ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unceremonious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unceremonious*, -unceremonious-

unceremonious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unceremonious (adj.) ที่ขัดจังหวะในสถานการณ์ที่มีพิธีรีตอง See also: ซึ่งฉุกละหุก, ซึ่งเร่งรีบ Syn. hasty, discourteous
unceremonious (adj.) ที่เป็นกันเอง See also: ซึ่งไม่มีพิธีรีตอง, ซึ่งไม่มีพิธีการ Syn. aprupt, informal, unceremonial Ops. courteous
unceremoniously (adj.) อย่างเป็นกันเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The unceremonious humiliating way you ran me out of the agency?อย่างไม่ไว้หน้ากันเลย เนี่ยนะ
I will be unceremoniously eliminated.ผมก็จะถูกกำจัดแบบไม่มีพิธีรีตรองอะไร
Before I was unceremoniously pinched, I found out that the raw Uranium used to processผมเจอแร่ยูเรเนี่ยมดิบ ที่ใช้วางยาพิษเชนถูกสกัดจาก...
He went from choking and carrying fit men to their watery graves to drowning and dumping smaller victims unceremoniously.เขาเปลี่ยนจากทำให้ขาดอากาศตาย และเหยื่อที่แข็งแรงเป็นสุสานใต้น้ำ จับกดน้ำและทิ้งศพเหยื่อที่ตัวเล็กลง อย่างเร่งรีบ
I was whiping because Richard Parker left me... so unceremoniously.ผมร้องไห้เพราะริชาร์ด พาร์คเกอร์จากผมไป โดยไม่มีการร่ำลา
Was unceremoniously detained.กักขังอย่างเป็นกันเอง
I see that time before me... and I've been feeling the urge to make some plays... before the great cosmic Pete comes to cut my throat unceremoniously and I gurgle my last breath.ผมเห็นช่วงเวลานั้นก่อนผม... แล้วมันทำให้ผมรู้สึกอยากจะ... ก่อนที่มันจะขยายวงกว้าง จนตัดคอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unceremonious
Back to top