ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

funniness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *funniness*, -funniness-

funniness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
funniness (n.) ความขบขัน See also: ความตลก Syn. amusement, comicality, humorousness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But boys don't like girls for funniness.แต่ผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงที่ตลก
But, Jas, you said boys don't rate girls for funniness.แต่แจส เธอบอกว่า ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงตลกนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า funniness
Back to top