ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-free-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น free, *free*,

-free- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอด (v.) be free from See also: be clear of Syn. ปราศจาก
ปลอดคน (v.) be free from people See also: be clear of passersby
ปล่อยนก (v.) set a bird free (for merit) Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนก (v.) set a bird free (for merit) Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) set a bird free (for merit)
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) set a bird free (for merit)
พ้นทุกข์ (v.) be free from suffering See also: be delivered from suffering/misery Syn. สิ้นทุกข์, หมดทุกข์ Ops. มีทุกข์
พ้นภาระ (v.) be free from obligation See also: be free from one´s duty Ops. มีภาระ, รับภาระ
รอดพ้น (v.) get free from See also: become free Syn. พ้น, หลุด
ลอยบาป (v.) be free from sin
หมดทุกข์ (v.) be free of misery Syn. พ้นทุกข์
หมดภาระ (v.) be free from obligation See also: be free from one´s duty Syn. พ้นภาระ Ops. มีภาระ, รับภาระ
หลุดพ้น (v.) be free from evil See also: go to nirvana
หลุดพ้น (v.) get free from See also: become free Syn. รอดพ้น, พ้น, หลุด
อาฟตา (n.) ASEAN Free Trade Area See also: AFTA Syn. เขตการค้าเสรีอาเซียน
เขตการค้าเสรีอาเซียน (n.) ASEAN Free Trade Area See also: AFTA
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't have much free timeฉันไม่มีเวลาว่างมากนัก
I usually stay home in my free timeฉันมักจะอยู่ที่บ้านในเวลาว่าง
Now you are free all dayตอนนี้คุณว่างตลอดทั้งวันแล้ว
Will you be free tomorrow evening?คุณจะว่างตอนเย็นวันพรุ่งนี้ไหม?
What do you like to do in your free time?คุณชอบทำอะไรในยามว่างหรือ?
I'm free tomorrow night if you want to get togetherฉันจะว่างคืนพรุ่งนี้ถ้าคุณอยากจะพบปะสังสรรค์กัน
Each of us is free to behave as we want toพวกเราแต่ละคนมีอิสระที่จะทำอย่างที่เราต้องการ
You're free to do whatever you wantเธอมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ที่เธอต้องการ
I'm free to choose who I want to hireฉันมีอิสระที่จะเลือกจ้างใครก็ได้ที่อยากจะจ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม
Dictators free themselves but they enslave the people.ปลดปล่อยตัวเองจากเผด็จการ แต่คนที่เป็นทาสพวกเขา
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้
But if supporting dictators helps to keep the Free World free, we'll support them.{\cHFFFFFF}แต่ถ้าสนับสนุนเผด็จการจะช่วยให้ โลกฟรีเราจะสนับสนุนพวกเขา
Perhaps if we gave away free tickets to the youth organisation annual sacrifice, all this could be avoided.บางทีถ้าเราให้ออกตั๋วฟรี ให้กับองค์กรเยาวชนเสียสละ ประจำปี และการเต้นรำอาหารค่ำ
They went free that very day!พวกเขาเดินฟรีวันนั้น!
Oh, come on, Mongo. You're a free man.ไม่เอาน่า นายเป็นอิสระแล้ว
Kill me! Free me from this torment, seeing and hearing such horrors!ฆ่าฉัน ฟรีฉันจากความระทมทุกข์นี้,\ Nseeing และที่พิจารณาความน่ากลัวนั้น
We must be completely free in our choiceเราคือ completely free ในตัวเลือกของเรา
I don't permit the suffering. You do. Free will.ผมไม่ทำสิ่งที่ทรมาน คุณทำเองตามต้องการ
What I wanted to tell you was that your room here isn't free yet.อยากจะบอกเธอว่า ห้องของเธอที่นี่ ไม่ได้อยู่ฟรีนะ.

-free- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
自由自在[zì yóu zì zài, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄗㄞˋ, 自由自在] carefree; free and easy; leisurely
蝉蜕[chán tuì, ㄔㄢˊ ㄊㄨㄟˋ, 蝉蜕 / 蟬蛻] cicada slough; fig. to free oneself; to extricate oneself from
混战[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, 混战 / 混戰] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight
赠送的[zèng sòng de, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙, 赠送的 / 贈送的] complimentary (adjective); given free as courtesy
角球[jiǎo qiú, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄡˊ, 角球] corner kick (in soccer); free strike in hockey
保税区[bǎo shuì qū, ㄅㄠˇ ㄕㄨㄟˋ ㄑㄩ, 保税区 / 保稅區] duty free district
疏放[shū fàng, ㄕㄨ ㄈㄤˋ, 疏放] eccentric; self-indulgent; free and unconventional (written style); unbuttoned
欧洲自由贸易联盟[Ōu zhōu Zì yóu Mào yì Lián méng, ㄡ ㄓㄡ ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 欧洲自由贸易联盟 / 歐洲自由貿易聯盟] European Free Trade Association
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, 摇曳 / 搖曳] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose
任意球[rèn yì qiú, ㄖㄣˋ ㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 任意球] free kick
免费[miǎn fèi, ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ, 免费 / 免費] free (of charge)
洒脱[sǎ tuō, ㄙㄚˇ ㄊㄨㄛ, 洒脱 / 灑脫] free and easy; unaffected
自由港[zì yóu gǎng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄍㄤˇ, 自由港] free port
自由基[zì yóu jī, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧ, 自由基] free radical
自由贸易[zì yóu mào yì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 自由贸易 / 自由貿易] free trade
自由贸易区[zì yóu mào yì qū, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄑㄩ, 自由贸易区 / 自由貿易區] free trade zone
空暇[kòng xiá, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄚˊ, 空暇] idle; free time; leisure
空闲[kòng xián, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˊ, 空闲 / 空閑] idle; free time; leisure
煽动颠覆国家政权[shān dòng diān fù guó jiā zhèng quán, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 煽动颠覆国家政权 / 煽動顛覆國家政權] incitement to subvert state power (criminal charge used to gag free speech)
闲暇[xián xiá, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˊ, 闲暇 / 閑暇] leisure; free time; unoccupied; not in use
意译[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, 意译 / 意譯] meaning (of foreign expression); translation of the meaning (as opposed to literal translation 直譯|直译); paraphrase; free translation
安宁[ān níng, ㄢ ㄋㄧㄥˊ, 安宁 / 安寧] peaceful; tranquil; calm; composed; free from worry
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, 踏实 / 踏實] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety
解脱[jiě tuō, ㄐㄧㄝˇ ㄊㄨㄛ, 解脱 / 解脫] relief; free oneself; liberate; emancipate; be free; be relieved
空儿[kòng er, ㄎㄨㄥˋ ㄦ˙, 空儿 / 空兒] spare time; free time
免税[miǎn shuì, ㄇㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˋ, 免税 / 免稅] tax free; duty free (shop)
游戏说[yóu xì shuō, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 游戏说 / 遊戲說] theory of free play (in Kant's philosophy)
翻身[fān shēn, ㄈㄢ ㄕㄣ, 翻身] turn over; free oneself; stand up
散诞[sǎn dàn, ㄙㄢˇ ㄉㄢˋ, 散诞 / 散誕] free and unfettered
跌宕[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌宕] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌荡 / 跌盪] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌荡 / 跌蕩] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
[bái, ㄅㄞˊ, 白] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B
白话诗[bái huà shī, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄕ, 白话诗 / 白話詩] free verse in the vernacular
[yú, ㄩˊ, 竽] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd; larger version of the sheng 笙
[shēng, ㄕㄥ, 笙] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd

-free- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area
アドミッションフリー[, adomisshonfuri-] (n) free admission (wasei
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink)
エラーフリー[, era-furi-] (n) {comp} error free
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship
ナフタ[, nafuta] (n) (1) naphtha; (2) North American Free Trade Agreement; NAFTA
フリーUNIX[フリーユニックス, furi-yunikkusu] (n) {comp} free UNIX
フリーキック[, furi-kikku] (n) free kick; (P)
フリーセックス[, furi-sekkusu] (n) free sex
フリーソフトウェアファウンデーション[, furi-sofutoueafaunde-shon] (n) {comp} Free Software Foundation Inc.; FSF
フリートーク[, furi-to-ku] (n) free conversation (wasei
フリートレード[, furi-tore-do] (n) free trade
フリーピストル[, furi-pisutoru] (n) free pistol
フリーブッキング[, furi-bukkingu] (n) free booking
フリーペーパー[, furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei
フリーポート[, furi-po-to] (n) free port
フリーメール[, furi-me-ru] (n) free e-mail service (wasei
フリーラジカル[, furi-rajikaru] (n) (See 遊離基) free radical
フリッカフリー[, furikkafuri-] (n) {comp} flicker free
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos
世間離れ[せけんばなれ, sekenbanare] (n,vs) (See 世離れる) becoming unworldly; being free from worldliness; not keeping up with social norms
任意[にんい, nin'i] (adj-na,adj-no) any; arbitrary; optional; discretion; non-specific; unspecified; free will; (P)
共同浴[きょうどうゆ, kyoudouyu] (n) (See 共同浴場) public bath that can be used for free or a low fee
共同浴場[きょうどうよくじょう, kyoudouyokujou] (n) public bath that can be used for free or a low fee
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will
円滑洒脱[えんかつしゃだつ, enkatsushadatsu] (n,adj-na) being smooth, free and easy; refined and unconventional
出入り(P);出這入り[でいり(出入り)(P);ではいり, deiri ( deiri )(P); dehairi] (n,vs) in and out; coming and going; free association; income and expenditure; debits and credit; (P)
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P)
只働き[ただばたらき, tadabataraki] (n,vs) working for free
奔放自在[ほんぽうじざい, honpoujizai] (n,adj-na) free and uncontrolled; behaving with abandon; freewheeling; totally uninhibited
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P)
屈託の無い;屈託のない[くったくのない, kuttakunonai] (adj-i) carefree; free from worry
復古神道[ふっこしんとう, fukkoshintou] (n) Fukko Shinto; Restoration Shinto; Reform Shinto (prominent 18th century form of Shinto, based on the classics, and free from Confucian and Buddhist influences)
忙中有閑[ぼうちゅうゆうかん, bouchuuyuukan] (n) having free time to spare in the midst of busyness; leisure in the intervals of one's work
悠々自適;悠悠自適[ゆうゆうじてき, yuuyuujiteki] (adj-na,adj-no,n) living a life of leisure with dignity; living quietly and comfortably free from worldly cares; otium cum dignitate
意訳[いやく, iyaku] (n,vs) (See 直訳) free translation; liberal translation
振り切る(P);振切る[ふりきる, furikiru] (v5r,vt) (1) to shake off; to shake free from; (2) to swing completely; (P)
振り放す;振り離す;振放す;振離す[ふりはなす, furihanasu] (v5s,vt) to break free of
擁護[ようご, yougo] (n) (1) protection; advocacy; support; defence; championship; vindication; (vs) (2) to protect (e.g. rights, etc.); to advocate (e.g. free trade, etc.); to support; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エラーフリー[えらーふりー, era-furi-] error free
フリーソフトウェア[ふりーそふとうえあ, furi-sofutouea] free software
フリーダイヤル[ふりーだいやる, furi-daiyaru] toll free number
ライセンスフリー[らいせんすふりー, raisensufuri-] license free
無償収集[むしょうしゅうしゅう, mushoushuushuu] free acquisition
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free

-free- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอพฟรี[n. exp.] (aep frī) EN: free app FR: app gratuite [f]
อำเภอใจ[n.] (amphoējai) EN: freedom ; liberty ; free will FR: libre arbitre [m]
อนุมูลอิสระ[n. exp.] (anumūn itsa) EN: free radical ; radical FR: radical libre [m]
อนุมูลเสรี[n. exp.] (anumūn sērī) EN: free radical ; radical FR: radical libre [m]
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; take out ; remove ; free FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
บัตรฟรี[n. exp.] (bat frī) EN: free ticket FR: billet gratuit [m]
เบิกทาง[v.] (boēkthāng) EN: pioneer ; clear the way ; insure free passage FR: ouvrir la voie
ชุบมือเปิบ[v. exp.] (chup meū po) EN: take a free ride FR:
ดิวตี้ฟรี[adj.] (diūtī-frī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes FR: hors taxes ; détaxé
โดยไม่คิดมูลค่า[X] (dōi mai khi) EN: free ; free of charge FR:
ฟรี[adj.] (frī) EN: free ; no charge ; gratis FR: gratuit ; gratos (fam.)
ฟรีบาร์[n. exp.] (frī bā) EN: free bar FR:
ฟรีคิก[n. exp.] (frī khik) EN: free kick FR: coup franc
ฟรีไซซ์[n. exp.] (frī sai) EN: free size FR:
ฟรีสไตล์[n. exp.] (frī satai) EN: free style FR:
ไวไฟ[n. exp.] (frī waifai) EN: free WiFi FR:
ให้เปล่า[v. exp.] (hai plāo) EN: be free-of-charge ; be free ; give free ; give free of charge FR: être gratuit ; offrir gratuitement
ให้เปล่า[adj.] (hai plāo) EN: free-of-charge ; free ; gratis ; complimentary FR: gratuit
เอี่ยวลม[n. exp.] (īo lom) EN: free share ; complimentary share FR:
อิสระ[adj.] (itsara) EN: independent ; free ; liberal ; autonomous ; freelance FR: indépendant ; libre ; autonome
อิสร-[pref.] (itsara-) EN: free FR: libre
อิสระเสรี[adj.] (itsara sērī) EN: free ; unfettered ; at liberty FR: libre
จัดส่งฟรี[n. exp.] (jat song fr) EN: free delivery FR: livraison gratuite [f] ; expédition gratuite [f]
เจตจำนงเสรี[n. exp.] (jētjamnong ) EN: free will FR: libre arbitre [m]
การค้าเสรี[n. exp.] (kān khā sēr) EN: free trade FR: libre-échange [m]
การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี[n. exp.] (kān khleūoe) EN: free flow of services FR:
การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี[n. exp.] (kān khleūoe) EN: free flow of investment FR:
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี[n. exp.] (kān khleūoe) EN: free flow of skilled labour / labor (Am.) FR:
การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี[n. exp.] (kān khleūoe) EN: free flow of goods FR:
การพาแบบธรรมชาติ[n. exp.] (kānphā baēp) EN: free convection ;natural convection FR:
การเตะโทษ[n.] (kān tethōt) EN: free kick FR: coup franc [m]
การตกแบบเสรี[n. exp.] (kān tok baē) EN: free fall FR: chute libre [f]
ขบวนการเสรีไทย[org.] (Khabūankān ) EN: Free Thai Movement FR:
เข้าชมฟรี[X] (khao chom f) EN: free admission FR: entrée gratuite [f] ; entrée libre [f]
เขตการค้าเสรี[n. exp.] (khēt kānkhā) EN: free trade zone ; Free Trade Area (FTA) ; free zone ; foreign trade zone FR: zone de libre-échange [f]
เขตการค้าเสรีอาเซียน [org.] (Khēt Kānkhā) EN: ASEAN Free Trade Area (AFTA) ; ASEAN Free TradeAgreement (AFTA) FR:
เขตปลอดอากร[n.] (khētpløt-āk) EN: Free Zone (FZ) FR:
เขตปลอดภาษี[n. exp.] (khēt pløt p) EN: free trade area ; free zone ; duty free zone FR: zone franche [f]
เขตประกอบการเสรี[n.] (khētprakøpk) EN: I-EA-T Free Zone FR:
เขตอุตสาหกรรมเสรี[n. exp.] (khēt utsāha) EN: free industrial zone FR:

-free- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zollfrei {adj}duty free
gratis {adv}gratis; free of charge
eisfrei {adj}ice free
Liebe {f} | freie Liebe | die große Liebelove | free love | love with a capital L
portofrei {adj}postage free

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -free-
Back to top