメント[, ikuippumento] (n) equipment
オンライン機器[オンラインきき, onrain kiki] (n) {comp} online equipment
カットオーバー;カットオーバ[, kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) {comp} cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system.
カラム[, karamu] (n) column (esp. in chemistry, file, equipment, etc.)
キャビネット[, kyabinetto] (n) cabinet; housing (of equipment); (P)
ツイーター;ツィーター[, tsui-ta-; tsui-ta-] (n) tweeter (audio equipment)
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] (n) {comp} data channel equipment
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] (n) {comp} data circuit-terminating equipment; DCE
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] (n) {comp} data terminal equipment; DTE
ハイファイ装置[ハイファイそうち, haifai souchi] (n) hi-fi equipment
ファン冷却式[ファンれいきゃくしき, fan reikyakushiki] (n) fan-equipped cooling system; fan-cooled system
プラント[, puranto] (n) plant (i.e. equipment, machinery, etc.); (P)
プルレス[, pururesu] (n) remote-controlled lighting equipment (wasei
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars)
メータク[, me-taku] (n) (obsc) taxi equipped with a meter (from "meter taxi")
備える(P);具える[そなえる, sonaeru] (v1,vt) (1) to furnish; to provide for; to equip; to install; (2) to have ready; to prepare for; (3) to possess; to have; to be endowed with; to be armed with; (P)
備品[びひん, bihin] (n) fixtures; furnishings; equipment
儀装[ぎそう, gisou] (n) ceremonial equipment
具備[ぐび, gubi] (n,vs) endowment; possession; qualification; equipment
具足[ぐそく, gusoku] (n,vs) (1) completeness; being fully equipped; (n,adj-f) (2) armor; armour; coat of mail
再生装置[さいせいそうち, saiseisouchi] (n) playback equipment
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] (n) {comp} customer premises equipment; CPE
受託開発[じゅたくかいはつ, jutakukaihatsu] (n) (1) entrusted development; (2) original equipment manufacturer; OEM
周辺機器[しゅうへんきき, shuuhenkiki] (n,adj-no) peripherals; peripheral equipment
周辺装置[しゅうへんそうち, shuuhensouchi] (n) {comp} peripheral equipment; peripheral device
営繕[えいぜん, eizen] (n,vs) upkeep (of equip.); (P)
器械運動[きかいうんどう, kikaiundou] (n) apparatus gymnastics; gymnastics (esp. at school); exercise using gymnastics equipment
在る(P);有る(P)[ある, aru] (v5r-i,vi) (1) (uk) (See 居る・いる・1) to be (usu. of inanimate objects); to exist; to live; (2) to have; (3) to be located; (4) to be equipped with; (5) to happen; to come about; (P)
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] (n) {comp} external storage (equipment)
完備した[かんびした, kanbishita] (adj-f) perfect; fully-equipped; complete
実機[じっき, jikki] (n) real machine (as opposed to model or simulation); existing equipment
実装[じっそう, jissou] (n,vs) package; implementation; mounting; insertion (of equipment)
従来[じゅうらい, juurai] (n-adv,n-t,adj-no) up to now; so far; traditional; existing (e.g. equipment); (P)
搭載[とうさい, tousai] (n,vs) (1) loading (on board); equipping; (adj-f) (2) equipped (with); built-in; (P)
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] (n) {comp} existing equipment
有形固定資産[ゆうけいこていしさん, yuukeikoteishisan] (n) tangible fixed assets; tangible property; property, plant and equipment; PPE
機材[きざい, kizai] (n) machine parts; machinery; equipment; (P)
油圧器[ゆあつき, yuatsuki] (n) hydraulic equipment
特装[とくそう, tokusou] (n) specially equipped; customized; customised
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.)
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.)
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped
プロセス制御装置[プロセスせいぎょそうち, purosesu seigyosouchi] process control equipment
中間装置[ちゅうかんそうち, chuukansouchi] intermediate equipment
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE)
周辺装置[しゅうへんそうち, shuuhensouchi] peripheral equipment, peripheral device
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE)
基盤設備[きばんせつび, kibansetsubi] basic equipment
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] external storage (equipment)
多重化装置[たじゅうかそうち, tajuukasouchi] multiplexer, multiplexing equipment
従来[じゅうらい, juurai] existing (equipment, e.g.)
接続機器[せつぞくきき, setsuzokukiki] adaptation equipment
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing
補助装置[ほじょそうち, hojosouchi] auxiliary device, auxiliary equipment
設備[せつび, setsubi] facility (vs), equipment, device, installation
通信機器[つうしんきき, tsuushinkiki] telecommunication equipment
通信設備[つうしんせつび, tsuushinsetsubi] transmission equipment
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] related equipment, related device

equip ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริภัณฑ์[n.] (børiphan) EN: appliances ; equipment FR: équipement [m] ; matériel [m]
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite ; batch ; version FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; menu [m] ; jeu [m] ; suite [f] ; kit [m] (anglic.) ; version [f] ; formation [f] ; équipe [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classif.: sets of things (crockery, china, glassware ...), suits of clothing, teams, menus] FR: [classif. : ensembles d'objets assortis, ensembles vestimentaires (costumes ...), équipes sportives; menus]
ดรีมทีม[n. exp.] (drīm thīm) EN: dream team FR: dream team [f] (anglic.) ; équipe de rêve [f]
หัวหน้างาน[n. exp.] (hūanā ngān) EN: supervisor ; foreman ; section chief FR: chef d'équipe [m]
หัวหน้าทีม[n. exp.] (hūanā thīm) EN: team captain ; head FR: chef d'équipe [m] ; capitaine d'équipe [m]
จำนวนพนักงาน[n. exp.] (jamnūan pha) EN: FR: nombre d'employés [m] ; nombre de membres d'équipage [m]
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply ; acquire ; find FR: munir ; équiper ; procurer
จีนเต็ง[n.] (jīnteng) EN: FR: chef d'équipe chinois [m]
กะกลางคืน[n. exp.] (ka klāngkhe) EN: night shift ; graveyard shift FR: équipe de nuit [f]
การบริหารทีมงาน[n. exp.] (kān børihān) EN: team management FR: conduite d'équipe [f]
การทำงานเป็นทีม[n. exp.] (kān tham ng) EN: team building ; teamwork FR: travail en équipe [m]
คณะนักวิทยาศาสตร์[n. exp.] (khana nakwi) EN: team of scientists FR: équipe scientifique [f]
คณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ[n. exp.] (khana nakwi) EN: international team of scientists FR: équipe scientifique internationale [f]
ข้าวของเครื่องใช้[n. exp.] (khāokhøng k) EN: appliance ; tool ; equipment FR: appareil [m] ; éauipement [m]
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items ; teaching aids FR:
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement ; things ; belongings FR: ustensiles [mpl]
คบหา[v.] (khophā) EN: associate with ; make friends with ; contact with FR: faire équipe ; se serrer les coudes
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement ; device ; contrivance FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m] ; outil [m]
เครื่องใช้[n.] (khreūangcha) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; device ; machine FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m] ; ustensile [m]
เครื่องใช้ไฟฟ้า [n. exp.] (khreūangcha) EN: electric appliances ; electrical appliances ; electric equipment ; power tools FR: appareil électrique [m]
เครื่องใช้สำนักงาน[n. exp.] (khreūangcha) EN: office equipment ; office supplies ; office materials FR: équipement de bureau [m]
เครื่องใช้สอย[n.] (khreūangcha) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware FR:
เครื่องจักร[n.] (khreūangjak) EN: machinery ; engine ; machine ; motor ; equipment ; device FR: machine [f] ; engin [m]
เครื่องโครมาโทกราฟี[n. exp.] (khreūang kh) EN: chromatography equipment. ; chromatograph FR: appareil de chromatographie [m]
เครื่องครัว[n.] (khreūangkhr) EN: kitchen utensil ; kitchen equipment ; kitchenware FR: ustensile de cuisine [m]
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment ; device FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
เครื่องทำความเย็น[n. exp.] (khreūang th) EN: refrigeration equipment ; refrigerator FR: appareil de réfrigération [m]
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กองบรรณาธิการ[n. exp.] (køng bannāt) EN: publication department ; editorial department ; editorial staff ; editorial team FR: équipe éditoriale [f]
กองถ่ายหนัง[n. exp.] (køng thāi n) EN: FR: équipe de tournage [f]
ลูกเรือ[n.] (lūkreūa) EN: sailor ; crew ; crewman ; crew member ; staff FR: marin [m] ; matelot [m] ; membre d'équipage [m] ; équipage [m]
ลูกเรือ[n.] (lūkreūa) EN: cabin crew FR: membre d'équipage [m] ; personnel de cabine [m] ; personnel navigant [m]
มีอุปกรณ์ครบครัน[X] (mī uppakøn ) EN: adequately equipped FR:
นายช่าง[n.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; engineer ; chief FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า[n. exp.] (phalittapha) EN: electric equipment FR:
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (phalittapha) EN: electronic equipment FR:
พนักงาน[n.] (phanakngān) EN: employee ; worker ; staffer ; official ; person in charge ; staff ; civil servant FR: employé [m] ; travailleur [m] ; responsable [m, f] ; préposé [m] ; membre du personnel [m] ; staff [m] ; membre d'équipage [m]
เพียบพร้อม[adj.] (phīepphrøm) EN: complete ; perfect ; absolute ; fully equipped (with) FR:
ผิวสมศักย์[n. exp.] (phiu som sa) EN: equipotential surface FR: surface équipotentielle [f]

equip ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment
Anbaugerät {n}accessory equipment
Aggregat {n}equipment set; set of machines
Alarmeinrichtung {f}alarm equipment; alarm device
Zusatzausrüstung {f}ancillary equipment
Anrufbeantworter {m}answering equipment
Babyausstattung {f}baby equipment
Grundausstattung {f}basic equipment
Blindfluggerät {n}blind flying equipment
Platine {f} | bestückte Platineboard | equipped board
Campingausrüstung {f}camping equipment
Koordinatenmessgerät {n}coordinate measuring equipment
Gleichspannungsgeräte {pl}DC voltage equipment
Dieselrußmessgerät {n}diesel soot measuring equipment
Diskussionsanlage {f}discussion equipment
Anzeigegerät {n}display unit; indicator; display equipment; indicating equipment
Ausrüstung {f} | elektrische Ausrüstungequipment | electrical equipment
Ausrüstungsspezifizierung {f}equipment specification
Geräteliste {f}equipment list; part list
Maschinenanschluss {m}equipment connection
Maschinenaufstellung {f}equipment hook-up
Maschinenfundament {n}equipment plinth
Maschinenlayout {n}equipment layout
Forstgeräte {pl}forestry equipment
Fundus {m}equipment; fund
Galvanikanlage {f}galvanic equipment
Musikanlage {f}hi-fi equipment; stereo equipment
Betriebsmittel {n}means of production; manufacturing equipment
Vielstellenmesseinrichtung {f}multiple measuring equipment
Büroeinrichtung {f}office equipment
Bürogeräte {pl}office equipment
Malutensilien {pl}painting equipment
Abspielanlage {f}playback equipment
Prozessausrüstung {f}process equipment
Radargerät {n}radar equipment; radar set; radar
Registriergeräte {pl}register equipment
Schachtausrüstung {f}hoistway equipment; shaft equipment
Sonderausstattung {f}special equipment; extra equipment; extras; optional equipment
Stationseinrichtung {f}station equipment
technische Ausstattung {f}equipping

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า equip
Back to top