ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-intermittently-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intermittently, *intermittently*,

-intermittently- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kendrick is intermittently shutting down power plants, limiting supply to drive up prices.เค็นดริกปิดโรงไฟฟ้าเป็นช่วงๆ จำกัดอุปทานเพื่อเพิ่มราคาพลังงาน
Rachel Solando was on a combination of drugs meant to keep her from becoming violent, but it was only intermittently effective.เราให้ยาหลายประเภทก้บ ราเชล โซแลนโด เพื่อป้องกันไม่ให้เธอมีพฤติกรรมรุนแรง แต่ทว่า มันได้ผลแค่บางช่วงเท่านั้นเอง
Are you the guys that keep staring at me and intermittently yelling out, "books"?พวกคุณใช่คนที่ชอบจ้องฉัน และตะโกนว่า "หนังสือ" รึเปล่า?
Okay, so how did you shoot down intermittently swollen lymph node?โอเค แล้วนายทำอะไรไปแล้วอีก ได้หาดูต่อมน้ำเหลืองโตไหม?

-intermittently- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时显时隐[shí xiǎn shí yǐn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˊ ˇ, 时显时隐 / 時顯時隱] appearing and disappearing; intermittently visible

-intermittently- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
間欠的に[かんけつてきに, kanketsutekini] intermittently

-intermittently- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยักขย่อน[adv.] (khayakkhayǿ) EN: intermittently ; in fits and starts ; at times FR:
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsa) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly FR: irrégulièrement ; par intermittence
เป็นช่วง ๆ[adv.] (pen chūang-) EN: periodically; intermittently FR: par intermittence ; périodiquement
เป็นจังหวะ[adv.] (pen jangwa) EN: intermittently ; periodically FR:
พล็อมแพล็ม[v.] (phlǿmphlaen) EN: shine intermittently ; flicker ; appear and disappear ; play hide-and-seek FR:
พลอมแพลม[v.] (phlømphlaēm) EN: shine intermittently ; be visible intermittently ; flicker FR: trembloter ; vaciller
วาบแวบ[adv.] (wāp waēp) EN: intermittently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -intermittently-
Back to top