ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

patchily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *patchily*, -patchily-

patchily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
patchily (adv.) ตรงนั้นตรงนี้ See also: ที่โน่นที่นี่ Syn. scatteringly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า patchily
Back to top