ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offended

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offended*, -offended-

offended ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offended (adj.) ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง Syn. vexed, provoked
offendedly (adv.) อย่างขุ่นเคือง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคืองแค้น (v.) be offended See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant Syn. แค้นเคือง, อาฆาต, โกรธแค้น
แค้นเคือง (v.) be offended See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant Syn. อาฆาต, โกรธแค้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your girlfriend seemed pretty offendedดูเหมือนแฟนคุณไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I apologize if I offended you.ฉันขอโทษถ้าฉันโกรธคุณ
Of those who, for whatever reason, have offended them.แก่พวกที่ต่อต้าน พวกมัน
If I offended you... then I am sorry.ถ้าผมโกรธคุณ ... แล้วฉันขอโทษ
Three of those judges didn't even like him. They were offended by him.กรรมการ 3 คนไม่ชอบเขา
I'm sorry if I offended you.ฉันขอโทษด้วยที่ทำให้คุณเคือง
Oh, forgive me if I offended you.อ้อ ขอโทษด้วยที่ดูถูกคุณ
Some are desperate for this cure while others are offended by the very idea of it.ท่านรัฐมนตรีจะมีปัญหากับเราไหม
But if he offended the Catholic Church..แต่ถ้าเขาล่วงเกินคริสตจักร
I'm sorry if what I said before offended you.ฉันขอโทษ ถ้าสิ่งที่พูดก่อนหน้านี้ จะทำให้คุณโกรธเคือง
What do you mean "if" it offended me?หมายถึงอะไร "ถ้า" มันทำให้ ฉันโกรธเคือง
That it offended her!นั่นทำให้ เธอโกรธเคือง!
I mean that, that it offended you.ฉันหมายถึง, มันทำให้คุณโกรธเคือง

offended ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 生气 / 生氣] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation

offended ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with)
物も言い様で角が立つ;物も言いようで角が立つ[ものもいいようでかどがたつ, monomoiiyoudekadogatatsu] (exp,v5t) (id) Harsh words make the going rough; People may be offended (or not) by the way you speak
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry
小腹が立つ[こばらがたつ, kobaragatatsu] (exp,v5t) to be slightly offended; to be somewhat irritated
頭に来る;頭にくる[あたまにくる, atamanikuru] (exp,vk) to get mad; to be highly offended; to get pissed off; to get angry; to lose one's cool

offended ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดใจ[adj.] (bātjai) EN: offended FR:
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily irritated ; easily offended ; peevish FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore FR: douloureux ; endolori
ขัดใจ[v.] (khatjai) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
เคืองแค้น[v. exp.] (kheūang kha) EN: be offended ; harbour a grudge against FR:
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious ; be irrated ; be vexed FR: être mécontent ; être en colère ; être furieux ; grogner
ขุ่นแค้น[v.] (khunkhaēn) EN: ressent ; feel offended (by) ; take ,offense (at) ; feel hurt FR:
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; fly off the handle (id.) FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater ; être en rogne (fam.)
โกรธแค้น[v.] (krōt khaēn) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate ; outrage FR:
โกรธเคือง[v. exp.] (krōt kheūan) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be angered FR:
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious FR:
น้อยใจ[adj.] (nøijai) EN: offended FR:
น้อยเนื้อต่ำใจ[v.] (nøineūatamj) EN: feel offended FR:
แสลงใจ[v.] (salaēngjai) EN: feel hurt ; be offended FR:
ทำให้เคือง[v.] (thamhai khe) EN: offend (make someone offended) FR: choquer ; offenser

offended ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nicht geschädigt {adv}unoffendedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offended
Back to top