ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amicability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amicability*, -amicability-

amicability ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness FR: amitié [f] ; relation amicale [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amicability
Back to top