ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

untrustworthy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *untrustworthy*, -untrustworthy-

untrustworthy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
untrustworthy (adj.) ไม่น่าไว้ใจ See also: ไม่น่าเชื่อถือ Syn. unreliable Ops. trustworthy, reliable, dependable
English-Thai: HOPE Dictionary
untrustworthy(อันทรัส'เวิร์ธธี) adj. ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. disloyal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She seems completely untrustworthy to me.เธอดูไม่น่าไว้ใจเท่าไรสำหรับผมน่ะนะ
As far as I can tell, you're all a bunch of untrustworthy gundas.ผมสามารถใช้นั่น เพื่อรับพลังอำนาจของเขา
By being a terrible, untrustworthy employee.ก็โดยการเป็นพนักงานแย่ๆ และไว้ใจไม่ได้ยังไงล่ะ
What I did to you was very untrustworthy of me.อะไรที่ชั้นทำให้คุณมันไม่น่าไว้ใจสำหรับฉันเลย
That is the most untrustworthy thing I've ever seen.นั่นเป็นการไว้ใจที่ไร้ค่าที่สุดที่เคยเห็นเลย
As vicious and untrustworthy as you can be...ถึงจะโหดร้ายและไม่น่าไว้ใจอย่างที่คุณเคยเป็น...
They are crowds of untrustworthy thieves who want to see us murdered in our own beds!พวกเขาเป็นฝูงชนของพวกโจร ไม่น่าไว้วางใจ ที่ต้องการที่จะเห็นเราฆ่าตายใน ห้องนอนของเราเอง!
No one would listen to me anyway. I'm an untrustworthy child.ไม่มีใครฟังหนูพูดอยู่แล้ว หนูเป็นเด็กที่เชื่อไม่ได้
["ASAMOTO is untrustworthy"][อาซาโมโต้เชื่อไม่ไ่ด้]
I knew Caesar to be untrustworthy.ผมรู้ว่าซีซาร์เป็นของปลอม ถ้าฉันมีตาของฉันกับเขา

untrustworthy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)

untrustworthy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดความเชื่อถือ[adj.] (khāt khwām ) EN: unreliable ; untrustworthy FR: pas fiable
คิดโกง[adj.] (khit kōng) EN: disloyal ; untrustworthy ; crooked FR:
คบไม่ได้[v. exp.] (khop mai dā) EN: be not worth associating with ; be untrustworthy FR:
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai ) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier ; pas fiable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า untrustworthy
Back to top