ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

corporation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *corporation*, -corporation-

corporation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
corporation (n.) บริษัท
English-Thai: HOPE Dictionary
corporation(คอร์พะเร'เชิน) n. บริษัท,หมู่,คณะ,สมาคม,นิติบุคคล,สโมสร,วิสหกิจ,เทศบาล
English-Thai: Nontri Dictionary
corporation(n) บริษัท,บรรษัท,คณะ,สโมสร,สมาคม,นิติบุคคล,เทศบาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
corporationบรรษัท, บริษัท (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corporationบรรษัท, บรรษัท, [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
BBC (abbr.) คำย่อของ British Broadcasting Corporation
บรรษัทข้ามชาติ (n.) multi-national corporation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง
You have to guarantee me that you will bring this corporation down.คุณมีอะไรเป็นประกันกับฉัน คุณจะเริ่มล้มบริษัท
150 years ago the business corporation was a relatively insignificant institution.150 ปีก่อน บรรษัทธุรกิจ เป็นแค่สถาบันที่ไม่ค่อยสำคัญ
Like the church the monarchy and the communist party in other times and places the corporation is today's dominant institution.เช่นเดียวกับศาสนจักร ระบอบกษัตริย์และพรรคคอมมิวนิสต์ ในบางยุคและบางสถานที่
Initially given a narrow legal mandate what has allowed today's corporation to achieve such extraordinary power and influence over our lives?ในยุคเริ่มต้น บรรษัทได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายที่จำกัดมาก แต่อะไรทำให้บรรษัทในวันนี้มีอำนาจล้นเหลือ และมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรา?
Through the voices of CEOs whistle blowers brokers gurus and spies insiders and outsiders we present the corporation as a paradox an institution which creates great wealth but causes enormous and often hidden harms.ในสารคดีนี้ เราจะให้ซีอีโอ, นักข่าวที่ขุดคุ้ยความจริง โบรกเกอร์, ผู้เชี่ยวชาญและสายลับ คนในวงการและนอกวงการมาพูดถึงบรรษัทธุรกิจ
I see the corporation as part of a jigsaw in society as a whole which if you remove it the picture's incomplete.ผมเห็นว่าบรรษัทเป็นชิ้นส่วนหนึ่ง ในจิ๊กซอว์ของสังคมทั้งหมด ถ้าคุณเอาชิ้นส่วนนี้ออกไป
People in a corporation work together for a common endทุกคนในบรรษัททำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
It's funny that I've taught in a business school for as long as I have without ever having been asked so pointedly to say what I think a corporation is.บรรษัทคืออะไร? เรื่องตลกก็คือ ผมสอนในวิทยาลัยธุรกิจนี้มานมนาน (โจ บาดารัคโค ศาสตราจารย์วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ วิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด) แต่ไม่เคยถูกตั้งคำถามจัง ๆ อย่างนี้เลยว่า
The modern corporation has grown out of the industrial age.บรรษัทสมัยใหม่เติบโตขึ้นมาจากยุคอุตสาหกรรม (เรย์ แอนเดอร์สัน ซีอีโอ บริษัทอินเตอร์เฟซ ผู้ผลิตพรมรายใหญ่ที่สุดในโลก)
In both law and the culture the corporation was considered a subordinate entity that was a gift from the people in order to serve the public good.ในกฎหมายและวัฒนธรรมถือว่าบรรษัทเป็น (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) สภาพบุคคลตามกฎหมายซึ่งด้อยสิทธิ์ เป็นการให้โดยสิเนหาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
And what happens is the corporations come into court and corporation lawyers are very clever.แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ บรรษัทมาที่ศาล และทนายความของบรรษัทก็ฉลาดมาก

corporation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国北方工业公司[Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国北方工业公司 / 中國北方工業公司] China North Industries Corporation (NORINCO)
中国国家船舶公司[zhōng guó guó jiā chuán bó gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国国家船舶公司 / 中國國家船舶公司] China State Shipbuilding Corporation (CSSC)
中油[zhòng yóu, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄡˊ, 中油] CNPC, China National Petroleum Corporation (abbr.)
美国广播公司[Měi guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 美国广播公司 / 美國廣播公司] ABC (American Broadcasting Corporation)
英国广播公司[Yīng guó Guǎng bō Gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 英国广播公司 / 英國廣播公司] British Broadcasting Corporation; BBC
英国广播电台[Yīng guó Guǎng bō Diàn tái, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 英国广播电台 / 英國廣播電台] British Broadcasting Corporation; BBC
雪佛龙公司[xuě fó lóng gōng sī, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 雪佛龙公司 / 雪佛龍公司] Chevron Corporation
雪佛龙石油公司[xuě fó lóng shí yóu gōng sī, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄨㄥˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 雪佛龙石油公司 / 雪佛龍石油公司] Chevron Corporation
中国海洋石油总公司[Zhōng guó Hǎi yáng Shí yóu Zǒng gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国海洋石油总公司 / 中國海洋石油總公司] CNOOC; China National Offshore Oil Corporation
公司法[gōng sī fǎ, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄈㄚˇ, 公司法] corporations law
大公司[dà gōng sī, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 大公司] large company; corporation
有限公司[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 有限公司] limited company; corporation
微软[Wēi ruǎn, ㄨㄟ ㄖㄨㄢˇ, 微软 / 微軟] Microsoft corporation
微软公司[Wēi ruǎn gōng sī, ㄨㄟ ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 微软公司 / 微軟公司] Microsoft corporation
谋智[móu zhì, ㄇㄡˊ ㄓˋ, 谋智 / 謀智] Mozilla Corporation; intelligence and wisdom; resourceful; same as 智謀|智谋
中海油[zhōng hǎi yóu, ㄓㄨㄥ ㄏㄞˇ ㄧㄡˊ, 中海油] China National Offshore Oil Corporation
子公司[zǐ gōng sī, ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 子公司] subsidiary company; subsidiary corporation
太阳公司[tài yáng gōng sī, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 太阳公司 / 太陽公司] Sun corporation
跨国公司[kuà guó gōng sī, ㄎㄨㄚˋ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 跨国公司 / 跨國公司] transnational corporation; multinational corporation

corporation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイキャン[, aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN
オムロン[, omuron] (n) Omron Corporation (Japanese electronics firm); (P)
ダミー会社[ダミーがいしゃ, dami-gaisha] (n) dummy corporation; front company; shell corporation
会社の不存在[かいしゃのふそんざい, kaishanofusonzai] (exp) non-existence of a business corporation
会社法[かいしゃほう, kaishahou] (n) corporation law; company law
公共施設管理公社[こうきょうしせつかんりこうしゃ, koukyoushisetsukanrikousha] (n) public corporation set up to administer a public facility
営利法人[えいりほうじん, eirihoujin] (n) profit-making corporation
外国企業[がいこくきぎょう, gaikokukigyou] (n) foreign business; foreign enterprise; foreign corporation
日本電信電話公社[にっぽんでんしんでんわこうしゃ;にほんでんしんでんわこうしゃ, nippondenshindenwakousha ; nihondenshindenwakousha] (n) (See 電電公社) Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation (defunct)
民間企業[みんかんきぎょう, minkankigyou] (n) private enterprise; private business; private company; private firm; private-sector business; private-sector corporation
民間会社[みんかんかいしゃ, minkankaisha] (n) private company; private corporation
社会福祉法人[しゃかいふくしほうじん, shakaifukushihoujin] (n) social welfare service corporation
電電公社;電々公社[でんでんこうしゃ, dendenkousha] (n) (See 日本電信電話公社) Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation (defunct)
顧問弁護士[こもんべんごし, komonbengoshi] (n) legal adviser; legal advisor; corporation lawyer; family lawyer
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation)
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC
コーポレーション[, ko-pore-shon] (n) corporation; (P)
バーチャルコーポレーション[, ba-charuko-pore-shon] (n) {comp} virtual corporation; VC
一流会社[いちりゅうかいしゃ, ichiryuukaisha] (n) top-ranked firm; top-tier corporation; leading company; prestigious company; stellar company
会社[かいしゃ, kaisha] (n) (1) company; corporation; (2) workplace; (P)
公法人[こうほうじん, kouhoujin] (n) public corporation; juridical person
公益法人[こうえきほうじん, kouekihoujin] (n) (1) public-service corporation; charitable corporation; (2) juridical (legal) person working for the public good; (P)
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P)
合同[ごうどう, goudou] (n,vs,adj-no,adj-na) (1) combination; union; incorporation; amalgamation; fusion; (2) {math} congruence; (P)
営団[えいだん, eidan] (n) corporation; foundation; (P)
大会社[だいがいしゃ, daigaisha] (n) large industrial company; major corporation; big business
天下り[あまくだり, amakudari] (n,vs) retiring high-ranking government officials taking a lucrative job in a private or semi-private corporation; (P)
定款[ていかん, teikan] (n) articles of incorporation; company statute; (P)
差分取り込み;差分取込み[さぶんとりこみ, sabuntorikomi] (n) differential uptake (marketing); differential incorporation
挿入[そうにゅう, sounyuu] (n,vs) insertion; incorporation; infixing; (P)
法人[ほうじん, houjin] (n) corporate body; corporation; (legal) person; (juridical) person; (P)
社員[しゃいん, shain] (n) (1) company employee; (2) company stockholders (esp. in legal contexts); members of a corporation; (P)
稟議制度[りんぎせいど, ringiseido] (n) the system in government offices and business corporations in which draft proposals are prepared by someone in charge of the matter and circulated for collective deliberation and final approval by particular (designated) officials or executives
織り込み;織込み[おりこみ, orikomi] (n,adj-f) weaving into; incorporation; factoring in
Japanese-English: COMDICT Dictionary
日立[ひたち, hitachi] Hitachi (corporation)

corporation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f] ; corporation [f]
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) [org.] (Bansat Børi) EN: Asset Management Corporation FR:
บรรษัทข้ามชาติ[n. exp.] (bansat khām) EN: multi-national corporation ; transnational corporation FR: société multinationale [f] ; multinationale [f]
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)[org.] (Bansat Prak) EN: Small Industry Credit Guarantee Corporation FR:
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)[org.] (Bansat Talā) EN: Secondary Mortgage Corporation FR:
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement commercial [m] ; boîte [f] (fam.)
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkk) EN: Private Corporation ; Company Limited FR:
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khā) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC) FR: société multinationale [f]
บริษัทมหาชน[n. exp.] (børisat mah) EN: public company ; public corporation FR: société publique [f]
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mah) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.) FR:
บริษัทนานาชาติ[n. exp.] (børisat nān) EN: multinational corporation FR:
คณ-[pref.] (khana-) EN: council ; group ; member ; corporation FR: groupe [m]
กงสี[n.] (kongsī) EN: company ; joint-stock company ; corporation ; firm ; cartel ; family business ; combine ; ring ; pool FR: compagnie [f] ; cartel [m]
องค์กร[n.] (ongkøn) EN: organ ; body ; organization ; company ; corporation ; authority FR: organisation [f]
ภาษีเงินได้นิติบุคคล[n. exp.] (phāsī-ngoen) EN: corporation tax ; corporate income tax ; income tax FR:
ผู้อำนวยการ[n. exp.] (phū amnūay ) EN: director ; president of a corporation ; administrator ; head ; leader ; chief FR: directeur [m] ; administrateur [m]
วิสาหกิจ[n.] (wisāhakit) EN: enterprise ; state enterprise ; state-owned enterprise ; corporation FR: entreprise [f]
บีบีซี[org.] (Bī-Bī-Sī) EN: BBC (British Broadcasting Corporation) FR: BBC ([f]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m]

corporation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Körperschaft {f}statutory corporation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า corporation
Back to top