ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inquire-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inquire, *inquire*,

-inquire- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think you'd better inquire of the guards, for when I was captured, they took all my cards.ฉันคิดว่าคุณควรที่จะถามยาม เมื่อฉันถูกจับ พวกเขาเอาบัตรทั้งหมดของฉัน
I've been instructed to inquire as to the subject of your speech tonight.ผมได้รับคำสั่งให้มาสอบ คำปราศรัยของคุณในคืนนี้
Might one inquire why she should ask Niki about you?หนึ่งอาจถามว่าทำไมเธอควรถาม Niki เกี่ยวกับคุณหรือ
He had just gotten off the bus and was walking... to a nearby hacienda to inquire about renting a room... when he first saw my mother.พอเขาลงจากรถบัส เดินที่ฟาร์มใกล้ๆ เพื่อหาห้องเช่า
May I inquire as to how you've avoided detection?ไม่ทราบว่าคุณหลบ การตรวจสอบ มาอย่างไร?
An individual may be coming there to inquire about a vehicle.มีบางคนกำลังไปที่นั่น เพื่อไปถามถึงรถ
Officer Morgan, have you come to inquire about my welfare?เจ้าหน้าที่มอร์แกน คุณมาไต่ถาม ทุกข์สุขฉันรึ
Now, Wendell, did you inquire about the lock cylinder?เอาล่ะ เวนเดลล์ ได้ถามเกี่ยวกับลูกบิดประตูหรือเปล่า?
Why do you want to inquire about that?ทำไมถึงถามเรื่องนี้ล่ะ
I was just gonna casually inquire if you're busy without making it seem like I'd been up all night planning something elaborate.ผมก็แค่อยากสบาย ๆ สอบถามถ้าคุณกำลังยุ่ง โดยไม่ต้องทำให้มันดูเหมือนว่าฉันได้รับการขึ้นทุกคืนวางแผนอะไรบางอย่างประณีต
I got worried as you didn't come to inquire about my sister-in-law.ข้าเป็นห่วงเมื่อเห็นท่านไม่มาสอบถามเรื่องพี่สะใภ้ข้า
Did you not think that we would inquire about someone living under our roof?ฮะพ, nะพ, nะพ, ฮคั–mmy. ฮœy fun hะฐั• ั˜uั•t bะตgun.

-inquire- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打听[dǎ ting, ㄉㄚˇ ㄊㄧㄥ˙, 打听 / 打聽] ask about; inquire about
问鼎[wèn dǐng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ, 问鼎 / 問鼎] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win
问鼎中原[wèn dǐng zhōng yuán, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 问鼎中原 / 問鼎中原] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win
问鼎轻重[wèn dǐng qīng zhòng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 问鼎轻重 / 問鼎輕重] lit. to inquire whether the tripods are light or heavy (成语 saw); a laughable attempt to seize power

-inquire- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メスが入る[メスがいる, mesu gairu] (exp,v5r) (See メスを入れる・メスをいれる) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures
メスを入れる[メスをいれる, mesu woireru] (exp,v1) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures
伺いを立てる[うかがいをたてる, ukagaiwotateru] (exp,v1) to ask for someone's opinion; to inquire of; to invoke an oracle
本を正す;元を正す;本を糺す;元を糺す;本をただす;元をただす[もとをただす, motowotadasu] (exp,v5s) (See 糺す,正す・3) to go to the bottom of an affair; to inquire into the origin
調べ出す[しらべだす, shirabedasu] (v5s) to hunt up; to locate; to inquire out
跡付ける[あとづける, atodukeru] (v1,vt) to trace; to inquire into

-inquire- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่นถึง[v.] (bontheung) EN: ask after ; inquire after ; talk about someone fondly FR:
คิดค้นหา[v. exp.] (khit khonhā) EN: search for ; inquire into FR:
คิดค้นหามูลเหตุ[v. exp.] (khit khonhā) EN: inquire into the causes FR:
คิดค้นหาสาเหตุ [v. exp.] (khit khonhā) EN: inquire into the causes FR:
ค้นหามูลเหตุ[v. exp.] (khonhā mūnh) EN: inquire into the causes FR: investiguer les causes
ค้นหาสาเหตุ [v. exp.] (khonhā sāhē) EN: inquire into the causes FR:
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse ; take into account ; mull FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger ; faire le point ; prendre en compte
เรียนถาม[v.] (rīenthām) EN: ask ; inquire ; question ; ask for instructions FR: demander ; questionner
ซักถาม[v.] (sakthām) EN: question ; interrogate ; inquire ; ask ; make an inquiry FR: questionner ; interroger
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบรู้[v. exp.] (seūp rū) EN: inquire FR:
สืบสวน[v.] (seūpsūan) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe FR: enquêter ; investiguer
สืบสวนสอบสวน[v. exp.] (seūpsūan sø) EN: investigate ; inquire into FR: enquêter ; investiguer
สืบถาม[v. exp.] (seūp thām) EN: question ; ask ; inquire FR:
สอบสวน[v.] (søpsūan) EN: investigate ; inquire ; look into ; examine FR: enquêter ; investiguer
สอบถาม[v.] (søpthām) EN: question ; ask ; inquire ; interrogate ; make an inquiry ; ask for information FR: se renseigner ; demander ; questionner ; s'informer
ไต่สวน[v.] (taisūan) EN: inquire ; question ; examine ; investigate FR: questionner ; interroger ; poser des questions ; enquêter ; investiguer ; s'enquérir
ไต่ถาม[v.] (taithām) EN: ask ; inquire ; question ; make an inquiry FR: rechercher ; s'enquérir ; s'informer ; se renseigner ; interroger ; examiner
ไถ่[v.] (thai) EN: ask ; inquire ; question ; interrogate FR:
ไถ่ถาม[v.] (thaithām) EN: ask ; inquire ; question ; interrogate FR:
ถาม[v.] (thām) EN: ask ; ask a question ; inquire ; question ; interrogate ; examine ; quizz FR: demander ; interroger ; questionner ; poser une question ; s'informer sur qqch.
ถามหา[v. exp.] (thām hā) EN: ask ; ask for ; inquire ; question ; look for FR: demander à
ถามข่าว[v. exp.] (thām khāo) EN: ask about/after ; inquire after/about FR:
ถามไถ่[v.] (thāmthai) EN: ask about ; ask after ; inquire after ; inquire about FR:
ถามถึง[v. exp.] (thām theung) EN: ask for ; ask about ; inquire FR:
ถามทุกข์สุข[v. exp.] (thām thuksu) EN: ask after someone's health with deep concern ; be solicitous for someone's welfare ; inquire after someone's needs FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inquire-
Back to top