ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

minority

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *minority*, -minority-

minority ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
minority (n.) คนกลุ่มน้อย See also: ชนกลุ่มน้อย, เสียงข้างน้อย, ส่วนน้อย Syn. small quantity Ops. majority
minority (n.) ความเป็นผู้เยาว์ (ทางกฎหมาย) Syn. childhood, immaturity
minority government (n.) เสียงข้างน้อยในรัฐสภา
English-Thai: HOPE Dictionary
minority(ไมนอ'ริที,มินอ'ริที) n. ชนหมู่น้อย,กลุ่มที่น้อยกว่า,กลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่มีเสียงข้างน้อย,ความเป็นผู้เยาว์, Syn. childhood,infancy
English-Thai: Nontri Dictionary
minority(n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,ชนกลุ่มน้อย,ความเป็นผู้เยาว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
minority๑. คะแนนเสียงข้างน้อย, ฝ่ายข้างน้อย๒. ภาวะผู้เยาว์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority governmentรัฐบาลเสียงข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Minority Groupชนกลุ่มน้อย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างน้อย (adj.) minority Ops. ข้างมาก
คนกลุ่มน้อย (n.) minority Syn. ชนกลุ่มน้อย, ชนหมู่น้อย
ชนกลุ่มน้อย (n.) minority Syn. ชนหมู่น้อย
ชนหมู่น้อย (n.) minority Syn. ชนกลุ่มน้อย
ฝ่ายข้างน้อย (n.) minority Ops. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่
ส่วนน้อย (n.) minority See also: lesser part Ops. ส่วนมาก
ส่วนน้อย (n.) minority Syn. ฝ่ายข้างน้อย Ops. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่
เสียงข้างน้อย (n.) minority Ops. เสียงข้างมาก
คะแนนเสียงข้างน้อย (n.) minority vote Syn. เสียงส่วนน้อย Ops. คะแนนเสียงข้างมาก, เสียงส่วนใหญ่
เสียงส่วนน้อย (n.) minority vote Ops. คะแนนเสียงข้างมาก, เสียงส่วนใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a small minority to take on the South African government...และคุณก็เป็นคนกลุ่มน้อย ที่ต่อต้านรัฐบาลแอฟริกาใต้
Even if His Majesty could waive all other considerations he has a duty to the millions of his Muslim subjects who are a minority in this realm.แม้ว่าพระองค์จะยกเลิกข้อพิจารณาอื่นได้ แต่ก็ยังมีภาระกิจกับชาวมุสลิมนับล้าน ซึ่งเป็นส่วนน้อยของประเทศนี้
We're in the minority now.เรากลายเป็นชนกลุ่มน้อยแล้ว
No. Minority scholarship.ป่าวเลย ทุนการศึกษาของพวกคนกลุ่มน้อยตะหาก
They are a minority of traitors and invaders.มันเป็นพวกชนกลุ่มน้อย พวกทุรยศ ผู้บุกรุก
Fucking Korea, fucking minority discrimination!Fucking Korea การแบ่งแยกชนชั้นที่แสนจะบัดซบ
They want a quote on, "Is the president being insensitive to minority issues?"เขาอยากพาดหัวข่าวว่า " ประธานาธิบดีไม่สนใจเสียงส่วนน้อยหรือ? "
But a passionate minority hold I'm just an idiot.แต่ถ้าความปารถนายังพอเหลืออยู่บ้าง เป็นไอ้ปัญญาอ่อนผมก็ยอม
...that you did to a minority this week. Yeah....ที่พวกนายทำกัน เป็นอย่างน้อยในสัปดาห์นี้
That minority still controls the police, the army and the economy.เพราะคนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ยังคงควบคุม.. ตำรวจ.. ทหาร และการเศรษฐกิจอยู่
We'll all be in the minority by 2040.เราจะเป็นชนกลุ่มน้อย ในปี 2040
The minority students don't feel like they're being heard.เด็กส่วนน้อย รู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์มีเสียง

minority ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎ, ㄎㄚˇ, 佧] ancient name for a minority group in China
佧佤族[Kǎ wǎ zú, ㄎㄚˇ ㄨㄚˇ ㄗㄨˊ, 佧佤族] Wa, Kawa or Va ethnic minority of Myanmar, south China and southeast Asia
摩梭[Mó suō, ㄇㄛˊ ㄙㄨㄛ, 摩梭] Mosuo ethnic minority of Yunnan and Sichuan
摩梭族[Mó suō zú, ㄇㄛˊ ㄙㄨㄛ ㄗㄨˊ, 摩梭族] Mosuo ethnic minority of Yunnan and Sichuan
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 回] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book)
回回[huí huí, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄟˊ, 回回] time and again; every time; Hui religious minority (Chinese Muslims)
土司[tǔ sī, ㄊㄨˇ ㄙ, 土司] system of appointing national minority hereditary headmen in the Yuan, Ming and Qing dynasties; toast
鞑靼[Dá dá, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ, 鞑靼 / 韃靼] Tatar (Turkic ethnic minority in central Asia)
布须曼人[bù xū màn rén, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄇㄢˋ ㄖㄣˊ, 布须曼人 / 布須曼人] bushman (African minority)
吉普塞人[jí pǔ sāi rén, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄙㄞ ㄖㄣˊ, 吉普塞人] Gypsy (European minority); Romany; Tsigane

minority ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนกลุ่มน้อย[n. exp.] (chon klum n) EN: minority FR: minorité [f]
จำนวนน้อย (...จำนวนน้อย)[n. exp.] (... jamnūan) EN: the minority ; few people FR: une minorité de ; un petit nombre de ... ; peu de personnes
คะแนนเสียงข้างน้อย[n. exp.] (khanaēnsīen) EN: minority vote FR:
ข้างน้อย[n.] (khāng-nøi) EN: minority FR: minorité [f]
คนกลุ่มน้อย[n. exp.] (khon klum n) EN: minority FR:
ผีตองเหลือง[n. prop.] (Phītøngleūa) EN: Mabri hill tribe ; Mlabri ethnic minority group FR:
เสียงข้างน้อย[n. exp.] (sīeng khāng) EN: minority vote FR:
ส่วนน้อย[n. exp.] (suan nøi) EN: minority ; small part ; small portion ; fraction FR: minorité [f] ; fraction [f]

minority ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Minderheitsbeteiligung {f}minority stake
Minderheitsregierung {f}minority government

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า minority
Back to top