ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

partake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *partake*, -partake-

partake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
partake (vt.) กินหรือดื่มร่วมกัน Syn. taste
partake (vi.) เข้าร่วม See also: มีส่วนร่วม Syn. participate, share, take Ops. abstain, forgo
partake in (phrv.) มีส่วนร่วมกับ See also: มีส่วนใน Syn. participate in
partake of (phrv.) มีส่วนใน See also: มีส่วนร่วมใน (บางสิ่ง)
partake of (phrv.) มีคุณสมบัติของ
partaker (n.) ผู้เข้าร่วม See also: ผู้มีส่วนร่วม Syn. sharer, participator
English-Thai: HOPE Dictionary
partake(พาร์เทค) v. เข้าร่วม,มีส่วน
English-Thai: Nontri Dictionary
partake(vi) ร่วมมือ,สมรู้ร่วมคิด,เข้าร่วม,มีส่วนแบ่ง
partaker(n) ผู้ร่วมมือ,ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้เข้าร่วม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
partook (vi.) กริยาช่อง 2 ของ partake Syn. participate Ops. abstain
partook (vt.) กริยาช่อง 2 ของ partake Syn. participate Ops. abstain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She is lost forever, and our whole family must partake of her ruin and disgrace.หล่อนจะหายไปตลอดกาลและครอบครัวของเรา ก็จะได้รับผลจากการทำลายของหล่อนและเสื่อมเสียชื่อเสียง
When they asked us if we wanted to partake in a secret ops mission to uncover the dolphin slaughter, we without hesitation said, "Absolutely.แล้วมีวาฬ หรือโลมา เข้ามาหา มันเป็นประสบการณ์ที่สุดแสน จะวิเศษเหลือเชื่อ มันรู้สึกเป็นกันเอง ที่สัตว์พวกนี้
If your parents do not give you permission to partake in this camp,ถ้าพ่อแม่พวกเธอไม่อนุญาติ
I bet at least one of these girls would let you partake in their awkward-guy experimental phase.ฉันพนันเลยว่าอย่างน้อยหนึ่งในผู้หญิงพวกนี้จะยอมให้นายร่วมวงด้วย ในการทดลองเรื่องหนุ่มประหลาด
Prognosticators estimate that more people will partake in this year's Purge...ผู้วิเคราะห์แนะนำว่า... ..
Although he did partake in laudanum tincture from time to time...แต่ดื่มทิงเจอร์ฝิ่นบ้าง เป็นครั้งคราว
I've never partaken in any illicit drugs myself.ผมไม่เคยใช้ยาผิดกฎหมายกับตัวเอง
There's some refreshments over here if you want to partake.มีเครื่องดื่มวางอยู่ตรงนี้ ถ้าพวกนายอยากดื่ม
There is one that does not partakeมีอยู่คนนึงที่ไม่ได้ร่วมดื่ม
The wife does not partake, so I guess I'll just have to toast for both of us.ภรรยาผมไม่ใช่คนดื่มน่ะ ถ้าอย่างนั้น ผมก็คงจะต้องดื่มแทนเธอนะ
I bringing up tomorrow night's new guy presentation to 1400 today, so that all may revel and partake.นำเสนอคนที่แต่งตัวประหลาด คืนใหม่ 1400 ในวันนี้ เพื่อให้ทุกคนมีความสุขมาก อาจมีส่วนร่วมและ
Would you like to partake?คุณต้องการที่จะเข้าร่วม

partake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, 分享] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake

partake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)

partake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: eat ; partake (of) ; consume FR: consommer ; manger ; s'alimenter ; prendre
ฉันเพล[v. exp.] (chan phēn) EN: partake the forenoon meal FR:
เสวย[v.] (sawoēi) EN: eat ; consume ; partake ; meal FR: manger ; déguster
เสพ = เสพย์[v.] (sēp) EN: eat ; take ; partake ; consume FR: prendre ; consommer
สู่[v.] (sū) EN: share ; partake ; distribute FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า partake
Back to top