ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

despondently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *despondently*, -despondently-

despondently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
despondently (adv.) อย่างผิดหวัง See also: อย่างเศร้าใจ, อย่างหดหู่ใจ Syn. gloomily, unhappily, sadly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า despondently
Back to top