ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bulk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bulk*, -bulk-

bulk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bulk (n.) ความจุ Syn. volume
bulk large (phrv.) มีความสำคัญ See also: มีบทบาท, เป็นส่วนสำคัญ Syn. loom large
bulk up (phrv.) เพิ่มจำนวนขึ้น See also: เพิ่มเป็น, เพิ่มจำนวนเป็น, ใหญ่ขึ้น, หนักขึ้น
bulkhead (n.) ผนังที่แบ่งเรือ/เครื่องบินออกเป็นส่วนๆ
bulky (adj.) เทอะทะ See also: ค่อนข้างใหญ่โต Syn. cumbersome Ops. delicate
English-Thai: HOPE Dictionary
bulk(บัลคฺ) n. ขนาดสามมิติ,ความจุ,ส่วนที่ใหญ่กว่าหรือมากกว่า,ส่วนสำคัญ,อาหารที่จะเป็นกากอาหารส่วนใหญ่,ความหนา,กอง,ทั้งก้อน,จำนวนหนา vi.,vi. ขยายตัว,เพิ่มขึ้น, Syn. volume,mass,body
bulkheadn. ฝากั้น,ส่วนกั้น,กำแพงกั้น
bulky(บัล'คี) adj. ค่อนข้างใหญ่และเทอะทะ
English-Thai: Nontri Dictionary
bulk(n) กองโต,ส่วนสำคัญ,ความหนา
bulkhead(n) กำแพงกั้น,ฝากั้น
bulky(adj) ใหญ่,โต,หนา,เทอะทะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bulk breedingการผสมพันธุ์คละ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulkปริมาณมาก [การแพทย์]
bulkhead gatebulkhead gate, บานกั้นน้ำชั่วคราว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทอะทะ (adj.) bulky See also: awkward, clumsy, unwieldy, ungainly, massive, big, cumbersome
โม่งโค่ง (adv.) bulky See also: ponderous, lumpish, cumbersome Syn. ใหญ่โตเกะกะ, ใหญ่โตไม่สมรูป
ใหญ่โตเกะกะ (adv.) bulky See also: ponderous, lumpish, cumbersome Syn. ใหญ่โตไม่สมรูป
ใหญ่โตไม่สมรูป (adv.) bulky See also: ponderous, lumpish, cumbersome Syn. ใหญ่โตเกะกะ
นางเลิ้ง (n.) bulky pot Syn. ตุ่ม, หม้อ
เรือขนส่งสินค้า (n.) break-bulk carrier See also: general cargo ship
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, the bulk of it will be about the pimento loaf.ส่วนนึงจะเป็นเรื่องหมูสับอบพริก
Find a venue, over-order on the drinks, bulk buy the guacamole and advise the girls to avoid Kevin if they want their breasts unfondled.ช่วยหาสถานที่ แล้วก็สั่งเครื่องดื่ม แล้วก็แนะนำพวกสาวๆ ให้ห่างๆเควินเอาไว้
But these are not the bulk orders to the OEMs or retail giants.มันไม่เหมือนกับออเดอร์จำนวนมหาศาล ของโรงงานหรือผู้ค้ารายใหญ่หรอกนะ
From there it was easy. The bulk of the work was done.หลังจากนี้ก็ง่ายแล้ว สิ่งที่ต้องทำส่วนใหญ่เรียบร้อยหมดแล้ว
Uh,the extra flesh will provide the bulk your tongue needs to breathe properly,chew,swallow.เนื้อส่วนเกินนี้จะทำให้ลิ้นคุณใหญ่ขึ้น แต่ก็ยังหายใจ เคี้ยว กลืนได้
The bulk of it's just kept in storage, rarely acknowledged by the conscious mind.เป็นส่วนที่เก็บข้อมูล และความรู้บางอย่างโดยจิตสำนึก
Once they're set, the bulk of the squad cars can approach from the south,พอพวกเค้าเข้าที่ รถเสริมกำลังถึงจะเข้า มาทางใต้
As the bulk of our fleets are engaged on the front linesเนื่องจากยานรบส่วนใหญ่ของเรายังติดภารกิจอยู่ในแนวหน้า
You're going to need a little bulk down there. All right.แต่ไอ้ท่อนี่มันหนักโคตรๆ ปล่อยเป็นหน้าที่คนอึดๆดีกว่านะ
If you're buying hand sanitizer in bulk and hermetically sealing all your windows, you're either Howard Hughes or you're actually sick.ถ้าคุณซื้อน้ำยาล้างมือ ขนาดความจุมาก และคุณผนึกหน้าต่าง ทุกบานเสียแน่นหนา คุณไม่เป็นพวกโรคจิตเภท แบบโฮเวิร์ด ฮิวจ์ส แล้วล่ะก็ ก็คงเป็นคนกำำลังป่้วยมากๆ
The bulk of their first hit, we go onเราถึงต้องลงไปจัดการ
G2 thinks the bulk of the Japanese defensesหน่วยข่าวกรองรายงานว่า..

bulk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散装[sǎn zhuāng, ㄙㄢˇ ㄓㄨㄤ, 散装 / 散裝] loose goods; goods sold by bulk
体积[tǐ jī, ㄊㄧˇ ㄐㄧ, 体积 / 體積] volume; bulk

bulk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はい作業主任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer
バラ[, bara] (n) (abbr) bulk storage
ばら荷[ばらに, barani] (n) bulk goods
バルク[, baruku] (n) bulk
バルクカーゴ[, barukuka-go] (n) bulk cargo
バルク品[バルクひん, baruku hin] (n) {comp} bulk goods
一山越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp,v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work
塊状[かいじょう, kaijou] (adj-no) massive; agglomerated; bulk
込みで買う[こみでかう, komidekau] (exp,v5u) to buy the whole lot; to buy in bulk
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed
どっしり[, dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial
バルキー[, baruki-] (adj-na) bulky
バルキーセーター[, baruki-se-ta-] (n) bulky sweater
大冊[たいさつ, taisatsu] (n) large or bulky book or volume
大著[たいちょ, taicho] (n) voluminous work; bulky volume; masterpiece
嵩張る[かさばる, kasabaru] (v5r,vi) to be bulky; to be unwieldy; to grow voluminous
浩瀚[こうかん, koukan] (adj-na,n) bulky; voluminous
粗大ごみ;粗大ゴミ;粗大塵[そだいごみ(粗大ごみ;粗大塵);そだいゴミ(粗大ゴミ), sodaigomi ( sodai gomi ; sodai chiri ); sodai gomi ( sodai gomi )] (n) (1) oversize garbage; bulky rubbish; (2) (col) (derog) husband; useless man about the house
遮断壁;しゃ断機[しゃだんぺき, shadanpeki] (n) bulkhead; barrier
量感[りょうかん, ryoukan] (n) voluminous; massive; bulky
隔壁[かくへき, kakuheki] (n,adj-no) barrier wall; bulkhead; partition; septum; diaphragm

bulk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งกระจาย[n. exp.] (baeng krajā) EN: bulk breaking FR:
ขายเหมา[v.] (khāimao) EN: sell in bulk ; sell all together ; sell in a single lot FR:
มอดูลัสเชิงปริมาตร[n. exp.] (mødūlat cho) EN: bulk modulus FR:
เรือบรรทุกสินค้าเทกอง[n. exp.] (reūa banthu) EN: bulk carrier FR:
เทกอง[n.] (thēkøng) EN: bulk FR:
ตู้คอนเทนเนอร์แบบเทกอง[n. exp.] (tū khønthēn) EN: bulk container FR:
ยาระบายเพิ่มกาก[n. exp.] (yārabāi pho) EN: bulk laxative FR:
ขยะชิ้นใหญ่[n. exp.] (khaya chin ) EN: skip waste ; bulky waste FR:
นางเลิ้ง[n.] (nāngloēng) EN: bulky pot FR:
เทิ่ง = เทิง[adj.] (thoēng) EN: large ; bulky ; big ; of an awkward size FR:
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: ponderous ; cumbersome ; lumpish ; bulky ; heavy ; big FR:
ใหญ่[adj.] (yai) EN: big ; large ; great ; bulky FR: grand ; large ; vaste ; gros ; volumineux
ใหญ่โตเกะกะ[adj.] (yai tō keka) EN: bulky FR:
ใหญ่โตไม่สมรูป[adj.] (yai tō mai ) EN: bulky FR:

bulk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Packungseinheit {f}bulk pack; bulk quantity
Schüttgut {n}bulk material; bulk solids
Gros {n}major part; majority; greater part; bulk
Volumenstrom {m}volume flow; bulk current
Blasensieden {n}bulk boiling
Bulkware {f}bulk material
Füllfaktor {m}bulk factor
Lagerungsdichte {f} des Bodens [geol.] | lockerste Lagerungsdichtebulk density of soil; compactness of the ground | least compact soil
Massengüter {pl}bulk goods
Massengütertransport {m}bulk haulage
Massenspeicher {m}bulk storage
Mengennotierung {f}bulk fixing
Sperrmüll {m}bulk rubbish
Gehäusedurchführung {f}bulkhead receptacle
Schottverschraubung {f}bulkhead fitting
Sperrgut {n}bulky goods
klotzig {adj} | klotziger | am klotzigstenbulky | more bulky | most bulky
umfangreich {adj} | umfangreicher | am umfangreichstenbulky | bulkier | bulkiest
Rumpfspant {m}bulkhead
Spundwand {f}bulkhead
starkleibig {adj}bulky
unhandlich {adj}bulky
voluminös {adj}voluminous; bulky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bulk
Back to top