ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apostate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apostate*, -apostate-

apostate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apostate (n.) ผู้ที่เลิกศรัทธา Syn. defector, betrayer
English-Thai: Nontri Dictionary
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's an apostate of hell. She'll die before permitting this.เธอเป็นมาจากนรก เธอจะตายก่อนเรื่องนี้จะเกิดขึ้น
When you meet the Apostate you are commanded to "strike the necks."เมื่อได้เผชิญหน้ามันผู้บุกรุก_BAR_ จงประหารมันให้เรียบ
Apostates like those in this blood cult we're dealing with might claim to act in the cause of freedom, but more often their only aim is seizing power for themselves.จับตาพวกนอกรีดดังเช่นผู้ใช้มนตราโลหิต เป็นสิ่งที่เราทำ พวกมันมองว่า เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสระภาพ แต่หลายครั้งที่เป้าหมายเปลี่ยนไป เพื่อขยายพลังอำนาจของตนเอง
Since when do we negotiate with apostates?เราต่อรองกับพวกที่สิ้นศรัทธาต่อเรา ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน

apostate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堕落坊主[だらくぼうず, darakubouzu] (n) apostate priest
背教者[はいきょうしゃ, haikyousha] (n) apostate; renegade

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apostate
Back to top