ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loyalty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loyalty*, -loyalty-

loyalty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loyalty (n.) ความซื่อสัตย์ See also: ความจงรักภักดี Syn. faithfulness, allegiance
English-Thai: HOPE Dictionary
loyalty(ลอย'เอิลที) n. ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance
English-Thai: Nontri Dictionary
loyalty(n) ความซื่อสัตย์,ความภักดี,ความจงรักภักดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
loyalty discountส่วนลดจูงใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loyaltyความภักดี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความจงรัก (n.) loyalty See also: faithfulness, allegiance Syn. ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์ Ops. การทรยศ
ความจงรักภักดี (n.) loyalty See also: faithfulness, allegiance Syn. ความภักดี, ความซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์ (n.) loyalty See also: faithfulness, allegiance Syn. ความภักดี
ความซื่อสัตย์ (n.) loyalty See also: faithfulness, allegiance Syn. ความจงรัก, ความจงรักภักดี Ops. การทรยศ
ความภักดี (n.) loyalty See also: faithfulness, allegiance Syn. ความจงรัก, ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์ Ops. การทรยศ
บดีพรต (n.) loyalty See also: a woman who is loyal to her husband Syn. บดีวรดา
บดีวรดา (n.) loyalty See also: a woman who is loyal to her husband
กตัญญูกตเวที (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
กตัญญูรู้คุณ (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู, กตัญญูกตเวที Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've already told you everything. I have no loyalty to Jones.ฉันบอกคุณทุกๆอย่างแล้ว ฉันไม่ได้ภักดีกับโจนส์
They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom.พวกเขาไม่เห็นว่าจะต้อง ภักดีต่อคนรวยและมีอำนาจ ผู้หวังสืบทอดบทบาทจากพวกอังกฤษ โดยอ้างเสรีภาพ
I have a loyalty to the men I was out there with.เพราะผมจงรัก ต่อพวกพ้องที่ออกทำงานร่วมกัน
Only effort, discipline, loyalty earn the right to wear the dragon dogi.ความพยายามเท่านั้นวินัยความจงรักภักดี ... ... ได้รับสิทธิ์ที่จะสวมใส่ Dogi มังกร
We have a loyalty to The Shredder.เรามีความจงรักภักดีต่อ Shredder
They're just lousy with loyalty to Ali!พวกเขาต่ำต้อยแต่ก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้าชายอาลี เจ้าชายอาลี
He took loyalty to his country as an oath and now they treat us like strangers.เขาซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ ดั่งคำสาบาน... . ..แต่ตอนนี้ พวกเขาทำกับเรา อย่างกับคนแปลกหน้า
You must have shown me real loyalty down in the Chamber.เธอต้องแสดงความจงรักภักดีต่อฉัน ในห้องนั้น
What does loyalty mean?คำว่า "จงรักภักดี" หมายถึงอะไร?
Obedience without question. Loyalty till UnderVerse come.สวามิภักดิ์ มิกังขา ตราบจนยุคอันเดอร์เวิร์ส
Your loyalty to Trevor can't protect you anymore.ความภักดีของต่อเทรเวอร์ ไม่สามารถคุ้มครองแกได้อีกต่อไป
Our loyalty is something deeper than any of thisความภักดีของพวกเรา มันลึกซึ้ง มากกว่าไอ้พวกนี้

loyalty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忠贞不渝[zhōng zhēn bù yú, ㄓㄨㄥ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, 忠贞不渝 / 忠貞不渝] unswerving in one's loyalty (成语 saw); faithful and constant
效忠[xiào zhōng, ㄒㄧㄠˋ ㄓㄨㄥ, 效忠] vow loyalty and devotion to
丹心[dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ, 丹心] loyalty
忠诚[zhōng chéng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ, 忠诚 / 忠誠] devoted; fidelity; loyal; loyalty
二心[èr xīn, ㄦˋ ㄒㄧㄣ, 二心] disloyalty
仗义[zhàng yì, ㄓㄤˋ ㄧˋ, 仗义 / 仗義] from a sense of justice; for the sake of loyalty
忠义[zhōng yì, ㄓㄨㄥ ㄧˋ, 忠义 / 忠義] loyal and righteous; fealty; loyalty
归属感[guī shǔ gǎn, ㄍㄨㄟ ㄕㄨˇ ㄍㄢˇ, 归属感 / 歸屬感] loyalty

loyalty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブランドロイヤリティー[, burandoroiyaritei-] (n) brand loyalty
勤王攘夷;勤皇攘夷[きんのうじょうい, kinnoujoui] (n) loyalty to the emperor and expulsion of the foreigners
学閥意識[がくばついしき, gakubatsuishiki] (n) strong feelings of loyalty to one's old school; the old school tie
尽忠報国[じんちゅうほうこく, jinchuuhoukoku] (n) loyalty and patriotism
忠勇[ちゅうゆう, chuuyuu] (adj-na,n) loyalty and bravery
忠勇無双[ちゅうゆうむそう, chuuyuumusou] (n,adj-no) of peerless loyalty and bravery
忠君愛国[ちゅうくんあいこく, chuukun'aikoku] (n) loyalty and patriotism
忠実さ[ちゅうじつさ, chuujitsusa] (n) fidelity; faithfulness; loyalty
忠純[ちゅうじゅん, chuujun] (n) faithfulness and purity; unswerving loyalty
愛党心[あいとうしん, aitoushin] (n) party loyalty
確守[かくしゅ, kakushu] (n,vs) loyalty to
義勇[ぎゆう, giyuu] (n) heroism; loyalty and courage; (P)
順逆[じゅんぎゃく, jungyaku] (n) right and wrong; loyalty and treason; obedience and disobedience
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands
ロイヤリティー(P);ロイヤリティ;ロイヤルティー;ローヤリティー;ローヤルティー;ロヤリティー;ロイアリティー;ロイアリティ;ロイアルティー;ロイアルティ[, roiyaritei-(P); roiyaritei ; roiyarutei-; ro-yaritei-; ro-yarutei-; royaritei-; roi] (n) (1) royalty; (2) loyalty; (P)
不忠[ふちゅう, fuchuu] (adj-na,n) disloyalty; infidelity
不忠実[ふちゅうじつ, fuchuujitsu] (n) disloyalty; unfaithfulness
不臣[ふしん, fushin] (n) disloyalty; unfaithfulness
信義[しんぎ, shingi] (n) faith; fidelity; loyalty; (P)
[ちゅう, chuu] (n) loyalty; devotion; fidelity; faithfulness
忠節[ちゅうせつ, chuusetsu] (n) loyalty; allegiance; fidelity
忠誠[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) loyalty; sincerity; allegiance; fidelity; integrity; (P)
忠誠心[ちゅうせいしん, chuuseishin] (n) loyalty; faithfulness

loyalty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บดีพรต[n.] (bødīphrot) EN: loyalty FR:
บดีวรดา[n.] (bødīwaradā) EN: loyalty FR:
ความจงรัก[n.] (khwām jongr) EN: loyalty FR: loyauté [f]
ความจงรักภักดี[n.] (khwām jongr) EN: loyalty ; faithfulness ; allegiance FR: allégeance [f] ; loyauté [f]
ความซื่อสัตย์[n.] (khwām seūsa) EN: loyalty ; honesty ; fidelity FR: loyauté [f] ; fidélité [f] ; honnêteté [f]
ภักดี[n.] (phakdī) EN: loyalty FR:
ความไม่ซื่อสัตย์[n. exp.] (khwām mai s) EN: disloyalty FR: malhonnêteté [f]

loyalty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kundenbindung {f}customer loyalty; customer retention
Pflichttreue {f}loyalty to one's duty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loyalty
Back to top