ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hazardous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hazardous*, -hazardous-

hazardous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hazardous (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย See also: ที่เป็นอันตราย Syn. dangerous, perilous, risky Ops. safe, secure, unhazardous
hazardously (adv.) อย่างเป็นอันตราย Syn. dangerously, perilously, riskily Ops. safely, securely, unhazardously
English-Thai: HOPE Dictionary
hazardous(แฮซ'เซิร์ดดัส) adj. เสี่ยง,เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เสี่ยงดวง,ตามดวง, See also: hazardousness n., Syn. perilous
English-Thai: Nontri Dictionary
hazardous(adj) มีอันตราย,เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hazardous contractสัญญาที่มีความเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hazardous เสี่ยงอันตราย คุณศัพท์ที่ใช้ขยายความที่มีโอกาสเสี่ยงภัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น บริเวณเก็บแก๊สเชื้อเพลิง ถือว่าเป็น Hazardous Area [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous wastesของเสียอันตราย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's your job to watch for toys that could be hazardous to kids.งานของนายคือ เฝ้าระวังของเล่น ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก ไม่ให้หลุดออกไป
You know studies indicate that smoking can be hazardous to your health.สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Told you smoking could be hazardous to your health.บอกแล้วสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
But you, veteran warriors, wouldn't be interested in such a hazardous journey as that taken by an old Greek historian.แต่เจ้า นักรบที่เจนศึก กลับไม่กล้าผจญภัยเสี่ยงตาย เหมือนนักประวัติศาตร์ชาวกรีกแก่ๆคนนึง
It could be hazardous to your health--มันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
I understand how hazardous this plan might be.หม่อมฉันเข้าใจดีว่ามันอันตรายที่จะใช้แผนนี้.
Being my girlfriend is hazardous to your health.เป็นแฟนชั้น เสี่ยงอันตรายนะ
The National Guard has informed us that an extremely hazardous ash cloud is headed for Las Vegas.กองกำลังป้องกันประเทศได้แจ้งเตือนเราว่า กลุ่มเมฆขี้เถ้าอันตราย กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ เมืองลาสเวกัส
This shelter has been designated as a hazardous zone. Please evacuate to a safety zone as soon as possible. I repeatหลุมหลบภัยแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อันตราย กรุณาทำการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยด่วน ขอย้ำ...
But a general by the name of Garza has overthrown a hazardous governmentนายพลการ์ซ่า คุมเสียงรัฐบาลบนเกาะนั้นกว่าครึ่ง
Now, if customers don't have hazardous spills, mislabeled product, surly employees to distract them, well, they may start to enjoy their time here.ตอนนี้ ถ้าลูกค้าไม่มีรอยน้ำหกบนพื้น หรือสินค้าที่ติดป้ายผิด แน่นอนพวกพนักงานก็จะมากวนเขาพวกเขา พวกเขาอาจเริ่มสนุกกับที่นี่
University keeps all the hazardous materials over here.มหาวิทยาลัยเก็บวัตถุอันตรายทุกอย่างไว้ที่นี่

hazardous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危险品[wēi xiǎn pǐn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 危险品 / 危險品] hazardous materials

hazardous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
劇物[げきぶつ, gekibutsu] (n) (covered by 劇物取締法) hazardous substance
危険物[きけんぶつ, kikenbutsu] (n) hazardous materials; dangerous goods; explosives; combustibles
極限作業ロボット[きょくげんさぎょうロボット, kyokugensagyou robotto] (n) robot for hazardous conditions
冒険的[ぼうけんてき, boukenteki] (adj-na) adventurous; risky; hazardous; perilous
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel

hazardous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; harmful ; perilous ; venturesome FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ขยะอันตราย[n. exp.] (khaya antar) EN: hazardous waste FR: déchet dangereux [m]
ขยะพิษ[n. exp.] (khaya phit) EN: hazardous waste FR: déchet dangereux [m] ; déchet toxique [m]
ของเสียอันตราย[n. exp.] (khøngsīa an) EN: hazardous waste FR: déchets dangereux [mpl]
ล่อแหลม[v.] (lølaēm) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux
มีอันตราย[adj.] (mī antarāi) EN: dangerous ; hazardous FR: dangereux
งานเสี่ยงอันตราย[n. exp.] (ngān sīeng ) EN: hazardous employment ; hazardous work FR: travail dangereux [m]
เป็นภัย[adj.] (pen phai) EN: dangerous ; harmful ; hazardous FR: nocif ; nuisible
สินค้าอันตราย[n. exp.] (sinkhā anta) EN: hazardous goods FR:
การจัดการของเสียอันตราย[n. exp.] (kān jatkān ) EN: hazardous-waste management FR: gestion des déchets dangereux [f]

hazardous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefahrstoff {m}hazardous material; HAZMAT
Sondermüll {m}hazardous waste
Gefährlichtkeit {f}hazardousness
riskant; gefährlich; gewagt {adj}hazardous
riskant {adv}hazardously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hazardous
Back to top