ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ceremonial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ceremonial*, -ceremonial-

ceremonial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ceremonial (adj.) เป็นทางการ Syn. formal, ritualistic
ceremonial (adj.) เป็นพิธีการ
ceremonial (n.) พฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ Syn. appropriate
ceremonial (n.) ระบบของพิธีการ Syn. rite
English-Thai: HOPE Dictionary
ceremonial(เซอริโม'เนียล) adj. เกี่ยวกับพิธีการ -n. ระ-บบของพิธี, See also: ceremonialism n. ceremonialist n., Syn. formal ###A. informal
English-Thai: Nontri Dictionary
ceremonial(adj) เกี่ยวกับพิธี,เป็นทางการ,เกี่ยวกับพิธีรีตอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ceremonial objectsเครื่องใช้ในพิธีกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุทธาภิเษก (n.) Royal ceremonial bath of purification head-sprinkling See also: royal consecration, royal head-sprinkling on the coronation ceremony Syn. มูรธาภิเษก
มุรธาภิเษก (n.) Royal ceremonial bath of purification See also: royal consecration, royal head-sprinkling on the coronation ceremony Syn. มูรธาภิเษก
มูรธาภิเษก (n.) Royal ceremonial bath of purification See also: royal consecration, royal head-sprinkling on the coronation ceremony Syn. มุรธาภิเษก, มุทธาภิเษก
สัปทน (n.) long-handled ceremonial umbrella
สัปทน (n.) long-handled ceremonial umbrella
ด้ายสายสิญจน์ (n.) ceremonial thread See also: holy thread Syn. สายสิญจน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then, the King will bestow the ceremonial wine to the Crown Prince,หลังจากนั้น พระราชาจะมอบมงกุฎให้แก่เจ้าชาย
And it means the ceremony of the first night together, after they eat and drink the ceremonial wine and food.และมันหมายความว่าพีธีนี้จะทำในคืนแรกที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
Crown Prince please bow and present the ceremonial tributeเจ้าชายโปรดคำนับและมอบของขวัญ
Father of Crown Princess. Please present ceremonial speech to the Crown Princessบิดาของเจ้าหญิงรัชทายาท ได้โปรดกล่าวต่อ เจ้าหญิงรัชทายาท
Mother of Crown Princess. Please present ceremonial speech to the Crown Princessมารดาของเจ้าหญิงรัชทายาท ได้โปรดกล่าวต่อ เจ้าหญิงรัชทายาท
Whether is it ceremonial Crown or whateverมันจะเป็นมงกุฏหรืออะไรก็ตาม
I had a 10kg ceremonial Crown on and my head felt like cracking.ฉันมีมงกุฏหนัก 10 กิโลอยู่บนหัวรู้สึกอย่างกับหัวจะแตก
There are still some unfinished ceremonial procedures, Jeonha (your Majesty)นี้ยังไม่เสร็จพิธีการนะเพคะ
Yah! There are still some unfinished ceremonial procedures...นี่ พิธีการยังไม่สิ้นสุด
Let's start with the ceremonial wine.เรามาเริ่มที่ไวน์สำหรับการฉลองก่อน
Battuta describes a ceremonial dinner followed by a display of martial skill.บัตตูต้า บรรยายถึงงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งตามมาด้วยการแสดงการต่อสู้
This is also highly indicative of a respectful, ceremonial treatment of the body.ซึ่งแสดงถึงพิธีการทำความเคารพต่อศพ

ceremonial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入场式[rù chǎng shì, ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ ㄕˋ, 入场式 / 入場式] ceremonial entry; opening procession
[dēng, ㄉㄥ, 豋] ceremonial vessel
品服[pǐn fú, ㄆㄧㄣˇ ㄈㄨˊ, 品服] costume; ceremonial dress (determining the grade of an official)
雅乐[yǎ yuè, ㄧㄚˇ ㄩㄝˋ, 雅乐 / 雅樂] formal ceremonial music of each succeeding Chinese dynasty starting with the Zhou; Korean a'ak; Japanese gagaku
[huī, ㄏㄨㄟ, 袆 / 褘] a queen's ceremonial gowns
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
丧荒[sāng huāng, ㄙㄤ ㄏㄨㄤ, 丧荒 / 喪荒] mourning ceremonial

ceremonial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下襲[したがさね, shitagasane] (n) (arch) (See 半臂,袍) garment worn under the hanpi undergarment or hou robe in court ceremonial dress
儀刀[ぎとう, gitou] (n) ceremonial sword
儀式用[ぎしきよう, gishikiyou] (adj-no) ceremonial
儀装[ぎそう, gisou] (n) ceremonial equipment
冠婚葬祭[かんこんそうさい, kankonsousai] (n) (See 元服,婚礼,祭祀,葬儀) important ceremonial occasions in family relationships; (P)
勧請[かんじょう, kanjou] (n,vs) (1) praying for the coming of a deity; (2) (See 分霊) ceremonial transfer of a divided tutelary deity to a new location
十二単[じゅうにひとえ, juunihitoe] (n) (1) twelve-layered ceremonial kimono (worn by a court lady); (2) ajuga (Ajuga nipponensis); bugle
四股[しこ, shiko] (n) sumo wrestler ceremonial leg raising and stomping
大嘗会[だいじょうえ, daijoue] (n) (See 大嘗祭) banquet on the occasion of the first ceremonial offering of rice by the newly-enthroned emperor
大嘗祭[だいじょうさい;おおにえのまつり;おおなめまつり, daijousai ; oonienomatsuri ; oonamematsuri] (n) (See 新嘗祭) first ceremonial offering of rice by newly-enthroned Emperor
巫女舞[みこまい, mikomai] (n) shrine maiden's ceremonial dance (in kagura)
烏犀帯[うさいたい, usaitai] (n) (obsc) type of leather belt worn with ceremonial court dress and decorated with a rhinoceros horn
熨斗目[のしめ, noshime] (n) variety of ceremonial dress made of intertwined cloth and silk threads
盛り砂;盛砂[もりずな, morizuna] (n) ceremonial piles of sand (placed on both sides of an entrance to greet an important personage)
肩衣[かたぎぬ, kataginu] (n) (1) (See 素襖) sleeveless ceremonial robe for samurai (replacing the Muromachi period suou); (2) (arch) sleeveless robe worn by commoners
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko
起龕[きがん, kigan] (n) {Buddh} ceremonial removal of the coffin from the house (lay person) or temple (priest) (Zen Buddhism)
送り火[おくりび, okuribi] (n) ceremonial bonfire (seeing off the spirits on the final night of O-Bon)
面綱[おもづな, omoduna] (n) (1) (obs) bridle made from knotted rope or leather; (2) multi-coloured rope ceremonial garland, placed on cattle, large rocks, etc.
食事会[しょくじかい, shokujikai] (n) (1) dinner party; ceremonial dinner; (2) dinner meeting (or lunch, breakfast)
儀式主義[ぎしきしゅぎ, gishikishugi] (n,adj-no) ritualism; ceremonialism
形式上[けいしきじょう, keishikijou] (adj-no) in form; ceremonial; for form's sake; pro forma
破魔弓[はまゆみ, hamayumi] (n) (ceremonial) bow used to drive off evil; toy bow and arrow
破魔矢[はまや, hamaya] (n) (ceremonial) arrow used to drive off evil
結納[ゆいのう, yuinou] (n,vs) engagement gift; (ceremonial) exchange of engagement gifts

ceremonial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กฐิน[n.] (kathin) EN: kathin ; kathin ceremony ; kathin offerings ; kathina ; gift of robes ; the ceremonial presentation of robes to Buddhist monks ; annual robe-presentation ceremony ; post-retreat robe-presentation ; post lenten robe-offering FR: cérémonies du Kathin [fpl]
ไข่ขวัญ[n.] (khaikhwan) EN: ceremonial boiled egg ; peeled egg used in some local ceremonies FR:
กรวดน้ำ[v.] (krūatnām) EN: pour water slowly onto the ground or a vessel ; pour ceremonial water as a sign of dedication of merit to the departed FR:
ลงสรง[v.] (longsong) EN: bathe ; take a bath ; have a ceremonial bath FR:
มงคลสูตร[n.] (mongkhonlas) EN: sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel ; auspicious and holy ceremonial yarn or string FR:
มุรธาภิเษก ; มูรธาภิเษก[n.] (murathāphis) EN: Royal ceremonial bath of purification FR:
มุทะลุ[n.] (mutthāphisē) EN: Royal ceremonial bath of purification head-sprinkling FR:
งาสาน[n.] (ngāsān) EN: ceremonial fan used by a high-rank monk ; ivory fan FR:
ปะรำพิธี[n. exp.] (param phith) EN: ceremonial pavilion ; ceremony stand FR:
พิธี[n.] (phithī) EN: ceremony ; rite ; ritual ; custom ; formality FR: cérémonie [f] ; rite [m] ; rituel [m] ; cérémonial [m]
พิธีการ[n.] (phithīkān) EN: protocol ; ceremony ; rite ; formal procedure FR: protocole [m] ; cérémonial [m] ; rite [m] ; formalités [fpl]
สัปทน[n.] (sappathon) EN: ceremonial brightly coloured umbrella used in ordination festivities ; long-handled ceremonial umbrella ; ceremonial parasol used to signify royal rank ; ceremonial umbrella used to signify royal rank FR:
ตะบองเพชร[n.] (tabøngphet) EN: sugar palm leaf ; ceremonial palm leaf with one end knotted into triangle FR:
ตาลปัตร[n.] (tālapat) EN: talipot fan ; monk’s ceremonial fan ; ceremonial fan ; fan made of palm-leaves FR:

ceremonial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn
Festakt {m}ceremonial act

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ceremonial
Back to top