ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conviction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conviction*, -conviction-

conviction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conviction (n.) การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
conviction (n.) ความเชื่อมั่น See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า Syn. article of faith, strong belief
English-Thai: HOPE Dictionary
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief
English-Thai: Nontri Dictionary
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
convictionการพิพากษาลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convictionลงโทษ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความถือดี (n.) conviction See also: pride, stubbornness, obstinacy Syn. ความเย่อหยิ่ง, ความทระนง, ความอวดดื้อถือดี
ความอวดดื้อถือดี (n.) conviction See also: pride, stubbornness, obstinacy Syn. ความถือดี, ความเย่อหยิ่ง, ความทระนง
ความเย่อหยิ่ง (n.) conviction See also: pride, stubbornness, obstinacy Syn. ความถือดี, ความทระนง, ความอวดดื้อถือดี
ทิฐิ (n.) conviction See also: pride, stubbornness, obstinacy Syn. ความถือดี, ความเย่อหยิ่ง, ความทระนง, ความอวดดื้อถือดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A principle is a conviction you won't do something.หลักการคือการเชื่อมั่น- คุณจะไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง
Conquer it! Bear conviction behind your flag!Walking the unpaved path...
How will get your conviction without all those evidence, Eric?ทำอย่างไรที่จะลงโทษมันด้วยปราศจากหลักฐาน, อีริค
He should conclude that the New Bailey will become the symbol of our time and the future that our conviction has rewarded us.ให้เขาสรุปว่าตึกไบลี่แห่งใหม่ จะเป็นสัญลักษณ์ของยุคเรา... ...และในอนาคต สัญลักษณ์นี้จะตอบแทนเรา.
Their blind conviction repels me from their church.การตัดสินสินโทษแบบผิดๆของพวกเค้า ขับไล่ชั้นจากโบสถ์
It may not be my dream, may not be yours... but he's pursuing it with great conviction and focus.อาจจะไม่ใช่ฝันของผม หรือของคุณ แต่เขามุ่งตรงไปอย่างไม่ลังเล
We've got more than enough to get the Hines conviction set aside.เรามีหลักฐานมากเกินพอที่จะ ทำให้คำตัดสินของไฮนส์ตกไป
So you didn't want to jeapordize your 95 conviction rate.คุณก็เลยไม่อยากทำให้เสียสถิติ - ตัดสินโทษได้ 95% ของคุณ
But I just wanna know that I gave up those things for more than just a high conviction rate.แต่ฉันแค่ต้องการจะรู้ว่าที่ฉันต้องยอมแพ้ให้กับสิ่งเหล่านั้น เพื่อความเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้
My conviction wasn't a point of pride for you?การพิสูจน์ว่าผมทำผิดได้ ไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจของคุณหรอกเหรอ?
HE'S GOT THE BEST CONVICTION RATE IN FLORIDA.ผมอยากรู้ว่าทำไมเพื่อนทางจดหมายของนายฆ่าเธอ ทั้งที่ปล่อยเธอให้เน่าตายก็ได้
He can never reciprocate our feelings, which only reinforces the conviction that we're not worthy of being loved.เขารักเราตอบไม่ได้ ซึ่งนั่นพิสูจน์ว่า เราไม่มีค่าพอให้ใครรัก

conviction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悔罪[huǐ zuì, ㄏㄨㄟˇ ㄗㄨㄟˋ, 悔罪] conviction
信念[xìn niàn, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄧㄢˋ, 信念] faith; belief; conviction
信仰[xìn yǎng, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ, 信仰] firm belief; conviction
理直气壮[lǐ zhí qì zhuàng, ㄌㄧˇ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, 理直气壮 / 理直氣壯] in the right and selfconfident (成语 saw); bold and confident with justice on one's side; to have the courage of one's convictions; just and forceful
口服[kǒu fú, ㄎㄡˇ ㄈㄨˊ, 口服] oral (administered by mouth); to profess conviction; to say that one is convinced

conviction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
刑余[けいよ, keiyo] (n) previous conviction
前罪[ぜんざい, zenzai] (n) (See 前科) previous conviction
妄執;盲執(iK)[もうしゅう, moushuu] (n) {Buddh} deep-rooted delusion; firm conviction (based on incorrect beliefs)
心情倫理[しんじょうりんり, shinjourinri] (n) ethics of conviction
心証[しんしょう, shinshou] (n) (1) impression; (2) strong belief; conviction
信念[しんねん, shinnen] (n,vs,adj-no) belief; faith; conviction; (P)
前科[ぜんか, zenka] (n) previous conviction; criminal record; previous offense; previous offence
所信[しょしん, shoshin] (n) belief; conviction; opinion; (P)
断獄[だんごく, dangoku] (n,vs) (1) (obsc) trying of a crime; conviction; (2) condemnation to death by beheading
確信[かくしん, kakushin] (n,vs) conviction; belief; confidence; (P)
積もり(P);積り[つもり, tsumori] (n) (1) (uk) intention; plan; (2) conviction; belief; (P)

conviction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อติมานะ[n.] (atimāna) EN: conviction FR:
ความเย่อหยิ่ง[n.] (khwām yoēyi) EN: conviction FR:
มติ[n.] (mati) EN: opinion ; view ; sense FR: opinion [f] ; conviction [f] ; point de vue [m]
เต็มปาก[adv.] (tempāk) EN: with conviction ; with assurance ; fully ; completely FR: pleinement
เต็มเสียง[adv.] (tem sīeng) EN: at the top of one's voice ; to the utmost of one' s voice ; with conviction ; with assurance FR: à pleine voix
ทิฐิ ; ทิฏฐ[n.] (thitthi) EN: conviction ; obstinacy ; intellectual arrogance ; stubbornness ; misguided opinion ; prejudice ; misbelief ; erroneous opinion ; false theory FR:
โทษฐาน...[n. exp.] (thōt thān …) EN: conviction for … FR:
โทษฐานฉ้อโกง[n. exp.] (thōt thān c) EN: conviction for fraud FR:
โทษฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา[n. exp.] (thōt thān k) EN: conviction for homicid FR:
โทษฐานข่มขืนกระทำชำเรา[n. exp.] (thōt thān k) EN: conviction for rape FR:
โทษฐานลักทรัพย์[n. exp.] (thōt thān l) EN: conviction for larceny FR:
โทษฐานหมิ่นประมาท[n. exp.] (thōt thān m) EN: conviction for slander FR:
โทษฐานปล้นทรัพย์[n. exp.] (thōt thān p) EN: conviction for robbery FR:
อุปาทาน[n.] (upāthān ; u) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea FR: préjugé [m] ; idée préconçue [f] ; conviction [f]

conviction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überzeugung {f} | etw. in der Überzeugung tun, dass ...conviction | to do it in the conviction that ...
politische Gesinnung {f}political conviction
Vorstrafe {f}previous conviction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conviction
Back to top