ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*free*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น free, -free-

*free* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
animal-free (adj.) ซึ่งไม่ใช้หรือไม่ได้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสัตว์
antifreeze (n.) สารต้านการเยือกแข็ง
antifreeze (sl.) เหล้า See also: สุรา
carefree (n.) ที่ไร้กังวล See also: ที่ไม่มีความกังวลใจ Syn. cheerful, lighthearted, unworried Ops. troubled
cut free (phrv.) ปลด See also: แก้ออก, ปล่อยเป็นอิสระ Syn. cut loose
cut free (phrv.) พยายามตีจาก See also: บังคับให้ออกห่าง, บีบให้เป็นอิสระจาก Syn. cut loose
deep freeze (n.) ตู้เย็น See also: ตู้แช่แข็ง Syn. freezer, refrigerator
deep-freeze (vt.) แช่แข็ง See also: แช่เย็นที่อุณหภูมิต่ำมาก
duty free (adv.) โดยไม่ต้องเสียภาษี See also: โดยปลอดภาษี
duty free (adj.) ปลอดภาษี See also: ไม่ต้องเสียภาษี
fancy-free (adj.) เป็นอิสระ See also: ซึ่งไม่ผูกมัด Syn. airy, blithesome Ops. engaged, involved
feel free (phrv.) รู้สึกอิสระ
feel free (phrv.) ตามสบาย See also: ทำตัวตามสบาย, เชิญตามสบาย
footloose and fancy-free (idm.) ปราศจากการผูกมัด See also: ไม่รับผิดชอบ
for free (sl.) ไม่เสียค่าใช้จ่าย See also: ไม่เสียเงิน, ฟรี
free (adj.) ซึ่งเป็นอิสระ See also: โดยเสรี, ไม่มีข้อจำกัด
free (vt.) ปลดปล่อย See also: ปล่อย, ทำให้เป็นอิสระ Syn. discharge, liberate, release Ops. confine
free (vt.) ขจัด See also: กำจัด, ปลดเปลื้อง
free (vt.) ทำให้ปลอดจากสิ่งกีดขวาง See also: ทำให้มีสิทธิเสรีภาพ
free (adj.) แจกฟรี See also: ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า
free (adv.) อย่างให้เปล่า See also: อย่างไม่ต้องเสียเงิน, อย่างไม่คิดมูลค่า
free and easy (idm.) ง่ายๆ See also: ทำตัวสบายๆ, ไม่มีกฎเกณฑ์
free from (phrv.) เป็นอิสระจาก Syn. free of
free gift (n.) ของอภินันทนาการ See also: ของแถม, ของแจก
free lunch (sl.) อิสระ See also: เสรีภาพ
free market (n.) ตลาดเสรี
free of (phrv.) เป็นอิสระจาก Syn. free from
free of charge (adv.) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย See also: โดยไม่คิดเงิน, ฟรี, แถม Syn. free, giveaway
free port (n.) เขตปลอดภาษี Syn. free zone
free time (n.) เวลาว่าง See also: การว่างจากงาน Syn. relaxation, freedom
free trade area (n.) ตลาด See also: ตลาดสด, สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของร้านค้า, สถานที่ขายของ Syn. store, stall shopping center
free will (n.) อำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระ See also: การกำหนดใจตนเอง, การตัดสินใจด้วยตัวเอง Syn. independence, freedom, liberty
free zone (n.) เขตปลอดภาษี
free-flowing (adj.) เป็นของเหลว See also: เหลว, เกี่ยวกับของเหลว Syn. fluid Ops. solid
free-for-all (idm.) การมีปากเสียงกัน
freebee (sl.) เสรีภาพ See also: อิสระ Syn. freebie, freeby
freebie (sl.) เสรีภาพ See also: อิสระ Syn. freeby
freeborn (adj.) ซึ่งเกิดมาก็เป็นอิสระ
freeby (sl.) เสรีภาพ See also: อิสระ Syn. freebie
freedman (n.) ผู้ที่ได้รับอิสระภาพจากการเป็นทาส
English-Thai: HOPE Dictionary
afreet(แอฟ' รีท , อะฟรีท') n. ปีศาจร้ายในนิยายอาหรับ (monster, afrit)
antifreeze(แอน' ทิฟรีซ) n. ของเหลวที่ต้านการแข็งตัวของน้ำ
carefree(แคร์'ฟรี) adj. ไร้กังวล., See also: carefreeness n. ความไร้กังวล
deep-freeze(ดีพ'ฟรีซ) vt. แช่เย็น (ด้วยอุณหภูมิที่ต่ำมากและทำให้เย็นเร็ว) n. ของแช่เย็น (ที่มีอุณหภูมิต่ำมาก), See also: deep-frozen adj. ดูdeep-freeze deepfreezing n. ดูdeep-freeze
free(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
free handอิสรภาพ
free housen. (ฟรี'เฮาซฺ) n. ร้านที่ขายเหล้าได้ทุกยี่ห้อ
free kickn. การเตะลูกโทษ
free lanceคนที่ทำงานโดยอิสระ โดยไม่ได้เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนใคร,คนที่ต่อสู้ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัว
free listn. รายชื่อสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเสียภาษี
free on board(ผู้ขาย) เสียค่าขนส่งจนถึงเรือหรือรถหรือเครื่องบิน
free portn. ท่าเรือที่ไม่เก็บค่าภาษีศุลกากร
free thoughtn. ความคิดที่อิสระ,ความคิดเสรี
free traden. การค้าเสรี, See also: free-trade adj.
free tradern. ผู้สนับสนุนและยึดหลักการค้าเสรี
free worldn. โลกเสรี,ชาติทั้งหลายที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์หรืออยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการ
free zonen. เขตปลอดภาษีศุลกากร
free-choiceadj. ซึ่งเลือกเองได้ตามใจชอบ
free-dropvt.,n. (การ) โยนลงมาจากอากาศโดยไม่มีร่มชีพ.
free-handed(ฟรีแฮน'ดิด) adj.,adv. ใจกว้าง,ใจป้า,มือเติบ,ด้วยมือเปล่า., See also: free-handedly adv. free-handedness n.
free-hearted(ฟรีเฮาร์ท'ทิด) adj. เป็นไปเอง,โดยธรรมชาติ,ใจกว้าง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
free-livingn. การดำรงชีวิตอย่างอิสระ
free-minded(ฟรีไม'ดิด) adj. ซึ่งมีจิตใจเป็นอิสระ
free-soiladj. เกี่ยวกับดินแดนที่ไร้ทาส
free-spokenadj. ซึ่งพูดแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ,ขวานผ่าซาก,พูดจาโผงผาง, See also: free-spokenly adv. free-spokenness n.
free-swimmingadj. ซึ่งสามารถว่ายไปมาได้,ตรงไปตรงมา,อิสระ,ไม่ยึดมั่น
free-willadj. เต็มใจ,ด้วยใจสมัคร
freebie(ฟรี'บี) n. สิ่งที่ให้ฟรี,สิ่งที่ให้โดยไม่คิดเงิน
freebootvi. ปล้นสะดม,ปล้น
freebootern. ผู้ปล้นสะดม,โจร,สลัด
freebootyn. ของที่ปล้นได้
freebornadj. ซึ่งเกิดมาก็เป็นอิสระ
freeby(ฟรี'บี) n. สิ่งที่ให้ฟรี,สิ่งที่ให้โดยไม่คิดเงิน
freedmann. ผู้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเป็นทาส -pl. freedmen
freedom(ฟรี'เดิม) n. อิสรภาพ,เสรีภาพ, Syn. independence
freehandadj.,adv. ด้วยมือเปล่า
freehold(ฟรี'โฮลดฺ) n. การครอบครองอสังหาริมทรัพย์อย่างอิสระ,อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว, See also: freeholder n. ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
freelance(ฟร'ลานซฺ') vi.,adj. (เกี่ยวกับ) ทำงานโดยอิสระ (ไม่ใช่ลูกจ้าง) -freelancer n.
freelyadv. อย่างอิสระ
freeman(ฟรี'เมิน) n. ผู้ที่เป็นอิสระ -pl. freemen
English-Thai: Nontri Dictionary
freedman(n) ทาสที่เป็นอิสระ
free(adj) อิสระ,ให้เปล่า,ว่าง,ปลอด
FREE free trade(n) การค้าเสรี
freebooter(n) โจรสลัด,โจร,คนปล้นสะดม
freedom(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,ความเป็นไทย,สิทธิพิเศษ
freehand(adj) ทำด้วยมือ,ด้วยมือเปล่า
freeholder(n) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
freeman(n) คนอิสระ,ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
freethinker(n) คนที่ถือศาสนาโดยอิสระ,คนนอกรีต,ผู้มีความคิดอิสระ
freewill(adj) เต็มใจ,สมัครใจ,ตามอำเภอใจ
freeze(vi) กลายเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,ติดแน่น,แช่เย็น
freezer(n) ช่องแช่แข็ง,ตู้น้ำแข็ง,กระติกน้ำแข็ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antifreezeสารกันเยือกแข็ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
distinct; freeแยกกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
f.o.b. (free on board)ส่งลงเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free alongside ship (f.a.s.)ส่งถึงข้างเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free listรายการสินค้าที่ยกเว้นภาษีศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free of capture and seizure clauseข้อกำหนดยกเว้นการจับกุมยึดหน่วง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
free on board (f.o.b.)ส่งลงเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free portเมืองท่าปลอดภาษี, บริเวณปลอดภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free radicalอนุมูลอิสระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
free tradeการค้าเสรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free worldโลกเสรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free zoneเขตปลอดภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedmanทาสที่ได้รับการปลดปล่อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freedomเสรีภาพ, อิสรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freeholdกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ตามคอมมอนลอร์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freemanเสรีชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freestoneเมล็ดล่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
freethinkerนักคิดเสรี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
freewareฟรีแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
freeze plug; core hole plug; core plug; expansion plug; welch plugปลั๊กตาน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
freezerห้องแช่แข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
freezingการทำให้เยือกแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
freezing pointจุดเยือกแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lash; free play; playระยะว่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
zone, nuclear-freeเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
one-way clutch; free-wheel; free-wheel one-way clutch; overrun clutch; overrunning clutchคลัตช์ทางเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overrun clutch; free-wheel; one-way clutch;คลัตช์ทางเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
welch plug; core hole plug; core plug; expansion plug; freeze plugปลั๊กตาน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antifreezeน้ำยากันแข็งตัว [การแพทย์]
Distilled Water, Air-Freeน้ำกลั่นที่ปราศจากอากาศ [การแพทย์]
Duty free transitการส่งผ่านแดนโดยปลอดภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Efflux, Freeการซึมผ่านเข้า-ออกอย่างอิสระ [การแพทย์]
Flowing Agents, Freeสารที่ช่วยทำให้เกิดการไหลดี [การแพทย์]
Freeอยู่อย่างอิสระ [การแพทย์]
Free Fromแยกเป็นอิสระ [การแพทย์]
Free Handการปลอมโดยวิธีเขียนขึ้นเอง [การแพทย์]
Free on Boardสัญญาการซื้อขายน้ำมัน, สัญญาการซื้อขายน้ำมันประเภทที่ผู้ขายรับผิดชอบในการขนถ่ายน้ำมันลงเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือขนถ่าย ความสูญเสียหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบเอง [ปิโตรเลี่ยม]
Free ports and zonesเขตการค้าเสรี [TU Subject Heading]
Free radicalอนุมูลอิสระ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Free tradeการค้าเสรี [TU Subject Heading]
Condition, Free-Livingภาวะอิสระนอกห้องทดลอง [การแพทย์]
freedom from fearสภาพที่ปลอดจากความกลัว [การทูต]
Freehand (Computer file)ฟรีแฮนด์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Freelance graphics for Windowsฟรีแลนซ์กราฟิกส์ สำหรับ วินโดวส์ [TU Subject Heading]
Freemasonsฟรีเมสันส์ [TU Subject Heading]
freewareฟรีแวร์ ซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ผู้อื่นใช้โดยไม่คิดมูลค่า [คอมพิวเตอร์]
Freezeแช่แข็ง [การแพทย์]
Freeze-dryingการทำแห้งเยือกแข็ง [TU Subject Heading]
Freezersตู้แช่แข็ง,ช่องทำน้ำแข็ง [การแพทย์]
Freezingการทำให้เย็นจัด,การแช่แข็ง,เย็นจัด,การทำให้เย็น [การแพทย์]
Freezing Point จุด-ขีดเยือกแข็ง อุณหภูมิซึ่งของเหลวเกิดการแข็งตัวเป็นของแข็ง ภายใต้ภาวะที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอด (v.) be free from See also: be clear of Syn. ปราศจาก
ปลอดคน (v.) be free from people See also: be clear of passersby
ปล่อยนก (v.) set a bird free (for merit) Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนก (v.) set a bird free (for merit) Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) set a bird free (for merit)
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) set a bird free (for merit)
พ้นทุกข์ (v.) be free from suffering See also: be delivered from suffering/misery Syn. สิ้นทุกข์, หมดทุกข์ Ops. มีทุกข์
พ้นภาระ (v.) be free from obligation See also: be free from one´s duty Ops. มีภาระ, รับภาระ
รอดพ้น (v.) get free from See also: become free Syn. พ้น, หลุด
ลอยบาป (v.) be free from sin
หมดทุกข์ (v.) be free of misery Syn. พ้นทุกข์
หมดภาระ (v.) be free from obligation See also: be free from one´s duty Syn. พ้นภาระ Ops. มีภาระ, รับภาระ
หลุดพ้น (v.) be free from evil See also: go to nirvana
หลุดพ้น (v.) get free from See also: become free Syn. รอดพ้น, พ้น, หลุด
อาฟตา (n.) ASEAN Free Trade Area See also: AFTA Syn. เขตการค้าเสรีอาเซียน
เขตการค้าเสรีอาเซียน (n.) ASEAN Free Trade Area See also: AFTA
freemason (n.) คนที่เป็นสมาชิกของสมาคมลับ Freemasonary
freemasonary (n.) องค์กรของพวก Freemason See also: แนวปฏิบัติหรือความเชื่อของพวก Freemason
quick-froze (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ quick-freeze
quick-frozen (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ quick-freeze
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't have much free timeฉันไม่มีเวลาว่างมากนัก
I usually stay home in my free timeฉันมักจะอยู่ที่บ้านในเวลาว่าง
Now you are free all dayตอนนี้คุณว่างตลอดทั้งวันแล้ว
Will you be free tomorrow evening?คุณจะว่างตอนเย็นวันพรุ่งนี้ไหม?
What do you like to do in your free time?คุณชอบทำอะไรในยามว่างหรือ?
I'm free tomorrow night if you want to get togetherฉันจะว่างคืนพรุ่งนี้ถ้าคุณอยากจะพบปะสังสรรค์กัน
Each of us is free to behave as we want toพวกเราแต่ละคนมีอิสระที่จะทำอย่างที่เราต้องการ
You're free to do whatever you wantเธอมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ที่เธอต้องการ
I'm free to choose who I want to hireฉันมีอิสระที่จะเลือกจ้างใครก็ได้ที่อยากจะจ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม
Dictators free themselves but they enslave the people.ปลดปล่อยตัวเองจากเผด็จการ แต่คนที่เป็นทาสพวกเขา
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้
Yes, that happy land of carefree boys... where every day is a holiday!ใช่ว่ามีความสุขแผ่นดินเด็กชาย ห่วง ที่ทุกวันเป็นวันหยุด!
It's all free, boys. It's all free.มันฟรีทั้งหมด, ชาย มันฟรี ทั้งหมด
One clear, sane statement about why we're building Freedom Road.{\cHFFFFFF}หนึ่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำสั่งสติ เหตุผลที่เรากำลังสร้างถนนอิสรภาพ
I know that Freedom Road is good for them, and you know it, and Bing knows it.{\cHFFFFFF}ฉันรู้ว่าถนนอิสรภาพเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขา และคุณจะรู้ว่ามันและ Bing รู้ว่ามัน
Do they know I'm against Freedom Road?{\cHFFFFFF}พวกเขารู้ว่าฉัน กับถนนอิสรภาพ?
What's warmongering got to do with Freedom Road?{\cHFFFFFF}สิ่งที่กระหายก็มี จะทำอย่างไรกับถนนอิสรภาพ?
I thought Freedom Road was just supposed to benefit the economy.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าถนนอิสรภาพเป็นเพียง ควรที่จะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
Mac, Freedom Road is power.{\cHFFFFFF}Mac, ถนนอิสรภาพเป็นอำนาจ

*free* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
自由自在[zì yóu zì zài, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄗㄞˋ, 自由自在] carefree; free and easy; leisurely
逸致[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, 逸致 / 逸緻] carefree; in the mood for enjoyment
蝉蜕[chán tuì, ㄔㄢˊ ㄊㄨㄟˋ, 蝉蜕 / 蟬蛻] cicada slough; fig. to free oneself; to extricate oneself from
混战[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, 混战 / 混戰] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight
赠送的[zèng sòng de, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙, 赠送的 / 贈送的] complimentary (adjective); given free as courtesy
角球[jiǎo qiú, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄡˊ, 角球] corner kick (in soccer); free strike in hockey
保税区[bǎo shuì qū, ㄅㄠˇ ㄕㄨㄟˋ ㄑㄩ, 保税区 / 保稅區] duty free district
疏放[shū fàng, ㄕㄨ ㄈㄤˋ, 疏放] eccentric; self-indulgent; free and unconventional (written style); unbuttoned
欧洲自由贸易联盟[Ōu zhōu Zì yóu Mào yì Lián méng, ㄡ ㄓㄡ ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 欧洲自由贸易联盟 / 歐洲自由貿易聯盟] European Free Trade Association
信笔[xìn bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄧˇ, 信笔 / 信筆] to write freely; to express oneself as one pleases
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, 摇曳 / 搖曳] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose
任意球[rèn yì qiú, ㄖㄣˋ ㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 任意球] free kick
免费[miǎn fèi, ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ, 免费 / 免費] free (of charge)
冰坝[bīng bà, ㄅㄧㄥ ㄅㄚˋ, 冰坝 / 冰壩] freezing blockage; dam of ice on river
冰点[bīng diǎn, ㄅㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ, 冰点 / 冰點] freezing point
凝固点[níng gù diǎn, ㄋㄧㄥˊ ㄍㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, 凝固点 / 凝固點] freezing point
媒体自由[méi tǐ zì yóu, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ ㄧㄡˊ, 媒体自由 / 媒體自由] freedom of the media
封河期[fēng hé qī, ㄈㄥ ㄏㄜˊ ㄑㄧ, 封河期] freezing over of river in winter
弗里敦[Fú lǐ dūn, ㄈㄨˊ ㄌㄧˇ ㄉㄨㄣ, 弗里敦 / 弗裡敦] Freetown (capital of Sierra Leone)
洒脱[sǎ tuō, ㄙㄚˇ ㄊㄨㄛ, 洒脱 / 灑脫] free and easy; unaffected
自由港[zì yóu gǎng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄍㄤˇ, 自由港] free port
自由基[zì yóu jī, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧ, 自由基] free radical
自由贸易[zì yóu mào yì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 自由贸易 / 自由貿易] free trade
自由贸易区[zì yóu mào yì qū, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄑㄩ, 自由贸易区 / 自由貿易區] free trade zone
新闻自由[xīn wén zì yóu, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄧㄡˊ, 新闻自由 / 新聞自由] freedom of the press
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, 自如] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely
自由[zì yóu, ㄗˋ ㄧㄡˊ, 自由] freedom; free; liberty
徒手画[tú shǒu huà, ㄊㄨˊ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, 徒手画 / 徒手畫] freehand drawing
自由泳[zì yóu yǒng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ, 自由泳] freestyle swimming
霜天[shuāng tiān, ㄕㄨㄤ ㄊㄧㄢ, 霜天] freezing weather; frosty sky
无霜期[wú shuāng qī, ˊ ㄕㄨㄤ ㄑㄧ, 无霜期 / 無霜期] frost-free period
雨凇[yǔ sōng, ㄩˇ ㄙㄨㄥ, 雨凇] frost; a patina of ice from freezing rain or water vapor
免提[miǎn tí, ㄇㄧㄢˇ ㄊㄧˊ, 免提] hands-free (of telephone etc)
无网格法[wú wǎng gé fǎ, ˊ ㄨㄤˇ ㄍㄜˊ ㄈㄚˇ, 无网格法 / 無網格法] meshless method (numerical simulation); meshfree method
畅所欲言[chàng suǒ yù yán, ㄔㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄧㄢˊ, 畅所欲言 / 暢所慾言] lit. fluently saying all one wants (成语 saw); to preach freely on one's favorite topic; to hold forth to one's heart's content
不冻港[bù dòng gǎng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄤˇ, 不冻港 / 不凍港] ice-free port; open port
不冻港口[bù dòng gǎng kǒu, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄤˇ ㄎㄡˇ, 不冻港口 / 不凍港口] ice-free port (refers to Vladivostok)
冰塞[bīng sāi, ㄅㄧㄥ ㄙㄞ, 冰塞] ice blockage; freezing of waterway
空暇[kòng xiá, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄚˊ, 空暇] idle; free time; leisure

*free* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area
アッシー[, asshi-] (n) (1) (abbr) (automotive) assembly; (2) (sl) (from 足) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car
アッシー君;アシ君[アッシーくん(アッシー君);アシくん(アシ君), asshi-kun ( asshi-kun ); ashi kun ( ashi kun )] (n) (sl) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car
アドミッションフリー[, adomisshonfuri-] (n) free admission (wasei
アレルフリー[, arerufuri-] (adj-no,n) allergy-free
アンチフリーズ[, anchifuri-zu] (n) antifreeze
ウィキペディア[, uikipedeia] (n) Wikipedia (free online encyclopedia)
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink)
エクスプレスウエー[, ekusupuresuue-] (n) expressway; freeway; motorway; highway
エラーフリー[, era-furi-] (n) {comp} error free
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P)
カナダ人権憲章[カナダじんけんけんしょう, kanada jinkenkenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze
こちんこちん[, kochinkochin] (adj-no,adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense
ジャンパフリー[, janpafuri-] (n) {comp} jumper-free
デューティーフリー[, deyu-tei-furi-] (n) duty-free; (P)
デューティーフリーショップ[, deyu-tei-furi-shoppu] (n) duty-free shop
ナフタ[, nafuta] (n) (1) naphtha; (2) North American Free Trade Agreement; NAFTA
のうのう[, nounou] (adv-to) (id) (on-mim) careless; carefree
ノンアルコール[, non'aruko-ru] (n,adj-no) non-alcoholic; alcohol-free; (P)
のんびり[, nonbiri] (adv,n,vs) carefree; at leisure; (P)
パーシャルフリージング[, pa-sharufuri-jingu] (n) partial freezing
パラサイトシングル[, parasaitoshinguru] (n) single person who earns enough to live alone but prefers to live rent-free with his or her parents (wasei
ピンストライプ[, pinsutoraipu] (n) pinstripe (esp. freehand art)
フリーUNIX[フリーユニックス, furi-yunikkusu] (n) {comp} free UNIX
フリーウェー[, furi-ue-] (n) freeway; expressway; motorway
フリーウエー[, furi-ue-] (n) freeway
フリーウェア[, furi-uea] (n) {comp} freeware
フリーキック[, furi-kikku] (n) free kick; (P)
フリーザー[, furi-za-] (n) freezer; refrigerator
フリージア[, furi-jia] (n) freesia
フリージャーナリスト[, furi-ja-narisuto] (n) freelance journalist
フリージング[, furi-jingu] (n) freezing
フリーズ[, furi-zu] (n) (1) frieze; (n,vs) (2) freeze; (P)
フリースタイル[, furi-sutairu] (n) freestyle; (P)
フリースタイルスキー[, furi-sutairusuki-] (n) freestyle skiing
フリーズドライ[, furi-zudorai] (n) freeze-dry
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エラーフリー[えらーふりー, era-furi-] error free
ハンドフリー[はんどふりー, handofuri-] handsfree
フリーウェア[ふりーうえあ, furi-uea] freeware
フリーソフトウェア[ふりーそふとうえあ, furi-sofutouea] free software
フリーダイヤル[ふりーだいやる, furi-daiyaru] toll free number
フリッカーフリーの[ふりっかーふりー の, furikka-furi-no] flicker-free
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
ライセンスフリー[らいせんすふりー, raisensufuri-] license free
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
凍結[とうけつ, touketsu] freeze (program) (vs)
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
文脈自由文法[ぶんみゃくじゆうぶんぽう, bunmyakujiyuubunpou] context-free grammar
決定的文脈自由文法[けっていてきぶんみゃくじゆうぶんぽう, ketteitekibunmyakujiyuubunpou] deterministic context-free grammar
無償収集[むしょうしゅうしゅう, mushoushuushuu] free acquisition
自由度[じゆうど, jiyuudo] degree of freedom
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
フリー[ふりー, furi-] Thai: อิสระ English: free
伸び伸び[のびのび, nobinobi] Thai: เป็นอิสระ English: carefree

*free* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsar) EN: freelance FR: indépendant [m] ; profession indépendante [f]
แอพฟรี[n. exp.] (aep frī) EN: free app FR: app gratuite [f]
อาหารปลอดกลูเตน[n. exp.] (āhān pløt k) EN: gluten-free food ; gluten-free diet FR: aliment sans gluten [m] ; régime sans gluten [m]
อำเภอใจ[n.] (amphoējai) EN: freedom ; liberty ; free will FR: libre arbitre [m]
อนุมูลอิสระ[n. exp.] (anumūn itsa) EN: free radical ; radical FR: radical libre [m]
อนุมูลเสรี[n. exp.] (anumūn sērī) EN: free radical ; radical FR: radical libre [m]
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; take out ; remove ; free FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดเงินเดือน[v. exp.] (āyat ngoend) EN: freeze wages FR: geler les salaires
อายัดราคา[v. exp.] (āyat rākhā) EN: freeze prices FR: geler les prix
บัตรฟรี[n. exp.] (bat frī) EN: free ticket FR: billet gratuit [m]
เบิกทาง[v.] (boēkthāng) EN: pioneer ; clear the way ; insure free passage FR: ouvrir la voie
แช่แข็ง[v. exp.] (chaē khaeng) EN: freeze FR: surgeler ; congeler
แช่น้ำแข็ง[v. exp.] (chaē nāmkha) EN: freeze FR:
แช่ตู้เย็น[v. exp.] (chaē tūyen) EN: put in the freezer FR: mettre au frigo ; conserver au réfrigérateur
ชั้นแห่งความอิสระ[n. exp.] (chan haeng ) EN: degree of freedom FR: degré de liberté [m]
ชั้นแห่งความเป็นอิสระ[n. exp.] (chan haeng ) EN: degree of freedom FR: degré de liberté [m]
ช่องแช่แข็ง[n. exp.] (chǿng chaē ) EN: freezing compartment FR: compartiment de surgélation [m]
ชุบมือเปิบ[v. exp.] (chup meū po) EN: take a free ride FR:
ดิวตี้ฟรี[adj.] (diūtī-frī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes FR: hors taxes ; détaxé
โดยไม่คิดมูลค่า[X] (dōi mai khi) EN: free ; free of charge FR:
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฟ่อง[adv.] (føng = fǿng) EN: highly ; freely FR: à la dérive
ฟรี[adj.] (frī) EN: free ; no charge ; gratis FR: gratuit ; gratos (fam.)
ฟรีบาร์[n. exp.] (frī bā) EN: free bar FR:
ฟรีคิก[n. exp.] (frī khik) EN: free kick FR: coup franc
ฟรีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraē) EN: freeware FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m] (anglic.)
ฟรีไซซ์[n. exp.] (frī sai) EN: free size FR:
ฟรีสไตล์[n. exp.] (frī satai) EN: free style FR:
ฟรีทาวน์[n. prop.] (Frīthāo ) EN: Freetown FR: Freetown
ไวไฟ[n. exp.] (frī waifai) EN: free WiFi FR:
ให้เปล่า[v. exp.] (hai plāo) EN: be free-of-charge ; be free ; give free ; give free of charge FR: être gratuit ; offrir gratuitement
ให้เปล่า[adj.] (hai plāo) EN: free-of-charge ; free ; gratis ; complimentary FR: gratuit
เอี่ยวลม[n. exp.] (īo lom) EN: free share ; complimentary share FR:
อิสระ[n.] (itsara) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f]
อิสระ[adj.] (itsara) EN: independent ; free ; liberal ; autonomous ; freelance FR: indépendant ; libre ; autonome
อิสร-[pref.] (itsara-) EN: free FR: libre
อิสระชน[n. exp.] (itsara chon) EN: freeman FR:
อิสระในการพูด[n. exp.] (itsara nai ) EN: freedom of speech FR: liberté de parole [f] ; liberté d'expression [f]
อิสรภาพ[n.] (itsaraphāp) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f] ; clé des champs [f]

*free* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rüstungsstopp {m}arms freeze
Autobahnanbindung {f}motorway access; freeway access
Autobahnhotel {n}motorway motel; freeway motel
Vergaservereisung {f}carburet freezing
chlorfrei {adj} [chem.] | chlorfrei gebleicht | völlig chlorfreichlorine-free | chlorine-free bleached | totally chlorine-free (TCF)
Maulkorberlass {m}decree muzzling freedom of speech
zollfrei {adj}duty free
Eis {n} | zu Eis gefrieren | sich auf dünnem Eis bewegen | das Eis brechenice | to freeze; to turn to ice | to skate on thin ice | to break the ice
Freesie {f} [bot.]freesia
Freeware {f} [comp.]freeware
Freilauf {m}free wheel; freewheel
schuldenfrei; schuldfrei {adj}free from debt; debt-free
schmerzfrei {adj} | schmerzend; Schmerzen habend; weh tuend | schmerzt | schmerztefree of pain; painless; pain-free | ailing | ails | ailed
zinsfrei; zinslos {adj}free of interest; interest-free
Versammlungsfreiheit {f} [pol.]freedom of assembly
Schmerzfreiheit {f} [med.]freedom from pain
frieren; gefrieren; einfrieren; zufrieren; vereisen | frierend; gefrierend; einfrierend; zufrierend; vereisend | gefroren; eingefroren; zugefroren; vereist | es gefriert; es friert ein | es gefror; es fror ein | es ist/war gefroren; es ist/war eingeforen {froze; frozen} | freezing | frozen | it freezes | it froze | it is/was frozen | unfrozen
fusselfrei; flusenfrei; faserfrei {adj} | fusselfreier Lappen; flusenfreier Lappenlint-free | lint-free cloth
gratis {adv}gratis; free of charge
eisfrei {adj}ice free
Stanzen {n} | abfallloses Stanzenpressing; stamping | scrap-free blanking
bleifrei (Benzin) {adj}unleaded; lead-free
Liebe {f} | freie Liebe | die große Liebelove | free love | love with a capital L
portofrei {adj}postage free
Religionsausübung {f} | freie Religionsausübungpractise of religion | freedom of practise one's religion
Religionsfreiheit {f}religious liberty; religious freedom
Glaubensfreiheit {f}religious freedom
ungeschoren {adj} | ungeschoren davonkommenscot-free | to get off scot-free; to escape scot-free
Spielbein {n} [sport]free leg; striking leg
Automatenstahl {m}free cutting steel
barrierefrei; schrankenlos {adj}barrier-free
Freizone {f}free zone
Freibillett {n}free ticket
Freiformflächen {pl}free formed surfaces
Freigepäck {n}free luggage
Freihandel {m}free trade
Freikörperbild {n}free body diagram
Freilauf {m}free rolling
Freimaß {n}free size
Freiraum {m}free zone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *free*
Back to top