ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lazily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lazily*, -lazily-

lazily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lazily (adv.) อย่างเกียจคร้าน See also: อย่างขี้เกียจ, อย่างเฉื่อยชา Syn. idly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Spend your life lazily avoiding difficulties, and you'll never amount to anything.แต่ถ้าลูกใช้ชีวิตอย่างเกียจคร้าน ลูกก็จะไม่ได้อะไรเลย

lazily ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懒洋洋[lǎn yāng yāng, ㄌㄢˇ ㄧㄤ ㄧㄤ, 懒洋洋 / 懶洋洋] lazily
徐缓[xú huǎn, ㄒㄩˊ ㄏㄨㄢˇ, 徐缓 / 徐緩] slow; sluggish; lazily; to slow down

lazily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のらくら[, norakura] (adv,adv-to) (on-mim) (See のらりくらり) vaguely; idly; lazily; aimlessly
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
ぼそっと;ぼさっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lazily
Back to top