ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flick*, -flick-

flick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flick (n.) การฟาด See also: การหวด, การตี, การดีด Syn. strike, tap
flick (vt.) สะบัด See also: ปัด, ตวัด, กระตุก
flick (vi.) กระตุก See also: ตวัด, สะบัด
flick (vt.) หวด (ด้วยแส่, มือ) See also: ฟาด, ดีด, ตี Syn. strike, hit, flip
flick (vt.) กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล Syn. flip
flick (n.) ภาพยนตร์ (แสลง) See also: หนัง Syn. motion picture
flick (sl.) หนัง See also: ภาพยนตร์
flick away (phrv.) เคาะออก See also: ขยับเพื่อเอาออก
flick knife (n.) มีดพกสปริง Syn. switchblade knife
flick off (phrv.) เคาะออก See also: ขยับเพื่อเอาออก
flick over (phrv.) พลิกอย่างเร็ว See also: เปิดอย่างเร็ว
flick through (phrv.) อ่านลวกๆ See also: อ่านผ่านๆ Syn. flip through, glance over
flicker (vi.) ริบหรี่ (เปลวไฟ) See also: วูบวาบ Syn. flare, flash, glimmer Ops. glow
flicker (n.) เปลวไฟริบหรี่ See also: เปลวไฟวูบวาบ, ไฟที่จวนจะดับ Syn. flare, flash, gleam Ops. glow
flicker (vi.) ปรากฏขึ้นมาแวบหนึ่ง (อารมณ์, ความรู้สึก) See also: ผุดขึ้นมาในแวบหนึ่ง Syn. glimmer
flicker (n.) ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นมาแวบหนึ่ง
flicker (vi.) สั่นไหว See also: เคลื่อนที่ไปมา Syn. vibrate, quiver
flicker (vi.) กระพริบ (เปลือกตา) Syn. flutter
flicker (n.) นกหัวขวาน Syn. woodpecker
flicker out (phrv.) ค่อยหรี่ลงทีละน้อย Syn. putter out
flicker out (phrv.) เลิกหรือหยุดทีละน้อย
flicks (sl.) โรงหนัง
English-Thai: HOPE Dictionary
flick(ฟลิค) vt.,n. (การ) เคาะเบา ๆ ,เฆี่ยนเบา ๆ ,ดีด,กระเดาะ,กระโดก,ขยับอย่างรวดเร็ว,หวดเบา ๆ vi. กระตุก,สะบัด,กระพือปีก,โฉบ n. ภาพยนตร์, Syn. strike,flip
flicker(ฟลิค'เคอะ) vi.,vt.,n. (การ) กระพือปีก,สะบัด,โฉบ,ริบหรี่,ลั่น,แลบ,เดี๋ยวผลุดเดี๋ยวโผล่. n. นกหัวขวาน, See also: flickeringly adv. flickery adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
flick(n) การกระเดาะ,การตีเบาๆ,เสียงดีดนิ้ว,เสียงเปาะ
flicker(vi) กระพือปีก,ตีปีก,แลบ,กะพริบ,วูบวาบ,โฉบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flickerการสั่นไหว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flicker Fusionแสงแลบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีด (v.) flick See also: flip Syn. สลัด, พุ่ง, เด้ง, ปัด
สะบัด (v.) flick See also: flip
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I quit the porn flick business today.ฉันออกจากธุรกิจโรงหนังเอวีวันนี้
With a flick of a wrist and just a flash you'll land a prince with a ton of cash.แค่สะบัดข้อมือ ก็เกิดประกาย คุณก็จะเต็มไปด้วยเจ้าชาย ที่เต็มไปด้วยเงินตรา. Ha-ha.
Just a flick of your pen.แค่ใช้ปากกาเขียนนิดเดียว
Me and some guys are gonna go to the movies after school and we're gonna donut that flick with the guy who has eighteen kids.ฉันกับเพื่อนจะไปดูหนังกัน\หลังเลิกเรียนดูเรื่องเกี่ยวกับ คนที่มีลูกสิบแปดคน
# Liev in a mustache had a Jack Russell. # # everybody do the Ron Silver hustle. # # no fuss, I'm just a savior. # # pick them and flick them is what I gave ya. ## shacked up with a ventriloquist's dummy. # # Liev in a mustache had a Jack Russell.
One by one, the lights to the merry-go-round flick on.โคมไฟจะสว่างขึ้นทีละดวงๆ ไล่ไปยังม้าหมุน
Your bean. Flick it. Down there.เบ็ดคุณน่ะ ตกมัน ข้างล่าง
How often do you flick it?แล้วคุณละตกบ่อยแค่ไหน?
When he's not looking, they flick their eyes toward each other.พวกนั้นไม่ชอบทำงานกับเขา ใช่ แน่นอนเลย
Set things right before I flick your precious boys off a cliff just on principle.ก่อนที่ข้าจะผลัก เด็กน้อยเลอค่าของเจ้าตกเหว แค่เพราะทำตามหลักการ
Not some hollywood chick flick where a girl with a scrunchieไม่มีสาวฮอลลีวูดที่ใส่ที่มัดผมเห่ยๆ
With one little flick of his foot.ที่ร่ายมนต์ด้วยเท้าของเขา

flick ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹冠相庆[tán guān xiāng qìng, ㄊㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˋ, 弹冠相庆 / 彈冠相慶] lit. to flick dust off sb's cap (成语 saw); to celebrate an official appointment; to congratulate and celebrate (promotion, graduation etc)
闪烁[shǎn shuò, ㄕㄢˇ ㄕㄨㄛˋ, 闪烁 / 閃爍] flicker; twinkling
闪闪[shǎn shǎn, ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ, 闪闪 / 閃閃] flickering; sparkling; glistening; glittering
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, 摇曳 / 搖曳] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose

flick ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タッチフリック[, tacchifurikku] (n) {comp} touch flick
はじき飛ばす;弾き飛ばす[はじきとばす, hajikitobasu] (v5s,vt) to flick off; to give ... the flick; to send something flying; to hit (a person); to knock down
パラパラ漫画[パラパラまんが, parapara manga] (n) flip book; flick book
フリーク[, furi-ku] (n) (1) freak; (2) flick
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain)
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P)
チラツキ;ちらつき[, chiratsuki ; chiratsuki] (n) flickering (e.g. on a video display)
ちらつく[, chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at
フリッカ[, furikka] (n) {comp} flicker
フリッカー[, furikka-] (n) flicker; (P)
フリッカーテスト[, furikka-tesuto] (n) flicker test
フリッカーフリーの[, furikka-furi-no] (n) {comp} flicker-free
フリッカフリー[, furikkafuri-] (n) {comp} flicker free
フリックセット[, furikkusetto] (n) {comp} flicks set
嘴細啄木鳥[はしぼそきつつき;ハシボソキツツキ, hashibosokitsutsuki ; hashibosokitsutsuki] (n) (uk) northern flicker (species of bird, inc. the yellow-shafted flicker and the red-shafted flicker, Colaptes auratus)
弾く[ひく, hiku] (v5k,vt) (1) (uk) to flip; to snap; to flick; (2) (uk) to repel; (3) (uk) to use (an abacus); to calculate; (4) (uk) to strum; to pluck the strings (of a guitar, etc.); (P)
揺;揺り[ゆり, yuri] (n) vibration; flickering; jolting; tremor
揺れ[ゆれ, yure] (n) vibration; flickering; jolting; tremor
揺蕩う(ateji);猶予う(ateji)[たゆたう;たゆとう, tayutau ; tayutou] (v5u,vi) (1) (uk) to sway to and fro; to drift about; to flutter; to flicker; (2) to be fickle; to be irresolute; to vacillate; to waver
明滅[めいめつ, meimetsu] (n,vs) flickering; blinking
点滅[てんめつ, tenmetsu] (n,vs) switching on and off; flashing; blinking; flickering; (P)
瞬ぐ[まじろぐ, majirogu] (v5g,vi) to wink; to blink; to twinkle; to flicker
瞬く(P);屡叩く;目叩く[またたく(瞬く)(P);しばたたく(瞬く;屡叩く);しばたく(瞬く);まばたく(瞬く);めたたく(瞬く;目叩く);めばたく(瞬く), matataku ( matataku )(P); shibatataku ( matataku ; shibashiba tataku ); shibataku (] (v5k,vt) (1) to twinkle (e.g. stars); to flicker; to waver; (2) to blink (one's eyes); to wink; (P)
閃く[ひらめく, hirameku] (v5k,vi) (1) to flash (lightning, etc.); to flicker (lights); to glitter; (2) to wave; to undulate; (3) to hit on a good idea; to occur to someone; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker
フリッカ[ふりっか, furikka] flicker
フリッカーフリーの[ふりっかーふりー の, furikka-furi-no] flicker-free
点滅[てんめつ, tenmetsu] blink (vs), flicker

flick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีด[v.] (dīt) EN: flick ; flip ; fillip ; tap with the fingers FR: donner un petit coup ; faire une pichenette
ดีดนิ้ว[v. exp.] (dīt niu) EN: snap one' s fingers ; fillip ; flick with a finger FR: claquer des doigts
ดีดออก[v. exp.] (dīt øk) EN: flick away ; flick off FR:
เขี่ยบุหรี่[v. exp.] (khīa burī) EN: flick the ash off a cigarette FR:
ตวัดแส้[v. exp.] (tawat saē) EN: whip ; flick whip a whip FR:
พล็อมแพล็ม[v.] (phlǿmphlaen) EN: shine intermittently ; flicker ; appear and disappear ; play hide-and-seek FR:
พลอมแพลม[v.] (phlømphlaēm) EN: shine intermittently ; be visible intermittently ; flicker FR: trembloter ; vaciller
แปลบ[adj.] (plaēp) EN: glittering ; sparkling ; flickering ; twinkling FR:
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames FR: flasher ; fuser
ยวบ[adj.] (yūap) EN: tottering ; shaking ; swaying ; flickering ; soft FR: branlant ; instable ; tremblant ; peu solide ; fragile

flick ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pornofilm {m}porn movie; blue movie; hardcore movie; skin flick
Andenspecht {m} [ornith.]Andean Flicker
Feldspecht {m} [ornith.]Campo Flicker
Flickarbeit {f}; Flickwerk
Flickerin {f}; Flicker
Schnappmesser {n}flick knife [Br.]
Klebestelle {f}; Flickstelle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flick
Back to top