ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hare*, -hare-

hare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hare (n.) กระต่ายป่า เป็นสัตว์ในตระกูล Lepus
hare (vi.) วิ่งอย่างรวดเร็ว See also: เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
hare and hounds (n.) กีฬาสุนัขล่ากระต่าย
harebell (n.) พืชไม้ดอกรูประฆัง มีสีน้ำเงิน เป็นพืชจำพวก Campanula rotundifolia Syn. bluebell
harebrained (adj.) โง่เง่า Syn. foolish, silly, stupid Ops. meaningful, sensible
harelip (n.) ปากแหว่งหรือปากโหว่แต่กำเนิด
harem (n.) กลุ่มผู้หญิงในบ้านของคนมุสลิม
harem (n.) ส่วนของบ้านคนมุสลิมสำหรับให้ผู้หญิงอยู่ See also: ฮาเร็ม
English-Thai: HOPE Dictionary
hare(แฮร์) n. กระต่ายป่า
hare and houndsกีฬาสุนัขล่ากระต่าย
hare krishnan. ศาสนาที่ดัดแปลงมาจากศาสนาฮินดูโดยยึดหลักคำสอนในหนังสือVeda
harebrainedadj. เลินเล่อ,ประมาท., See also: harebrainedness n., Syn. hairbrained.
harelip(แฮร์'ลิพ) n. ปากแหว่งหรือปากโหว่แต่กำเนิด.
harem(แฮ'เรม) n. พระราชวังหลัง,พวกนางสนมหรือนางบำเรอ,ภรรยาและอนุภรรยา, Syn. haram,hareem
English-Thai: Nontri Dictionary
hare(n) กระต่ายป่า
harebrained(adj) เลินเล่อ,ประมาท,สะเพร่า,บ้าบิ่น,ขาดสติ
harelip(n) ปากแหว่ง
harem(n) ฮาเร็ม,นางสนม,นางบำเรอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
harelip; cheiloschisis; cleft lip; stomatoschisis; stomoschisisปากแหว่ง [มีความหมายเหมือนกับ cleft lip, single] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haremฮาเร็ม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากแหว่ง (adj.) harelip See also: cleft palate, harelipped
ปากแหว่ง (adj.) harelip See also: cleft palate, harelipped
ฮาเร็ม (n.) harem
herring (n.) ปลาทะเลชนิดหนึ่ง อาสัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ มีชื่อในภาษาละตินว่า Clupea harengus See also: ปลาเฮริง
กั้นแบ่ง (v.) share See also: divide among Syn. กั้น, แบ่ง, แยก Ops. รวม
ถือหุ้น (v.) hold shares See also: own shares Syn. มีหุ้น, มีหุ้นส่วน
มีหุ้น (v.) hold shares See also: own shares Syn. มีหุ้นส่วน
มีหุ้นส่วน (v.) hold shares See also: own shares Syn. มีหุ้น
ร่วมทุกข์ (v.) share the troubles (of) See also: share the sufferings (of) Ops. ร่วมสุข
ร่วมสุข (v.) share the happiness Ops. ร่วมทุกข์
ลงหุ้น (v.) take shares of a company See also: form a partnership Syn. ร่วมหุ้น, ร่วมทุน
ส่วนแบ่ง (n.) share
ส่วนแบ่งการตลาด (n.) market share See also: market penetration Syn. ส่วนแบ่งตลาด
ส่วนแบ่งตลาด (n.) market share See also: market penetration Syn. ส่วนแบ่งการตลาด
สู่ (v.) share See also: partake, distribute
หาร (v.) share See also: divide, assign, distribute
หุ้น (n.) share See also: stock
หุ้นบุริมสิทธิ (n.) preference share
หุ้นส่วน (n.) share See also: part, hand, partnership
เข้าหุ้น (v.) share See also: go into partnership Syn. ร่วมหุ้น, ลงหุ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
So you shared interest with him?ดังนั้นคุณมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
There is something I want to share with youมีบางอย่างที่ฉันอยากแบ่งปันกับคุณ
We share a common interestพวกเรามีความสนใจทั่วไปร่วมกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
March Hare to Big Bopper.กระต่ายมีนาคม บิ๊ก บอเปอ
March Hare to Big Bopper.กระต่ายมีนาคม บิ๊ก บอเปอ กระต่ายมีนาคม บิ๊ก บอเปอ
Jesus, March Hare to Big Bopper.พระเยซู กระต่ายมีนาคม บิ๊ก บอเปอ
He left for Young Woo Won at the Hour of the Hare (5-7am).พระองค์ออกไปยูง วู วอนตอนยามกระต่าย (05.00-07.00) พะยะค่ะ
I have a wounded hare ...ฉันมีกระต่ายป่าที่ได้รับบาดเจ็บ
Thank you, Jesus, Santa Claus and Hare Krishna.ขอบคุณพระเยซู ซานตาคลอส กริชนะ
Then I'll take you to the Hare and the Hatter, but that's the end of it.งั้นฉันจะพาเธอไปหาเจ้ากระต่ายเดือนสาม กับช่างทำหมวก แต่แค่นั้นนะ
Then I'll take you to the Hare and the Hatter, but that's the end of it.ฉันจะพาเธอไปหาเจ้ากระต่ายเดือนสามกับช่างทำหมวกแล้วกัน แต่แค่นั้นนะ
Remember, share. It's share and share alike.โปรดจำไว้ว่าหุ้น มันร่วมกัน และร่วมกันเหมือนกัน
I'll share a secret with you.ฉันจะแบ่งปันความลับกับคุณ
He remembers his early struggles, shared by his two loyal comrades.เขาเคยร่วมรบกับเขา 2 สหาย ผู้จงรักภักดี
They share their food with them and help each other.พวกเขาแบ่งปันอาหารกัน และช่วยเหลือกัน

hare ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兔唇[tù chún, ㄊㄨˋ ㄔㄨㄣˊ, 兔唇] hare lip (birth defect)
票券[piào quàn, ㄆㄧㄠˋ ㄑㄩㄢˋ, 票券] a voucher; a share (certificate)
证卷[zhèng juàn, ㄓㄥˋ ㄐㄩㄢˋ, 证卷 / 證卷] a bond (banking); a share certificate; a unit trust
收盘价[shōu pán jià, ㄕㄡ ㄆㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, 收盘价 / 收盤價] closing price (of share, commodity etc); .
对价[duì jià, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, 对价 / 對價] consideration (in exchange for shares); a quid pro quo
份儿[fèn r, ㄈㄣˋ ㄖ˙, 份儿 / 份兒] degree; extent; allotted share
存户[cún hù, ㄘㄨㄣˊ ㄏㄨˋ, 存户 / 存戶] depositor (in bank or shares)
佃农[diàn nóng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄨㄥˊ, 佃农 / 佃農] tenant farmer; sharecropper
摊薄后每股盈利[tān bó hòu měi gǔ yíng lì, ㄊㄢ ㄅㄛˊ ㄏㄡˋ ㄇㄟˇ ㄍㄨˇ ˊ ㄌㄧˋ, 摊薄后每股盈利 / 攤薄後每股盈利] diluted earnings per share
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, 分享] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake
两手空空[liǎng shǒu kōng kōng, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ, 两手空空 / 兩手空空] empty-handed; fig. not receive any share
股权[gǔ quán, ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, 股权 / 股權] equity shares; stock right
[fèn, ㄈㄣˋ, 份] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy
份子[fèn zi, ㄈㄣˋ ㄗ˙, 份子] one's share of a gift price
份额[fèn é, ㄈㄣˋ ㄜˊ, 份额 / 份額] share; portion
兔子[tù zi, ㄊㄨˋ ㄗ˙, 兔子] hare; rabbit
缺嘴[quē zuǐ, ㄑㄩㄝ ㄗㄨㄟˇ, 缺嘴] harelip
野兔[yě tù, ㄧㄝˇ ㄊㄨˋ, 野兔] hare
散户[sǎn hù, ㄙㄢˇ ㄏㄨˋ, 散户 / 散戶] individual (shareholder); the small investor
闺房[guī fáng, ㄍㄨㄟ ㄈㄤˊ, 闺房 / 閨房] lady's chamber; boudoir; harem (in ancient Muslim states)
不分彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, 不分彼此] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms
占有率[zhàn yǒu lǜ, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ ㄌㄩˋ, 占有率] market share
市占率[shì zhàn lǜ, ㄕˋ ㄓㄢˋ ㄌㄩˋ, 市占率 / 市佔率] market share; abbr. for 市場佔有率|市场占有率
市场占有率[shì chǎng zhàn yǒu lǜ, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ ㄌㄩˋ, 市场占有率 / 市場佔有率] market share
合卺[hé jǐn, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣˇ, 合卺 / 合巹] to share nuptial cup; fig. to get married
卺饮[jǐn yǐn, ㄐㄧㄣˇ ˇ, 卺饮 / 巹飲] to share nuptial cup; fig. to get married
[ǒu, ㄡˇ, 耦] pair; mate; plowshare
[sì, ㄙˋ, 耜] plow; plowshare
[bì, ㄅㄧˋ, 鎞] plowshare; barb, lancet
[huá, ㄏㄨㄚˊ, 铧 / 鏵] plowshare; spade
优先认股权[yōu xiān rèn gǔ quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄖㄣˋ ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, 优先认股权 / 優先認股權] preemptive right (in share issue)
代价[dài jià, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄚˋ, 代价 / 代價] price; cost; consideration (in share dealing)
招股书[zhāo gǔ shū, ㄓㄠ ㄍㄨˇ ㄕㄨ, 招股书 / 招股書] prospectus (setting out share offer); offering circular
红利股票[hóng lì gǔ piào, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, 红利股票 / 紅利股票] scrip shares (issued as dividend payment)
抽签[chōu qiān, ㄔㄡ ㄑㄧㄢ, 抽签] to draw straws (to settle a dispute); a ballot (in share dealing)
个股[gè gǔ, ㄍㄜˋ ㄍㄨˇ, 个股 / 個股] share (in a listed company)
共享以太网络[gòng xiǎng yǐ tài wǎng luò, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 共享以太网络 / 共享以太網絡] shared Ethernet
共享带宽[gòng xiǎng dài kuān, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢ, 共享带宽 / 共享帶寬] shared bandwidth
共享软体[gòng xiǎng ruǎn tǐ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ, 共享软体 / 共享軟體] shareware
分担[fēn dān, ㄈㄣ ㄉㄢ, 分担 / 分擔] share responsibility

hare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
エシャロット;エシャレット[, esharotto ; esharetto] (n) shallot (fre
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying
カサレヴサ[, kasarevusa] (n) (See デモティキ) katharevousa (traditional literary form of modern Greek) (gre
シェア[, shiea] (n) (market) share; (P)
シェアード[, shiea-do] (n) shared
シェアードハブ[, shiea-dohabu] (n) {comp} shared hub
シェアードメモリ[, shiea-domemori] (n) {comp} shared memory
シェアードメモリー[, shiea-domemori-] (n) {comp} shared memory
シェアードライブラリ[, shiea-doraiburari] (n) {comp} shared library
シェアウェア[, shieauea] (n) {comp} shareware
シェアウエア[, shieauea] (n) shareware
シェアクロッパー[, shieakuroppa-] (n) share cropper
チャレンジ[, charenji] (n,vs) (See 挑戦) self-challenge; trying hard to do something; (P)
チャレンジャー[, charenja-] (n) challenger
チャレンジング[, charenjingu] (adj-f) challenging
ハーレム(P);ハレム[, ha-remu (P); haremu] (n) harem; (P)
ハーレムパンツ[, ha-remupantsu] (n) harem pants
ハレーション[, hare-shon] (n) halation (i.e. in photography, a halo-effect when additional light leaks out around the subject)
ハレー彗星;ハリー彗星[ハレーすいせい(ハレー彗星);ハリーすいせい(ハリー彗星), hare-suisei ( hare-suisei ); hari-suisei ( hari-suisei )] (n) Halley's comet
ハレルヤ[, hareruya] (n) hallelujah
ピクチャレスク[, pikucharesuku] (n) picturesque
マーケットシェア[, ma-kettoshiea] (n) market share
乗り合わす[のりあわす, noriawasu] (v5s,vi) to happen to ride together; to share a vehicle
乗り合わせる[のりあわせる, noriawaseru] (v1) to happen to ride together; to share a vehicle; to (operate a) carpool
乗合船;乗り合い船;乗合い船[のりあいぶね;のりあいせん, noriaibune ; noriaisen] (n) (1) ferryboat; ferry; passenger boat; (2) (esp. のりあいせん) shared fishing boat
値嵩株[ねがさかぶ, negasakabu] (n) high-priced stocks; blue-chip shares
催合う[もやう, moyau] (v5u) (arch) to co-operate (in enterprises); to hold in common; to share
優先株[ゆうせんかぶ, yuusenkabu] (n) preferred stock; preference shares
兎(P);兔;菟(iK)[うさぎ(P);ウサギ, usagi (P); usagi] (n) (uk) rabbit; hare; coney; cony; lagomorph (esp. leporids); (P)
兎口[すぐち, suguchi] (n) (obsc) harelip; cleft lip
兎欠;兎唇;兎脣(oK);兎口;欠唇;三つ口[いぐち(兎欠;兎唇;兎脣;欠唇);としん(兎唇;兎脣);みつくち(兎唇;兎口;三つ口);とけつ(兎欠), iguchi ( usagi ketsu ; mitsukuchi ; usagi shin ; ketsu kuchibiru ); toshin ( mitsuk] (n) (sens) harelip; cleft lip
共にする[ともにする, tomonisuru] (exp,vs-i) to do together; to share; to participate in
共同電話[きょうどうでんわ, kyoudoudenwa] (n) party line (telephone line shared by multiple subscribers)
共有[きょうゆう, kyouyuu] (n,vs,adj-no) share; joint ownership; co-ownership; (P)
共有フォルダ[きょうゆうフォルダ, kyouyuu foruda] (n) {comp} shared folder
共有鍵暗号方式[きょうゆうかぎあんごうほうしき, kyouyuukagiangouhoushiki] (n) {comp} shared key encryption
内廷[ないてい, naitei] (n) harem; inside the palace; the palace
出物腫れ物所嫌わず[でものはれものところきらわず, demonoharemonotokorokirawazu] (exp) (id) Necessity knows no law
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シェアードメモリ[しえあーどめもり, shiea-domemori] shared memory
シェアウェア[しえあうえあ, shieauea] shareware
共有[きょうゆう, kyouyuu] share (vs), joint ownership, co-ownership
共有メディア[きょうゆうメディア, kyouyuu medeia] shared (communication) medium
共有メモリ[きゅうゆうメモリ, kyuuyuu memori] shared memory
共有資源[きょうゆうしげん, kyouyuushigen] shared resources
共有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource
共用[きょうよう, kyouyou] share (vs), common use
共用仮想領域[きょうようかそうりょういき, kyouyoukasouryouiki] SVA, Shared Virtual Area
共用変数[きょうようへんすう, kyouyouhensuu] shared variable
商用版[しょうようはん, shouyouhan] commercial version (vs. shareware, e.g.)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
晴れる[はれる, hareru] Thai: อากาศแจ่มใส English: to be sunny
晴れる[はれる, hareru] Thai: ปลอดโปร่ง
晴れる[はれる, hareru] Thai: ฝนหยุดตก
[かぶ, kabu] Thai: หุ้น English: share

hare ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระต่าย[n.] (kratāi) EN: rabbit ; hare FR: lapin [m] ; lièvre [m]
กระต่ายป่า[n. exp.] (kratāi pā) EN: hare ; Siamese hare FR: lièvre [m]
กระต่ายป่า[n. exp.] (kratāi pā) EN: Siamese Hare FR:
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share ; unburden FR: alléger
แบ่งเบาภาระ[v. exp.] (baengbao ph) EN: lighten the load ; share the work ; share responsability (for) ; relieve someone of a burden FR:
แบ่งกันกิน[v. exp.] (baeng kan k) EN: share food FR:
แบ่งกันกิน[v. exp.] (baeng kan k) EN: split the profits ; share the spoils FR:
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks ; allocate work FR: répartir le travail
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute FR:
แบ่งส่วน[v. exp.] (baeng suan) EN: portion out ; share ; divide into parts ; apportion ; partition FR:
ใบหุ้น[n.] (baihun) EN: share certificate FR:
ใบถือหุ้น[n. exp.] (bai theū hu) EN: share certificate FR:
บาทบริจาริกา[n.] (bātbørijāri) EN: lady-in-waiting ; maidservant of the king ; lady of the king's harem FR:
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: words of a song ; libretto FR: paroles de chanson [fpl] ; livret [m]
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: paragraph ; stanza ; chapter FR: paragraphe ; chapitre
บทเรศ[n.] (bottharēt) EN: words of a song ; book ; libretto ; paragraph of verse ; stanza ; chapter, FR:
บูคาเรสต์[n. prop.] (Būkhārēt ) EN: Bucharest FR: Bucarest
บุหงาส่าหรี[n. exp.] (bu-ngā sārī) EN: Citharexylum spinosum FR: Citharexylum spinosum
แชร์[n.] (chaē) EN: share FR:
แชร์ ; แช[v.] (chaē) EN: share FR: partager
แชร์แวร์[n.] (chaēwaē) EN: shareware FR:
ชัยชน โลว์เจริญกุล[n. prop.] (Chaichon Lō) EN: Chaichon Locharernkul FR: Chaichon Locharernkul
ใช้ร่วมกัน[v. exp.] (chai ruam k) EN: share FR: partager
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
เฉลี่ยค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chalīa khāc) EN: share the expenses FR:
ช้อนหุ้น[v. exp.] (chøn hun) EN: accumulate shares ; accumulate stocks FR:
ดัชนีหุ้น[n. exp.] (datchanī hu) EN: share index FR:
ดัชนีราคาหุ้น[n. exp.] (datchanī rā) EN: share index FR:
ไฟหน้า[n.] (fai nā) EN: headlight ; headlamp FR: phare [m]
ไฟหน้ารถ[n. exp.] (fai nā rot) EN: headlights FR: phare de voiture [m] ; phare [m]
ไฟหน้ารถไม่ติด[n. exp.] (fai nā rot ) EN: FR: les phares ne s'allument plus
ฮาเร็ม[n.] (hārem) EN: harem FR: harem [m]
หารือ[v.] (hāreū) EN: consult ; counsel ; confer FR: consulter ; discuter
หาเรื่อง[v.] (hāreūang) EN: pick a quarrel with ; find fault with ; seek disagreements FR: chercher des histoires (fam.) ; chercher noise (à) ; chercher des noises (à) ; faire des difficultés ; avoir la dent dure
หาเรื่องใส่ตัว[v. exp.] (hāreūang sa) EN: ask for trouble FR:
หฤหรรษ์[v.] (hareuhan) EN: rejoice FR:

hare ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnitzeljagd {f} (Geländespiel)paper chase; hare and hounds
Hasenbraten {m} [cook.]roast hare
Ambiente {n}; Atmosphäre
Aktenzeichner {m}applicant for shares
Aktienzeichnung {f}application for shares
Atmosphäre {f} | Atmosphären
Inhaberaktie {f}bearer share
Biosphäre {f} | Biosphären
Kapitalanteil {m}capital share
Aktienkapital {n}share capital
Verzugsaktien {pl}deferred shares
Erbteil {n}distributive share
Emissions-Pressekonferenz {f}share issue press conference
Harem {n}harem; serail
Pluderhose {f}harem pants
Häschen {n}; junger Haseyoung hare; bunny; leveret
Marktbedeutung {f}market mindshare [Am.]
Stammkapital {n}original share capital; common capital stock [Am.]
Aktienpaket {n}parcel of shares
Vorzugsaktien {pl} | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock
Hauptaktionär {m}principal shareholder
Privatsphäre {f}; private Lebenssphäre | Eingriff in die Privatsphäreprivacy | attack on privacy
Aktienbesitz {m}share holdings
Aktienkurs {m}share price; stock price [Am.]
Aktienpreisindex {m}share price index; stock price index
Aktiendividende {f}share dividend
Kursindex {m}share price index; stock price index
Marktanteil {m}share of the market; market share
Shareware {f} [comp.]shareware
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hare
Back to top