ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-friendship-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น friendship, *friendship*,

-friendship- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน
According to your dossier, your chief qualification... seems to be your friendship with this man Chai Keong.{\cHFFFFFF}ตามที่เอกสารของคุณ วุฒิการศึกษาหัวหน้าของคุณ ... {\cHFFFFFF}ดูเหมือนว่าจะเป็นมิตรภาพของคุณ กับผู้ชายคนนี้ชัย Keong
Can you say why your friendship with this man who has no say... in his government's policies should qualify you?{\cHFFFFFF}คุณสามารถพูดได้ว่าทำไมมิตรภาพของคุณ กับผู้ชายคนนี้ที่ไม่เคยมีใครบอกว่า ... {\cHFFFFFF}ในนโยบายของรัฐบาล ควรจะมีคุณสมบัติที่คุณ?
So in your own mind, this warm friendship still prevails?{\cHFFFFFF}ดังนั้นในใจของคุณเองอบอุ่นนี้ มิตรภาพยังคงพัด?
It is their earnest hope that the friendship between our two countries... shall continueing peace and security.{\cHFFFFFF}มันเป็นความหวังของพวกเขาอย่างจริงจังว่า มิตรภาพระหว่างสองประเทศของเรา ... {\cHFFFFFF}จะ continuein สันติภาพและความมั่นคง
You don't wanna break our friendship huh?ไม่อยากทำลาย ความผูกพันของเราใช่ไหม?
This friend would give his friendship to Mr. Woltz, if Mr. Woltz would grant us a favor.เพื่อนคนนี้จะทำให้มิตรภาพของเขากับนาย Woltz, ถ้านาย Woltz จะให้เราโปรดปราน
Heavenly Father please bless us today as we meet in friendship and duty.ข้าแต่พระองค์ ขอทรงอวยพระพรแก่ผู้มาร่วมชุมนุม
Do you think I'm going to accept friendship from you now?คิดว่าดิฉันจะยอมรับ มิตรภาพจากคุณ ในตอนนี้ดอกหรือ
# Our friendship will never dies ## มิตรภาพของเราไม่มีวันตาย #
Maybe that's friendship but I'm American, and I was not that kind of a friend.บางทีนั่นหมายถึงมิตรภาพที่แท้จริง แต่ฉันเป็นคนอเมริกัน และไม่ใช่เพื่อนประเภทนั้นกับเธอ
What interests me is he shows a number of characteristics like creativity curiosity, friendship that, frankly, have taken us by surprise.คือเขาแสดงลักษณะพิเศษหลายอย่างเช่น มีความคิดสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น เป็นมิตรที่...

-friendship- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钮带[niǔ dài, ㄋㄧㄡˇ ㄉㄞˋ, 钮带 / 鈕帶] bond; ties (of friendship etc)
年友[nián yǒu, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˇ, 年友] friendship of people in same year; one's contemporaries
年谊[nián yì, ㄋㄧㄢˊ ㄧˋ, 年谊 / 年誼] friendship between classmates; one's contemporaries

-friendship- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレンドシップ[, furendoshippu] (n) friendship
交情[こうじょう, koujou] (n) intimacy; friendship
友愛会[ゆうあいかい, yuuaikai] (n) fraternal association; friendship society; fraternity
旧交;旧好[きゅうこう, kyuukou] (n) old friendship
旧交を温める[きゅうこうをあたためる, kyuukouwoatatameru] (exp,v1) to renew old friendship
旧知[きゅうち, kyuuchi] (n) old friend; old friendship
旧誼[きゅうぎ, kyuugi] (n) old friendship
款を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp,vz) to communicate secretly; to form a close friendship
義理合い[ぎりあい, giriai] (n) social relationship; friendship
親善大使[しんぜんたいし, shinzentaishi] (n) goodwill ambassador; friendship ambassador
親密感[しんみつかん, shinmitsukan] (n) feeling of affinity; friendship

-friendship- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัลยาณมิตตตา[n.] (kanlayānami) EN: good friendship ; good company ; association with the virtuous FR:
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen m) EN: friendship ; companionship ; fellowship ; goodwill FR: amitié [f] ; camaraderie [f]
กระชับมิตร[v. exp.] (krachap mit) EN: strengthen the ties of friendship FR:
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship FR: amitié [f]
สัมพันธไมตรี[n.] (samphantham) EN: friendly relations ; friendship FR: relation amicale [f] ; amitié [f]
สันถว-[pref.] (santhawa-) EN: friendship FR:
สันถวไมตรี[n.] (santhawamai) EN: goodwill ; friendly relations ; friendship FR:
สะพานมิตรภาพ[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: Friendship Bridge FR: pont de l'Amitié [m]
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ; สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: Fifth Thai–Lao Friendship Bridge (Bueng Kan-Bolikhamsai) FR:
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ; สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: First Thai–Lao Friendship Bridge (Nong Khai–Vientiane) FR:
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 (นครพนม-คำม่วน) ; สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: Third Thai–Lao Friendship Bridge (Nakhon Phanom-Khammouane) FR:
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ; สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: Fourth Thai–Lao Friendship Bridge (Chiang Khong-Houayxay) FR:
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ; สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: Second Thai–Lao Friendship Bridge (Mukdahan-Savannakhet) FR:
สะพานมิตรภาพไทย-พม่า[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: Thai-Myanmar Friendship Bridge FR:
สะพานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: Thai-Japanese Friendship Bridge FR:
สันถวไมตรี[n.] (santhawamai) EN: friendship FR:
ส่งเสริมมิตรภาพ[v. exp.] (songsoēm mi) EN: improve frienship ; promote friendship FR:
ตัดไมตรี[v. exp.] (tat maitrī) EN: break off a friendship ; sever friendly relations ; become estranged ; break off relations FR: se brouiller
ตัดรอน[v.] (tatrøn) EN: break off a friendship ; stop seeing one another ; sever relations (with) FR: arrêter toute relation
ทอดสะพาน[v.] (thøtsaphān) EN: encourage ; initiate contact ; offer an olive branch ; extend a hand of friendship ; make things easy ; show willingness FR: jeter les ponts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -friendship-
Back to top