ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guilty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guilty*, -guilty-

guilty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guilty (adj.) ซึ่งมีความผิด Syn. wrong, sentenced, indicted Ops. cleared, innocent
guilty (adj.) ซึ่งสำนึกผิด See also: ละอาย Syn. remorseful, ashamed, sorry Ops. free from guilt
English-Thai: HOPE Dictionary
guilty(กิล'ที) adj. มีความผิด,เกี่ยวกับความผิด., See also: guiltily adv. guiltiness n., Syn. culpable
English-Thai: Nontri Dictionary
guilty(adj) มีผิด,รู้สึกผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
guiltyมีความผิด, กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปล่อยนก (v.) take no action against guilty person Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) take no action against guilty person
ลุแก่โทษ (v.) plead guilty and apologize
แก้โทษ (v.) plead guilty and apologize Syn. ลุแก่โทษ
จับให้มั่นคั้นให้ตาย (v.) prove guilty
มีความผิด (v.) be guilty
ไม่ผิด (v.) be not guilty See also: not do wrong Syn. ถูก Ops. ผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll take in a guilty verdict to the judge right now.เราจะใช้เวลาในการตัดสินว่ามีความผิดที่จะตัดสินได้ในขณะนี้
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ...
We're tryin' to put a guilty man in the chair, where he belongs.เรากำลังพยายามที่จะนำคนที่มีความผิดในเก้าอี้ที่เขาเป็น
He's guilty for sure. Not a doubt in the whole world.เขามีความผิดแน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในโลกทั้ง
The kid you just decided isn't guilty was seen ramming this into his father!เด็กคุณก็ตัดสินใจไม่ผิดที่เห็นยัดนี้เป็นพ่อของเขา!
You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket.You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket.
We may be trying to let a guilty man go free.We may be trying to let a guilty man go free.
No jury can declare a man guilty unless it's sure.No jury can declare a man guilty unless it's sure.
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting...เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์
Sitting before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez has been found guilty by the Third District Circuit Court of the following crimes:นั่งตรงหน้าเรา... ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... ...มีความผิด โดยการพิจารณาของศาลเขตสาม
Glad they got him. A man guilty of all those crimes!ดีใจจริงที่จับมันได้ คนชั่วช้าสารพัดเลยนะนั่น
And you don't care? No guilty conscience?และคุณไม่ ดูแล ไม่รู้สึก ผิด

guilty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ, 罪有应得 / 罪有應得] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime
无罪[wú zuì, ˊ ㄗㄨㄟˋ, 无罪 / 無罪] innocent; guileless; not guilty (of crime)
心虚[xīn xū, ㄒㄧㄣ ㄒㄩ, 心虚 / 心虛] lacking in confidence; have a guilty conscience
疏而不漏[shū ér bù lòu, ㄕㄨ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄌㄡˋ, 疏而不漏] loose, but allows no escape (成语 saw, from Laozi 老子); the way of Heaven is fair, but the guilty will not escape
问心有愧[wèn xīn yǒu kuì, ㄨㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄎㄨㄟˋ, 问心有愧 / 問心有愧] to have a guilty conscience
有罪[yǒu zuì, ㄧㄡˇ ㄗㄨㄟˋ, 有罪] guilty

guilty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕出かす;仕出来す;為出かす(oK);為出来す(oK)[しでかす, shidekasu] (v5s,vt) (uk) to make a mess; to perpetrate; to do; to finish up; to be guilty of
後ろめたい[うしろめたい, ushirometai] (adj-i) feeling guilty; with a guilty conscience
後ろめたく思う[うしろめたくおもう, ushirometakuomou] (exp,v5u) to have a guilty conscience
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret
罪状明白[ざいじょうめいはく, zaijoumeihaku] (n,adj-na) being proven guilty of a crime; having one's guilt for a crime made clear; (the) nature of offense being (becoming) clear
自責の念[じせきのねん, jisekinonen] (exp) guilty conscience; feelings of remorse; Agenbite of Inwit (book name)
良心が咎める[りょうしんがとがめる, ryoushingatogameru] (exp,v1) to have a guilty conscience; to have (something) lie heavy on one's conscience
遣らかす[やらかす, yarakasu] (v5s,vt) to perpetrate; to do; to be guilty of
故意[こい, koi] (n) (1) intention; purpose; bad faith; (2) (See 構成要件) mens rea (guilty mind); (P)
服罪;伏罪[ふくざい, fukuzai] (n,vs) (1) penal servitude; submitting to a sentence; pleading guilty; (2) (伏罪 only) (obsc) undetected crime
潔白[けっぱく, keppaku] (adj-na,n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P)

guilty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful FR: taré
แก้โทษ[v.] (kaēthōt) EN: plead guilty and apologize FR:
ไม่มีความผิด[X] (mai mī khwā) EN: innocent ; not guilty FR: innocent ; non coupable
มีความผิด[v. exp.] (mī khwāmphi) EN: be guilty ; be at fault ; be wrong ; have done sth wrong FR: être coupable ; être fautif
มีความผิด[adj.] (mī khwāmphi) EN: guilty FR: coupable ; fautif
มีมูลความผิด[X] (mī mūn khwā) EN: having grounds to consider a person to be guilty FR:
พิสูจน์ว่ามีความผิด[v. exp.] (phisūt wā m) EN: find guilty ; prove guilty ; criminate FR:
ผู้ผิด[n.] (phūphit) EN: wrongdoer ; guilty person ; offender ; mistaken person ; person in error FR: fautif [m] ; coupable [m] ; inculpé [m] ; inculpée [f]
ปล่อยนก[v. exp.] (plǿi nok) EN: take no action against guilty person FR:
รับผิด[v.] (rapphit) EN: admit one's mistake ; admit one's fault ; confess ; own up ; plead guilty FR: avouer ; s'accuser
รับสารภาพ[v. exp.] (rap sāraphā) EN: confess ; plead guilty FR: plaider coupable
ร้อนตัว[v. exp.] (røntūa) EN: be afraid ; feel menaced ; have a guilty conscience FR: avoir peur
รู้สึกผิด[v. exp.] (rūseuk phit) EN: feel guilty ; realize FR: avoir un sentiment de culpabilité
สารภาพ[v.] (sāraphāp) EN: confess ; concede ; profess ; admit ; own up ; acknowledge ; plead guilty FR: confesser ; avouer ; admettre ; reconnaître
สารภาพผิด[v. exp.] (sāraphāp ph) EN: confess ; disclose ; concede ; admit one's fault ; admit one's guilty FR: confesser
วัวสันหลังหวะ[n.] (wūasanlangw) EN: person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience ; person who feels frightened with a guilty conscience FR:

guilty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewissen {n} | ein schlechtes Gewissen (wegen)conscience | a guilty conscience (about)
schuldig; schuldbewusst {adj} | schuldiger | am schuldigsten | hinreichend schuldig [jur.]guilty | guiltier | guiltiest | guilty beyond (all) reasonable doubt
Schuldspruch {m}verdict of guilty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guilty
Back to top