ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

democracy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *democracy*, -democracy-

democracy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
democracy (n.) การปกครองแบบประชาธิปไตย See also: ระบอบประชาธิปไตย, ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธปไตย Syn. republic commonwealth
democracy (n.) ประชาธิปไตย See also: ความเป็นประชาธิปไตย Syn. citizentry egalitarianism
English-Thai: HOPE Dictionary
democracy(ดิมอค'ระซี) n. ประชาธิปไตย,ความเสมอภาคของสังคม
English-Thai: Nontri Dictionary
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย,ความเสมอภาคทางการเมือง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
democracyประชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Democracyประชาธิปไตย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประชาธิปไตย (n.) democracy Syn. ระบบประชาธิปไตย
ระบบประชาธิปไตย (n.) democracy
ระบอบประชาธิปไตย (n.) democracy See also: democratic system Ops. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบอบราชาธิปไตย
ลัทธิประชาธิปไตย (n.) democracy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The lack of democracy is often a sharper dagger, Mr. Prime Minister.{\cHFFFFFF}The lack of democracy is often a sharper dagger, Mr. Prime Minister.
I was beginning to forget what democracy means.สิ่งที่หมายถึงการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มันเป็นสะพานที่ยอดเยี่ยม
Football is not a democracy and you will do as I say because I know what's best for you.ฟุตบอล ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะโว้ย นายต้องทำตามที่ฉันสั่งเท่านั้น เพราะฉันรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับทีม
...you can roughly locate any community somewhere along a scale running all the way from democracy to despotism....คุณสามารถกำหนดตำแหน่งประเทศใด ๆ ตามไม้บรรทัดนี้ ที่มีมาตรวัดตั้งแต่ระบอบประชาธิปไตยไปจนถึงระบอบเผด็จการ
For too long now giant corporations have been allowed to undermine democracy here in the United States and all over the world.เป็นเวลานานเกินไปแล้ว (จิม แลฟเฟอร์ตี สมาคมทนายความแห่งชาติ) ที่เราปล่อยให้บรรษัทยักษ์ใหญ่ บ่อนทำลายประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา
61 percent of Arcatans voted in favour of publicly discussing whether democracy is even possible with large corporations ...so much wealth and power under law.61% ของชาวเมืองอาร์เคตาลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ให้มีการประชาพิจารณ์ว่าระบอบประชาธิปไตย สามารถอยู่ร่วมกับบรรษัทขนาดใหญ่ได้หรือไม่
And by the way you don't get to have this little democracy forum in those communities either.คุณก็คงไม่มีสมัชชาประชาธิปไตยเล็ก ๆ แบบนี้ ในชุมชนต่าง ๆ ด้วย
True democracy and capitalism cannot coexist.ประชาธิปไตยที่แท้จริงกับลัทธิทุนนิยมอยู่ด้วยกันไม่ได้
And I worry about how democracy survives when one man can move cities with his mind.ในเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งถล่มเมืองได้ด้วยพลังจิต ผมก็ห่วง
But my son has spent the last 18 months bringing democracy to a shithole and serving his country.แต่ลูกชายผมใช้เวลา 18 เดือน นำประชาธิปไตยมาสู่เมืองสวะ ...และรับใช้ประเทศ
When their enemies were at the gates the Romans would suspend democracy and appoint one man to protect the city.ตอนที่ศัตรูมาถึงประตูเมือง โรมันเลิกใช้ประชาธิปไตย แล้วให้คนๆนึงปกป้องเมือง
I'm sure this democracy thing is just a fad.กระผมว่าเรื่องการเมืองก็แค่เรื่องตลกนะขอรับ

democracy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民主墙[mín zhǔ qiáng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄑㄧㄤˊ, 民主墙 / 民主牆] Democracy Wall (1978-1989), esp. during the Beijing Spring democracy movement
全国民主联盟[Quán guó Mín zhǔ lián méng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 全国民主联盟 / 全國民主聯盟] Myanmar or Burma National league for democracy (NLD)
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
民主[mín zhǔ, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ, 民主] democracy
民主主义[mín zhǔ zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民主主义 / 民主主義] democracy
民主政治[mín zhǔ zhèng zhì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, 民主政治] democracy; democratic
第五个现代化[dì wǔ gè xiàn dài huà, ㄉㄧˋ ˇ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 第五个现代化 / 第五個現代化] fifth modernization, i.e. democracy, cf Deng Xiaoping's Four Modernizations 鄧小平|邓小平, 四個現代化|四个现代化
草根[cǎo gēn, ㄘㄠˇ ㄍㄣ, 草根] grassroots democracy
中国同盟会[Zhōng guó Tóng méng huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国同盟会 / 中國同盟會] Tongmenghui, Sun Yat-sen's alliance for democracy, founded 1905, became the Guomindang 國民黨|国民党 in 1912

democracy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォメーションデモクラシー[, infome-shondemokurashi-] (n) information democracy
グラスルートデモクラシー[, gurasuru-todemokurashi-] (n) grassroots democracy
マスデモクラシー[, masudemokurashi-] (n) mass democracy
代議民主制[だいぎみんしゅせい, daigiminshusei] (n) representative democracy
大正デモクラシー[たいしょうデモクラシー, taishou demokurashi-] (n) (See 大正) Taisho democracy
民権主義[みんけんしゅぎ, minkenshugi] (n) democracy (as propounded by Sun Yat-sen)
直接民主制[ちょくせつみんしゅせい, chokusetsuminshusei] (n) direct democracy
社会民主主義;社会民主々義[しゃかいみんしゅしゅぎ, shakaiminshushugi] (n) social democracy
草の根民主主義[くさのねみんしゅしゅぎ, kusanoneminshushugi] (n) grass-roots democracy
議会制民主主義[ぎかいせいみんしゅしゅぎ, gikaiseiminshushugi] (n) parliamentary democracy
デモクラシー[, demokurashi-] (n) democracy; (P)

democracy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī P) EN: Democracy Monument FR: Monument de la Démocratie [m]
จรรโลงประชาธิปไตย[v. exp.] (janlōng pra) EN: promote democracy FR: promouvoir la démocratie
กลุ่มนปช.[n. exp.] (klum Nø.Pø.) EN: UDD (United Front of Democracy Against Dictatorship) ; red shirts FR: chemises rouges [fpl]
กลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน [org.] (Klum Prachā) EN: Workers Democracy Group FR:
กลุ่มประชาธิปไตยศึกษา[org.] (Klum Prachā) EN: Democracy Studies activists FR:
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่[org.] (Krabūankān ) EN: New Democracy Movement (NDM) FR:
ลัทธิประชาธิปไตย[n. exp.] (latthi prac) EN: democracy FR:
มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย[org.] (Mūnlanithi ) EN: Heroes of Democracy Foundation FR:
แนวร่วมประชาธิปไตย[org.] (Naēoruam Pr) EN: United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) FR:
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)[org.] (Naēoruam Pr) EN: United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) ; National United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) FR:
นปช.[org.] (Nøpøchø.) EN: UDD (United Front of Democracy Against Dictatorship) FR:
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย[org.] (Phanthamit ) EN: People's Alliance for Democracy (PAD) FR: Alliance du Peuple pour la Démocratie (PAD)
ประชาธิปไตย[n.] (prachāthipa) EN: democracy FR: démocratie [f]
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม[n. exp.] (prachāthipp) EN: participatory democracy FR: démocratie participative [f]
ประชาธิปไตยรวมศูนย์ [n. exp.] (prachāthipp) EN: centralized democracy FR:
ประชาธิปไตยเสรีนิยม[n. exp.] (prachāthipp) EN: liberal democracy FR:
ประชาธิปไตยไทยนิยม[n. exp.] (prachāthipp) EN: Thai-style democracy ; Thai-ism democracy FR:
ประชาธิปไตยทางตรง[n. exp.] (prachāthipp) EN: direct democracy FR: démocratie directe [f]
ประชาธิปไตยตัวแทน[n. exp.] (prachāthipp) EN: representative democracy FR: démocratie représentative [f]
ประวัติวันประชาธิปไตยของไทย ; ประวัติวันประชาธิปไตย[n. prop.] (Prawat Wan ) EN: Day of Democracy FR:
ระบอบประชาธิปไตย[n. exp.] (rabøp prach) EN: democratic form of government ; democratic system of government ; democracy FR:
สนับสนุนประชาธิปไตย[v. exp.] (sanapsanun ) EN: stand up for democracy FR: défendre la démocratie ; soutenie la démocratie
วันประชาธิปไตยของไทย ; วันประชาธิปไตย[n. prop.] (Wan Prachāt) EN: Day of Democracy FR:
วันประชาธิปไตยสากล[n. prop.] (Wan Prachāt) EN: International Day of Democracy FR:

democracy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basisdemokratie {f}grassroots democracy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า democracy
Back to top