ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

idly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *idly*, -idly-

idly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
idly (adv.) อย่างเกียจคร้าน See also: อย่างขี้เกียจ, อย่างเอ้อระเหย Syn. infolently, lazily, slothfully
English-Thai: Nontri Dictionary
idly(adv) อย่างเกียจคร้าน,อย่างเหลวไหล,อย่างเปล่าๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะพัด (adv.) spreading out rapidly and endlessly See also: without stopping Syn. สะพัด
ทะลักทลาย (v.) flow rapidly See also: flood Syn. ทะลัก
ผ็อย (adv.) rapidly See also: suddenly, at once, quickly, instantly Syn. ผล็อย
ผับ (adv.) rapidly in succession See also: staccato, in staccato
พวยน้ำ (n.) column of water moving rapidly into the air
พูดรัว (v.) speak rapidly and clearly Ops. พูดยานคาง
ระทวย (adv.) languidly See also: weakly
ระรัว (v.) beat rapidly See also: tremble, shiver, palpitate, shake Syn. สั่น, สั่นสะเทือน, รัว
สวยหรู (adv.) splendidly See also: gorgeously, sumptuously Syn. สวยงาม
เชี่ยว (adv.) rapidly See also: swiftly, strongly Syn. แรง Ops. เอื่อย, ช้า
เชี่ยวกราก (adv.) rapidly See also: swiftly
แผล็บ (adv.) very rapidly See also: very quickly Syn. แว็บ
โพรก (adv.) flaccidly See also: loose Syn. หย่อน, หลวม, หลวมโพรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or you can sit idly and bleed out on the floor.หรือแกจะนั่งอยู่เฉยๆ รอให้เลือดไหลเต็มพื้น.
I can't sit idly by.จะเอาแต่นั่งเฉื่อยไม่ได้
I am not going to sit idly by anymore.ผมจะไม่นิ่งเฉย.. อีกแล้ว
After all, how could, god stand idly by.หลังจากทุกสิ่งทุกอย่าง เขากลับเฝ้าดูอย่างเกียจคร้าน
And standing by idly is not an option either.การนิ่งเฉยก็ไม่ใช่ทางเลือก
Pray to the same gods who idly stood by... as my wife and my children were stricken by disease.พวกเทพ ที่เกียจคร้านไม่ยอมช่วยยาม... ...เมียและลูกๆของข้า ล้มป่วย
You see, I'm not allowed to help, just idly sit by while my girlfriend gets sacrificed on an altar of blood.นายก็เห็นนิ ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ช่วย แค่นั่งรออย่างโง่ๆ ในขณะที่ แฟนของฉันกำลังถูกสังเวยด้วยเลือด
We can't just sit idly by.เราไม่สามารถอยู่เฉยได้
I'm just saying, would man's best friend stand idly by while his master was attacked?ฉันแค่พูดเฉยๆ เพื่อนที่แสนดีของเขา ยืนขี้เกียจในขณะที่เจ้านายถูกทำร้ายงั้นเหรอ
Even if you two are potentially ruining your lives as I stand idly by, it's your choice.ถึงแม้ว่าเธอทั้งสองคนจะทำลายชีวิตตัวเองก็ตาม ฉันจะอยู่ตรงนี้โดยไม่ทำอะไรเลย นี่แหละทางเลือกของเทอ
The humans slaughter each other in droves while you idly fret.มนุษย์ฆ่ากันเป็นผักปลา โดยที่เจ้าได้แต่นั่งทนดูไปวันๆ
You can stand idly by as poor April takes her final breath.ให้เอพริลที่น่าสงสารหลับไป\ พร้อมกับลมหายใจสุดท้าย

idly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, 方兴未艾 / 方興未艾] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong
星驰[xīng chí, ㄒㄧㄥ ㄔˊ, 星驰 / 星馳] rapidly
激增[jī zēng, ㄐㄧ ㄗㄥ, 激增] rapidly increasing
疾书[jí shū, ㄐㄧˊ ㄕㄨ, 疾书 / 疾書] scribble rapidly
淋漓尽致[lín lí jìn zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, 淋漓尽致 / 淋漓盡致] thoroughly; vividly; with great eloquence

idly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドゥリ;アイドリ[, aidouri ; aidori] (adv) idly
便々;便便[べんべん, benben] (adj-t,adv-to) (1) protuberant; paunchy; (adv-to) (2) idly
徒に;徒らに[いたずらに, itazurani] (adv) (uk) in vain; uselessly; aimlessly; idly
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly
がっしり[, gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P)
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P)
すくすく;すくすくと[, sukusuku ; sukusukuto] (adv) (on-mim) quickly; fast; rapidly
スコスコ[, sukosuko] (adv) (1) (on-mim) repeatedly; leaving no stone unturned; walking rapidly; (n,vs) (2) (col) (on-mim) masturbation
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P)
だらり;だらん[, darari ; daran] (adv-to) (on-mim) languidly; loosely
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly
どしどし[, doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P)
どんどん[, dondon] (adv-to,adv) (1) (on-mim) drumming (noise); (2) rapidly; steadily; (P)
のそのそ[, nosonoso] (adv,adv-to,vs) (on-mim) (See のっそり) slowly; heavily; stolidly
のそりのそり[, nosorinosori] (adv,adv-to) (See のそのそ) slowly; stolidly; heavily; lumpingly
のらくら[, norakura] (adv,adv-to) (on-mim) (See のらりくらり) vaguely; idly; lazily; aimlessly
のんべんだらり[, nonbendarari] (adv-to) idly; sluggishly; doing nothing
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly
ばっさばっさ[, bassabassa] (adv-to,adv) rapidly; flapping wings
ばっと[, batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly
ぱっと[, patto] (adv,vs) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly; (P)
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P)
ぶらっと[, buratto] (adv) (1) (See ぶらぶら・1) limply; (2) idly; (3) aimlessly
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly
ぼそっと;ぼさっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
まざまざ[, mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly
切実に[せつじつに, setsujitsuni] (adv) strongly; keenly; vividly; sincerely; urgently
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure
吹っ飛ばす;ふっ飛ばす[ふっとばす, futtobasu] (v5s) (1) to blow off something (strongly); (2) to blow off one's worries; to brush away one's worries; (3) to accomplish a task very rapidly; (4) to drive (a car) at full speed
怖ず怖ず[おずおず, ozuozu] (adv-to) (uk) timidly; nervously; with nervous diffidence; trembling with fear
急に[きゅうに, kyuuni] (adv) (1) swiftly; rapidly; (2) suddenly; abruptly; immediately
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously
打っ飛ばす;ぶっ飛ばす[ぶっとばす, buttobasu] (v5s,vt) (1) to strike (as to send flying); to beat; to knock; (2) to jump with force; to leap; (3) to accomplish a task very rapidly; (4) to drive at full speed (e.g. a car)
水も滴る;水もしたたる[みずもしたたる, mizumoshitataru] (exp,v5r) splendidly handsome
激減[げきげん, gekigen] (n,vs) dropping sharply; decreasing rapidly; (P)
生き生き(P);活き活き[いきいき, ikiiki] (adv,adv-to,vs) vividly; lively; (P)
腹を割って話す[はらをわってはなす, harawowattehanasu] (exp,v5s) (See 腹を割って) to speak frankly; to speak unreservedly; to open up to each other; to talk candidly; to speak by laying everything on the table; to talk straight from the gut; to have a heart-to-heart talk
遠慮気味[えんりょぎみ, enryogimi] (n,adj-na,adj-no) somewhat reserved (diffident); shyly; timidly; retiringly; in a retiring (reserved) manner

idly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นิ่งเฉยดูดาย[v. exp.] (ningchoēi d) EN: stand by idly ; remain indifferent to FR: rester les bras croisés
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ฉับ ; ฉับ ๆ = ฉับๆ[adv.] (chap ; chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly ; rapidly FR: soudainement ; abruptement
ชัดแจ้ง[adv.] (chat jaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly FR: clairement ; distinctement ; nettement ; lisiblement 
เชี่ยวกราก[adv.] (chīokrāk) EN: rapidly ; swiftly FR:
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely ; fast ; right down FR: rapidement
ฮวบฮาบ[adv.] (hūap-hāp) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; all of a sudden FR:
แกร่ว[adv.] (kraēo) EN: wearily ; listlessly ; languidly FR:
กระจะ[adj.] (kraja) EN: distinct ; obvious ; open ; clear ; manifest ; distincly ; vividly FR: distinct ; évident ; manifeste
กราก[adv.] (krāk) EN: rapidly FR:
เล่อล่า[adv.] (loēlā) EN: foolishly ; stupidly ; like a dolt FR:
หมับ ๆ = หมับๆ[adv.] (map-map) EN: swiftly ; quickly ; rapidly FR:
หมุบ[adv.] (mup) EN: swiftly ; fast ; rapidly FR:
แน่น[adv.] (naen) EN: tightly ; securely ; solidly ; firmly ; fast FR:
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily FR: solidement ; fermement
โง่แกมหยิ่ง[adj.] (ngōkaēmying) EN: fatuous ; stupidly conceited FR:
เป็นคุ้งเป็นแคว[adv.] (penkhungpen) EN: dramatically ; vividly ; interminably FR:
เป็นตัวเป็นตน[adv.] (pentūapento) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly FR: en chair et en os
เป็นตุเป็นตะ[adv.] (pentupenta) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically ; convincongly FR:
ผับ ; ผับ ๆ = ผับๆ[X] (phap ; phap) EN: rapidly ; quickly FR:
แผล็บ[adv.] (phlaep) EN: very rapidly FR: rapidement ; très vite ; en très peu de temps ; en moins de rien
แผล็บ ๆ = แผล็บๆ[adv.] (phlaep-phla) EN: very rapidly ; very quickly ; in a flash FR: rapidement ; très vite ; en très peu de temps ; en moins de rien
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
ผ็อย[adv.] (phǿi) EN: rapidly FR:
พูดรัว[v. exp.] (phūt rūa) EN: speak rapidly and clearly FR:
พูดตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt trongp) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly ; speak bluntly ; speak frankly FR: parler ouvertement ; parler franchement ; appeler un chat un chat
เปิดเผย[adv.] (poētphoēi) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.) FR: ouvertement ; franchement
ปราด ; ปร๊าด[adv.] (prāt) EN: fast ; swiftly ; quicly ; rapidly FR:
ปร๋อ[adv.] (prø) EN: speedily ; rapidly ; energitically FR:
ปุ๊บ[adv.] (pup) EN: suddenly ; promptly ; instantly ; immediately ; rapidly ; abruptly FR:
ระเห็จ[v.] (rahet) EN: flee ; rush ; go rapidly FR: fuir
ระรัว[v.] (rarūa) EN: beat rapidly FR:
ระทวย[adv.] (rathūay) EN: languidly FR:
รัว[v.] (rūa) EN: beat repeatedly ; beat rapidly ; shoot continuously ; roll ; shake ; vibrate ; quicker FR: rythmer ; cadencer
รัวกระสุนใส่[v. exp.] (rūa krasun ) EN: fire rapidly (at) ; fire a hail of bullets (at) FR:
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously FR: soudainement ; promptement ; rapidement
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment
สะเด็ด[v.] (sadet) EN: drain ; be wrung dry ; be dried ; be drained ; dry rapidly FR: essorer ; assécher

idly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
morbid {adv}morbidly
stinkend {adv}fetidly
dick {adv}turbidly
trübe {adv}turbidly
klebrig {adv}viscidly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า idly
Back to top