ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aggrieve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aggrieve*, -aggrieve-

aggrieve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggrieve (vt.) ทำให้เศร้าโศก
aggrieved (adj.) ซึ่งเสียใจ See also: เศร้าโศก
English-Thai: HOPE Dictionary
aggrieved(อะกรีฟวดฺ') adj. เสียใจ, ได้รับอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, ถูกรุกราน -aggrievedness n., Syn. sorrowful
English-Thai: Nontri Dictionary
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aggrieved partyคู่กรณีฝ่ายที่เสียหาย [ดู party aggrieved] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dobby feels most aggrieved, sir.ด๊อบบี้รู้สึกเศร้าใจมากครับ
They say in a mining village, there are aggrieved ghosts drifting around.พวกเขาพูดกันในหมู่บ้างเหมืองฯ, ว่ามีผีที่เศร้าโศกเร่ร่อนอยู่โดยรอบ
For all the ways I have dismayed, aggrieved, or failed you,ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันอาจจะ ทำให้เธอเสียใจ หรื่อทำให้เธอผิดหวัง
You keep an eye out for our aggrieved drug dealer.ส่วนคุณคอยตามดูพ่อค้ายาแล้วกัน

aggrieve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心外千万[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable

aggrieve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; harbour a grudge ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle ; be vengeful FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager

aggrieve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschädigte {m,f}; Geschädigteraggrieved party

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aggrieve
Back to top