ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

formation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *formation*, -formation-

formation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
formation (n.) การพัฒนา
formation (n.) การก่อรูปแบบ See also: การสร้าง Syn. build, constitution, construction
formation of chemical compounds (n.) การสังเคราะห์
English-Thai: HOPE Dictionary
formation(ฟอร์เม'เชิน) n. การสร้าง,การวัดขนาดแถว,สิ่งที่สร้างขึ้น. -al adj., Syn. evolution
English-Thai: Nontri Dictionary
formation(n) การสร้าง,การก่อรูป,ขบวน,แถว,แนว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
formationหมวดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Formationการเกิด,การเกิดเป็นสาร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การก่อรูป (n.) formation See also: organizing
กรมสารนิเทศ (n.) Department of Information
การบอก (n.) giving information See also: notification, telling, advising, informing Syn. การแจ้ง, การแจ้งให้ทราบ Ops. การรับฟัง, การฟัง, การสดับ, การสดับรับฟัง
การบอกกล่าว (n.) giving information See also: notification, telling, advising, informing Syn. การบอก, การแจ้ง, การแจ้งให้ทราบ Ops. การรับฟัง, การฟัง, การสดับ, การสดับรับฟัง
การสร้างคำ (n.) word formation
การแจ้ง (n.) giving information See also: notification, telling, advising, informing Syn. การบอก, การแจ้งให้ทราบ Ops. การรับฟัง, การฟัง, การสดับ, การสดับรับฟัง
การแจ้งให้ทราบ (n.) giving information See also: notification, telling, advising, informing Syn. การบอก, การแจ้ง Ops. การรับฟัง, การฟัง, การสดับ, การสดับรับฟัง
ข้อมูลขนาดใหญ่ (n.) a large amount of information See also: voluminous information
ข้อมูลข่าวสาร (n.) news information Syn. ข่าวสาร
ข้อมูลจริง (n.) correct information See also: truth
ข้อมูลภาพ (n.) pictorial information See also: graphic
ข้อมูลรูปภาพ (n.) pictorial information See also: graphic Syn. ข้อมูลภาพ
ข่าว (n.) information Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล
ข่าวสาร (n.) information See also: news, message Syn. ข่าว, ประกาศ, ข้อมูล
ความพิกลพิการ (n.) deformation See also: mutilation, disability Syn. ความพิการ
ความพิการ (n.) deformation See also: mutilation, disability
ติดต่อสอบถาม (v.) ask for information See also: contact for information Syn. สอบถาม
ประมวลผลข้อมูล (v.) process data (information) See also: evaluate data (information)
ประวัติส่วนตัว (n.) background and personal information
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (n.) information center Syn. ศูนย์ข่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I found out some interesting informationฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
It's hard to imagine this information is accurateมันยากที่จะคิดว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง
Where did you get this information?คุณได้ข้อมูลนี้มาจากไหน?
This information should be made available to the publicข้อมูลนี้ควรจะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
What information do you think is inside?คุณคิดว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้น
You say you come with information? Something new?คุณบอกว่าคุณมีข่าวสารมาด้วย มีอะไรใหม่หรือ?
We could get some information from him firstเราอาจได้ข้อมูลบางอย่างจากเขาก่อน
Don't omit such important information!อย่าละเลยข้อมูลสำคัญอย่างนั้น
Do you think that information can be trusted?คุณคิดว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, let's go down lower and head for that rock formation over there.เอาล่ะเรามาลงไปที่ต่ำกว่าและ หัวสำหรับการที่หินที่นั่น
Put the dogs in a fan formation for safety.จัดแถวเป็นรูปพัด เพื่อความปลอดภัย
Fall into formation "B" and run circuit checks on your vests.เปลี่ยนใช้แผนบี แล้วเช็ควงจรที่เสื้อดูซิ
Team 2, proceed to WASP hangar in Delta Formation at once.ทีม 2 ไปยังโรงจอดเครื่องบิน WASP เดี๋ยวนี้ ใช้รูปขบวนเดลต้า
Team 2, report to the WASP hangar in Delta Formation at once.ทีม 2 ไปยังโรงจอดเครื่องบิน WASP ทันที ใช้รูปขบวนเดลต้า
I'm pleased to announce the formation of a new division.ฉันยินดีที่จะ แจ้งให้ ทราบเกี่ยวกับ แผนกใหม่ของเรา
It contains every Republic formation and strategy they have.มันมีข้อมูลทุกอย่างของสาธารณรัฐ และแผนการรบ ที่พวกมันมี
...expect the formation of gigantic tsunamis proportional to the magnitude of the corresponding quakes.ความรุนแรงจะต่างกันไปตามการสั่นไหวในแต่ละจุด ขอผมดูชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นหน่อยได้มั้ย?
10-mile run in formation In two minutes!เตรียมตัวให้พร้อม วิ่ง 10 ไมล์ เรียกแถว
Patterson to work out of the shotgun, spread formation two receivers to his right.ทีมแพทเตอร์สันจะใช้วิธี เคลื่อนระยะสั้นๆ เพื่อต้อนให้ไปรวมตัว ฝ่ายรับอีกสองคนทางขวามือ
THIS IS A COMPUTER SIMULATION OF THE FORMATION OF THE GALAXY,ครั้งแรกที่เล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วมากขึ้น
So, simulating supernovae stellar collapse and black-hole formation is so hard because it brings together a lot of physics.เป่าขึ้นดาวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพภายใน นี้ไม่ง่าย ในความเป็นจริงไม่มีใคร ได้ดึงมันออก

formation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编队[biān duì, ㄅㄧㄢ ㄉㄨㄟˋ, 编队 / 編隊] form into columns; organize into teams; formation (of ships or aircraft)
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, 通风 / 通風] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
美国资讯交换标准码[Měi guó zī xùn jiāo huàn biāo zhǔn mǎ, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄇㄚˇ, 美国资讯交换标准码 / 美國資訊交換標準碼] ASCII, American Standard Code for Information Interchange
军阵[jūn zhèn, ㄐㄩㄣ ㄓㄣˋ, 军阵 / 軍陣] battle formation
膀胱气化[páng guāng qì huà, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 膀胱气化 / 膀胱氣化] bladder qi4 transformation in traditional Chinese medicine
成骨[chéng gǔ, ㄔㄥˊ ㄍㄨˇ, 成骨] bone formation; osteogenesis
小册子[xiǎo cè zi, ㄒㄧㄠˇ ㄘㄜˋ ㄗ˙, 小册子 / 小冊子] booklet; pamphlet; leaflet; information sheet; menu
通报[tōng bào, ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, 通报 / 通報] bulletin; journal; circulate information; bulletin
约定资讯速率[yuē dìng zī xùn sù lǜ, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, 约定资讯速率 / 約定資訊速率] committed information rate (Frame Relay); CIR
履历[lǚ lì, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ, 履历 / 履歷] curriculum vitae; career information; career
形变[xíng biàn, ㄒㄧㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 形变 / 形變] deformation; bending
变形[biàn xíng, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 变形 / 變形] deformation; to become deformed; to change shape; to morph
端详[duān xiáng, ㄉㄨㄢ ㄒㄧㄤˊ, 端详 / 端詳] details (of information)
弹性形变[tán xìng xíng biàn, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 弹性形变 / 彈性形變] elastic deformation
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
读写[dú xiě, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄝˇ, 读写 / 讀寫] fill out or in (information on a form)
队列[duì liè, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄝˋ, 队列 / 隊列] formation
队形[duì xíng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, 队形 / 隊形] formation
[gōng, ㄍㄨㄥ, 供] offer (information etc); supply
倒海翻江[dǎo hǎi fān jiāng, ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ ㄈㄢ ㄐㄧㄤ, 倒海翻江] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc)
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, 二手] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc)
信息[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 信息] information; news; message
信息学[xìn xī xué, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, 信息学 / 信息學] information science
信息技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 信息技术 / 信息技術] information technology; IT
信息时代[xìn xī shí dài, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 信息时代 / 信息時代] information age
信息管理[xìn xī guǎn lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 信息管理] information management
信息系统[xìn xī xì tǒng, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 信息系统 / 信息系統] information system
信息论[xìn xī lùn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄌㄨㄣˋ, 信息论 / 信息論] information theory
信息资源[xìn xī zī yuán, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄗ ㄩㄢˊ, 信息资源 / 信息資源] information resource
技术情报[jì shù qíng bào, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ, 技术情报 / 技術情報] information technology; IT
政府新闻处[zhèng fǔ xīn wén chù, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ, 政府新闻处 / 政府新聞處] information services department
资讯科技[zī xùn kē jì, ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, 资讯科技 / 資訊科技] information technology; science of communications
内幕[nèi mù, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ, 内幕 / 內幕] inside story; non-public information; behind the scenes; internal
内情[nèi qíng, ㄋㄟˋ ㄑㄧㄥˊ, 内情 / 內情] inside information
底蕴[dǐ yùn, ㄉㄧˇ ㄩㄣˋ, 底蕴 / 底蘊] inside information; concrete details
潜移[qián yí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ, 潜移 / 潛移] intangible changes; unnoticed transformation; changes behind the scenes
兵团[bīng tuán, ㄅㄧㄥ ㄊㄨㄢˊ, 兵团 / 兵團] large military unit; formation; corps; army
泄露[xiè lòu, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄡˋ, 泄露 / 洩露] leak (information); divulge
管理信息库[guǎn lǐ xìn xī kù, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄎㄨˋ, 管理信息库 / 管理信息庫] Management Information Base; MIB

formation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルスト[, karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger
ショットガンフォーメーション[, shottoganfo-me-shon] (n) shotgun formation
会意[かいい, kaii] (n) (See 会意文字) compound ideograph formation (one of the six kanji classifications); making kanji up of meaningful parts (e.g. "mountain pass" is up + down + mountain)
勤労者財産形成促進[きんろうしゃざいさんけいせいそくしん, kinroushazaisankeiseisokushin] (n) (workers) asset formation
大阪会議[おおさかかいぎ, oosakakaigi] (n) Osaka Conference; meeting held by the leaders of the Meiji Restoration in Osaka to discuss the formation of a representative assembly (January-February, 1875)
成劫[じょうこう;じょうごう, joukou ; jougou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of formation (the first aeon of the universe)
成長小説[せいちょうしょうせつ, seichoushousetsu] (n) novel of formation (education); novel of character development; novel which traces the intellectual, moral, spiritual or social development of a young person; Bildungsroman (German)
洪積層[こうせきそう, kousekisou] (n) diluvial formation (geol.)
示準化石[じじゅんかせき, jijunkaseki] (n) index fossil (fossil which suggests a date of the formation of a rock stratum); key fossil; leading fossil
竿(P);棹[さお, sao] (n) (1) rod; pole; (2) (esp. 棹) neck (of a shamisen, etc.); shamisen; (3) beam (i.e. the crossbar of a balance); (4) single line (esp. as a flying formation for geese); (5) (sl) penis; (ctr) (6) counter for flags (on poles); counter for long, thin Japanese sweets (e.g. youkan); (P)
財形[ざいけい, zaikei] (n) (abbr) asset formation
軍容[ぐんよう, gunyou] (n) military accouterments; military accoutrements; troop formation
配偶子形成[はいぐうしけいせい, haiguushikeisei] (n) gametogenesis; gamete formation
陣列[じんれつ, jinretsu] (n) battle formation
陣立て[じんだて, jindate] (n) battle formation
雁行[がんこう, gankou] (n,vs) the flight formation of geese; lining up shoulder to shoulder like flying geese; leading out
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS)
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS)
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P)
アフィン変換[アフィンへんかん, afin henkan] (n) {comp} affine transformation
アンテナ[, antena] (n) (1) antenna; (2) person who collects information or opinions; (P)
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
インフォストラクチャー[, infosutorakucha-] (n) {comp} infostructure; information structure
インフォマーシャル[, infoma-sharu] (n) (abbr) information commercial
インフォメーションアナリスト[, infome-shon'anarisuto] (n) information analyst
インフォメーションギャプ[, infome-shongyapu] (n) information gap
インフォメーションサイエンス[, infome-shonsaiensu] (n) information science
インフォメーションスーパーハイウェイ[, infome-shonsu-pa-haiuei] (n) {comp} information superhighway
インフォメーションセンター[, infome-shonsenta-] (n) information kiosk; information centre
インフォメーションソサイエティー[, infome-shonsosaietei-] (n) information society
インフォメーションディスクロージャー[, infome-shondeisukuro-ja-] (n) information disclosure
インフォメーションデモクラシー[, infome-shondemokurashi-] (n) information democracy
インフォメーションブローカー[, infome-shonburo-ka-] (n) information broker
インフォメーションプロセッサー[, infome-shonpurosessa-] (n) information processor
インフォメーションプロセッシング[, infome-shonpurosesshingu] (n) information processing
インフォメーションプロバイダー[, infome-shonpurobaida-] (n) information provider
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit
セグメント変換[せぐめんとへんかん, segumentohenkan] segment transformation
データ媒体変換[データばいたいへんかん, de-ta baitaihenkan] data transformation
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB)
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat
ネットワークプロトコルアドレス指定情報[ネットワークぷろとこるアドレスしていじょうほう, nettowa-ku purotokoru adoresu shiteijouhou] network protocol address information
ハートレー[はーとれー, ha-tore-] Hartley, decimal unit of information content
ビット[びっと, bitto] Shannon, binary unit of information content, bit, binary digit
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill
マーケティング情報システム[マーケティングじょうほうシステム, ma-keteingu jouhou shisutemu] Marketing Information System, MIS
ミス[みす, misu] miss, Miss, myth, MIS (management information system)
モデリング変換[モデリングへんかん, moderingu henkan] modelling transformation
リリース情報[リリースじょうほう, riri-su jouhou] release notes, release information
ルーチング情報[ルーチングじょうほう, ru-chingu jouhou] routing information
ワークステーション変換[ワークステーションへんかん, wa-kusute-shon henkan] workstation transformation
世界情報インフラ[せかいじょうほうインフラ, sekaijouhou infura] global information infrastructure (GII)
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information
信号変換[しんごうへんかん, shingouhenkan] signal transformation, signal shaping
信号成形[しんごうせいけい, shingouseikei] signal transformation, signal shaping
共通管理情報サービス[きょうつうかんりじょうほうサービス, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu] Common Management Information Services, CMIS
共通管理情報サービス要素[きょうつうかんりじょうほうサービスようそ, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu youso] Common Management Information Service Element, CMISE
冗長度[じょうちょうど, jouchoudo] relative redundancy (in information theory)
冗長量[じょうちょうりょう, jouchouryou] redundancy (in information theory)
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication
取りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game
合成モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation
変換パイプライン[へんかんぱいぷらいん, henkanpaipurain] transformation pipeline
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
誤報[ごほう, gohou] Thai: ข้อมูลผิดพลาด English: misinformation

formation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite ; batch ; version FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; menu [m] ; jeu [m] ; suite [f] ; kit [m] (anglic.) ; version [f] ; formation [f] ; équipe [f]
เอนโทรปีมาตรฐานของการเกิด[n. exp.] (ēnthrōpī mā) EN: standard entropy of formation FR:
ฟันปลา[n.] (fanplā) EN: serration ; sawtooth formation FR: dentelure [f]
จิตตสังขาร[n.] (jittasangkh) EN: mental formation ; mental function (perception and feeling) FR:
กายสังขาร[n.] (kāiyasangkh) EN: bodily formation (i.e. in-breath and out-breath) FR:
การฝึกงาน[n.] (kān feukngā) EN: teacher trainig FR: apprentissage [m] ; stage [m] ; formation [f]
การเกิด[n.] (kān koēt) EN: birth ; rise FR: naissance [f] ; formation [f] ; apparition [f] ; survenance [f] ; survenue [f] ; émergence [f]
การเกิดภูเขา[n. exp.] (kān koēt ph) EN: orogeny ; orogenesis FR: formation des montagnes [f] ; orogenèse [f]
การเกิดภูเขาไฟ[n. exp.] (kān koēt ph) EN: FR: formation d'un volcan [f]
การก่อรูป[n. exp.] (kān kø rūp) EN: formation FR: formation [f]
การก่อตั้ง[n.] (kān køtang) EN: formation FR: fondation [f] ; création [f]
การก่อตั้งบริษัท[n. exp.] (kān køtang ) EN: formation of a company FR: création d'une entreprise [f]
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill FR: formation [f] ; éducation [f]
การเรียน[n.] (kān rīen) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies FR: enseignement [m] ; éducation scolaire [f] ; éducation [f] ; apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f] ; études [fpl] ; scolarité [f]
การเรียนหนังสือ[n.] (kān rīen na) EN: study ; learning FR: apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f]
การสร้างคำ[n. exp.] (kān sāng kh) EN: word formation FR: formation des mots [f]
การสร้างคำ[n. exp.] (kān sāng kh) EN: word formation FR:
การสะสมทุน[n. exp.] (kān sasom t) EN: capital formation FR:
การศึกษา[n. exp.] (kān seuksā) EN: education ; background FR: éducation [f] ; formation [f] ; enseignement [m] ; études [fpl] ; instruction [f]
การศึกษาระดับสูง[n. exp.] (kān seuksā ) EN: advanced education ; advanced study FR: formation de haut niveau [f] ; formation supérieure [f]
การศึกษาต่อเนื่อง[n. exp.] (kān seuksā ) EN: continuous education FR: formation continue [f]
การตั้งบริษัท[n. exp.] (kān tang bø) EN: formation of a company FR:
การตั้งบริษัทใหม่[n. exp.] (kān tang bø) EN: formation of a new company FR: établissement d'une nouvelle société [m]
การตั้งตัว[n.] (kān tangtūa) EN: establishment ; formation ; setting up FR:
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
กระบวนการสร้างดิน[n. exp.] (krabūankān ) EN: soil formation ; pedogenesis FR:
หลักสูตรเร่งรัด[n. exp.] (laksūt reng) EN: accelerated course ; crash course FR: formation accélérée [f] ; programme accélére [m]
หลักสูตรเรียนลัด[n. exp.] (laksūt rīen) EN: accelerated course ; crash course FR: formation accélérée [f]
มีฝี[v. exp.] (mī fī) EN: have an abscess formation ; be abscessed FR:
พรรค[n.] (phak) EN: party ; political party ; class ; group FR: parti [m] ; parti politique [m] ; classe [f] ; groupe [m] ; formation [f]
พรรคการเมือง[n.] (phakkānmeūa) EN: political party FR: parti politique [m] ; formation politique [f]
พยุหยาตรา[v.] (phayuhayātt) EN: march in formation ; march in force ; move in force : march on FR:
แปรขบวน[v.] (praēkhabūan) EN: deploy ; march in formation FR: évoluer ; se déployer
เรียนลัด[v. exp.] (rīen lat) EN: take an accelerated course ; take a short course ; do a short course FR: suivre une formation rapide
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)[org.] (Sathāban Kā) EN: Civil Aviation Training Center FR: centre de formation de l'aviation civile [m]
สถาบันอบรม[n. exp.] (sathāban op) EN: training institute FR: institut de formation [m]
ศูนย์ฝึกอาชีพ[n. exp.] (sūn feuk āc) EN: FR: centre de formation professionnelle [m]
ศูนย์ฝึกอบรม[n. exp.] (sūn feukopr) EN: training centre ; training center (Am.) FR: centre de formation [m]
ศูนย์การศึกษา[n. exp.] (sūn kānseuk) EN: education center FR: centre de formation [m]
แถว[n.] (thaēo) EN: line ; row ; column ; string ; file ; rank ; formation FR: ligne [f] ; file [f] ; rangée [f] ; rang [m] ; colonne [f]

formation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontenbildung {f}account formation
Algenbildung {f}algal formation
Rückbildung {f} (Linguistik)back formation
Fettdruck {m}bold formation
Bodenschicht {f} | wasserführende Bodenschichtformation | water bearing formation
Marschordnung {f}march formation
Wortbedeutungslehre {f}semantics formation
Stimmbildung {f}voice formation
Vorabinformation {f}advance information
Zusatzinformation {f}ancillary information
Winkeltransformation {f}angular transformation
Bahnfahrplanauskunft {f}train schedule information
Hintergrundinformation {f}background information
Bankauskunft {f}information from a bank; credit report from a bank
Eckdaten {pl}basic information
einseitig; parteiisch {adj} | jdn. einseitig informierenbiased | to give sb. biased information
Primäre Informationsquelle {f}chief source of information
Hinweisschild {n}decal information
Unterwürfigkeit {f} (gegenüber)conformation (to)
Informationsverbindung {f}connection of information
Schädeldeformation {f}cranial deformation
Verformungsmessung {f}deformation measurement; distortion measurement
Geräteschrift {f}device information
Telefonauskunft {f}directory information; directory enquiries
Energieumsetzung {f}energy transformation
Entropie {f}; Maß für den Informationsgehaltaverage information content
Informationsaustausch {m}exchange of information
Informationsflut {f}information flood
Formation {f} (von Flugzeugen) [mil.]formation
Kabinettsbildung {f}formation of the cabinet
Planum {n} (Straßenbau: planierte Bodenschicht)formation level; planum
Fouriertransformation {f} [math.] | schnelle Fourier-Transformation
Geo-Informationssystem {n} (GIS)geographical information system (GIS)
Beratungsstelle {f}; Informationsschalter
Householder-Transformation {f} [math.]Householder transformation
Informatik {f} | angewandte Informatikcomputer science; informatics; information science | applied computer science
Informationsanbieter {m}information provider
Informationsbank {f}information pool
Informationsbedarf {m}information needs
Informationsbeschaffung {f}information procurement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า formation
Back to top