ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forager

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forager*, -forager-

forager ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forager (n.) คนหรือสัตว์ที่คุ้ยหาของตามกองขยะ See also: คนกวาดขยะ, คนเก็บขยะ Syn. freeloader, collector, junk dealer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forager
Back to top